back menu

OPENBARE VERGADERING O.34

21-05-2024 | 12:00

01. Opening

02. Mededelingen

03. Ingekomen stukken

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels ter nadere wijziging van de Kiesregeling. (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2023 no. 158) (Initiatiefvoorstel ingediend dd. 08 april 2024 door de leden: A. Gajadien, R. Parmessar en G. Rusland)

CvR de leden: M. Jogi, S. Tsang, J, Kanape, R. Asabina, C. Dijksteel, I. Plein en C. van Samson.

05. Rondvraag

06. Sluiting