De Voorzitter

Na de Algemene Vrije en Geheime verkiezingen, wordt het oudste lid in jaren aangesteld en beëdigd als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblée, zodat de eerste vergadering van het parlement gehouden kan worden.

In deze eerste vergadering worden de overige 50 leden geïnstalleerd, waarna er gelijk een nieuwe voorzitter wordt verkozen. Nadat deze nieuwe voorzitter de voorgeschreven eed, verklaring of belofte heeft afgelegd, wordt de leiding van de vergadering en het parlement overgedragen door de fungerende voorzitter, die weer plaats neemt tussen de rest van de assembleeleden.


De voornaamste taken van de voorzitter zijn:

  • het leiden van de werkzaamheden van De Nationale Assemblée
  • het nauwgezet in acht nemen en doen naleven van het Reglement van Orde
  • het handhaven van de orde bij de beraadslaging
  • het verlenen van het woord
  • het formuleren van de punten waaromtrent De Nationale Assemblee een beslissing moet nemen
  • het aankondigen van de uitkomst der stemmingen
  • het uitvoeren van de besluiten door De Nationale Assemblee genomen
  • het vertegenwoordigen van De Nationale Assemblee naar buiten

De Voorzitter is bevoegd om de vergaderingen van alle Commissies bij te wonen en indien hij/zij dat doet, heeft hij/zij de leiding van vergadering.

Het voorzitterschap wordt bij ontstentenis waargenomen door de vice-voorzitter. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de eerste, de tweede of de derde vervanger als zodanig door de D.N.A uit haar midden aan te wijzen. Bij ontstentenis van zodanige vervangers wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste lid in jaren.

Indien in de hier bedoelde vervangers niet op art.6 van het Reglement van Orde genoemde wijze is voorzien, kunnen zij ook tussentijds voor de overige duur van het tijdperk der zittingsperiode worden aangewezen. De benoeming van de voorzitter geschiedt bij Akte van Benoeming.