back menu

OPENBARE VERGADERING O.15

07-03-2017 | 12:30

01. Opening

02. Mededelingen

03. Ingekomen stukken

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake de Maritieme Zones van de Republiek Suriname en wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw (Wet Maritieme Zones)

C.v.R. de leden: M. Bouva (Vz), G. Rusland, E. Linga, R. Nurmohamed, G. Sapoen, D. Pokie en C. Breeveld.

05. Rondvraag

06. Sluiting