back menu

Commissievergadering Vaste Cie. Handel, Industrie en Toerisme

06-11-2017 | 12:00

Een 2-tal hoorzittingen met de leden van Vaste Commissie voor Handel, Industrie en Toerisme in De Nationale Assemblée.

 

Datum: maandag 06 november 2017

1e hoorzitting

Tijd: 12.00 - 14.00 uur

Actoren: KKF, VSB, ASFA en WOVS

2e hoorzitting

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Actoren: STS en SHTTC

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. ir. S. Tsang (Vz)

2. Mw. D. Vorswijk BSc

3. Mw. J. Warsodikromo

4. Hr. drs. W. Waidoe

5. Mw. G. Watamaleo

6. Hr. dr. R. Nurmohamed

7. Mw. J. Vreedzaam