Wetten 2019

* Wetten 2019

S.B. nummer

Titel

S.B. 2019 no. 2

WET van 28 december 2018, houdende wijziging van de Wet Hazardspelen 1962 (G.B. 1962 no.114)                                            

S.B. 2019 no. 6

PRESIDENTIEEL BESLUIT van 20 december 2018 PB. no. 46/2018, houdende bekrachtiging van het Verdrag inzake Basisbetrekkingen tussen de Republiek Suriname en de Russische Federatie.

 S.B. 2019 no. 16

WET van 23 januari 2019, houdende regels voor identificeren van burgers, vervaardigen, uitgeven en intrekken van id-kaarten. (Id-kaartenwet 2018).                                                     

S.B. 2019 no. 29

WET van 14 maart 2019, houdende goedkeuring van de "Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Russische Federatie inzake Vrijstelling van de Visumplicht voor Wederzijdse Bezoeken van hun Onderdanen".

S.B. 2019 no. 30

WET van 14 maart 2019, houdende Toetreding van de Republiek Suriname tot de "Kimberley Process Certificate Scheme" van de "World Diamond Council Association".

S.B. 2019 no. 36

WET van 14 maart 2019, houdende goedkeuring van de "Vriendschap en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Servië.

S.B. 2019 no. 54

WET van 23 mei 2019, houdende wijziging van het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61).

S.B. 2019 no. 55

WET van 23 mei 2019, houdende nadere wijziging van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij (S.B. 2010 no. 29)

S.B. 2019 no. 64

WET van 10 juni 2019, houdende bepalingen met betrekking tot de bescherming van het gezin in het kader van arbeid. (Wet Arbeidsbescherming Gezin)

S.B. 2019 no. 95

WET VAN 6 SEPTEMBER 2019, HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE STAATSBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2019 (WET STAATSBEGROTING 2019).

S.B. 2019 no. 96

WET van 06 september 2019, houdende toestemming tot wijzigen van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en Suriname Aluminum Company LLC van 27 januari 1958, zoals gewijzigd op 19 mei 1959 en de daarmee sarnenhangende overeenkomsten. (Wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst)

S.B. 2019 no. 97

WET van 06 september 2019, houdende regeling van de schadeloosstelling aan rechthebbenden en persoonlijk gerechtigden op gronden waarop bauxiet is gewonnen. (Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen)

S.B. 2019 no. 98

WET van 06 september 2019, houdende bepalingen inzake de wijze van het beheer en toezicht op de Staatsfinanciën. (Comptabiliteitswet 2019)

S.B. 2019 no. 101

WET van 06 september 2019, houdende bepalingen over de vaststelling van het minimumloon (Wet Minimumloon).

S.B. 2019 no. 102

WET van 6 september 2019, houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 tot en met 152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2019).

S.B. 2019 no. 118

WET van 4 oktober 2019, ter uitvoering van artikel 144 lid 4 van de
Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Constitutioneel Hof).

S.B. 2019 no. 120

WET van 12 september 2019, houdende wijziging van het Decreet
rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden.
(S.B. 1982 no. 12)

S.B. 2019 no. 134

WET van 06 november 2019, houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2017 no 10).

S.B. 2019 no. 135

WET van 06 november 2019, houdende nadere wijziging van de Wet Financiële Voorzieningen Ministers en Onder-Ministers (S.B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 78).

S.B. 2019 no. 141

WET van 21 november 2019, houdende regels betreffende de instelling van het Nationaal Garantiefonds Huisvesting Suriname (Wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting)

S.B. 2019 no. 142

WET van 21 november 2019, houdende instelling van een Nationaal Woningbouwfonds (Wet Nationaal Woningbouwfonds).