Assembleedelegatie gaat voor betere handel commitments

Assembleedelegatie gaat voor betere handel commitments

Een delegatie van De Nationale Assemblée (DNA), onder leiding van de parlementariër Melvin Bouva, vertoeft momenteel in Indonesië (Bali) voor het bijwonen van de parlementaire vergadering bij de negende Ministeriële Conferentie (MC9). Deze vindt van 3 tot en met 6 december 2013 plaats. De organisatie ligt in handen van de World Trade Organization (WTO).

De voornaamste doelstelling van de WTO is het op een hoger niveau brengen van welzijn en welvaart van de mensheid middels het instrument van vrije internationale handel, waarbij elk deelnemend land als een gelijke partner wordt beschouwd. Echter weten wij dat in de praktijk er nog steeds duidelijke verschillen van ontwikkeling zijn op sociaal-economisch en maatschappelijk vlak.

Volgens de WTO heeft de internationale gemeenschap goede hoop dat de komende zitting de broodnodige politieke impuls zal geven aan de Doha-ronde van de multilaterale handelsbesprekingen. De wereldeconomie ondergaat momenteel een diepgaande transformatie. De WTO zal naar verwachting de focus en werkmethoden moeten aanpassen om zodoende haar  rol als een organisatie die werkt voor een duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid en armoedebestrijding, te verbeteren.

Het lid Bouva verduidelijkt dat het Parlement van Suriname als hoogste staatsorgaan, dat conform de Grondwet van Suriname de belangen van de samenleving in al haar facetten behartigt,  actief zal participeren in elke conferentie die als centrale doelstelling heeft, de verdere ontwikkeling van de burgers van het land.  

Als primaire doelstelling heeft de delegatie dan ook het opdoen van kennis  en het discussiëren over de recente ontwikkelingen ten aanzien van de WTO-verdragen in het algemeen en de WTO MC9 in het bijzonder. Daarnaast zal de delegatie ook ondersteuning bieden aan veiligheden  voor de totstandstandkoming van de Trade Facilitation (TF) agreement, zodat er betere toezeggingen kunnen worden gedaan voor wat betreft technische assistentie en capaciteitsopbouw ten behoeve van de import, export en handel.

Deze MC9 ministeriële meeting zal bijdragen tot het verder versterken van de solidariteit onder de ACP-landen met betrekking tot de agrarische sector, onder meer voor het creëren van voedselzekerheid.

Ook de Trade in Services Agreement (TiSA), die als kern heeft het ondersteunen van het standpunt van de Caribbean Community (CARICOM) voor het uitwerken van de draagwijdte die dit verdrag voor onze samenleving heeft, kwam aan de orde. De CARICOM vraagt meer aandacht voor de TiSA, aangezien ze negatieve gevolgen kan hebben voor landen (kleine economieën) die afhankelijk zijn van deze handelsbetrekkingen.

Naast de heer Bouva maken de DNA-leden A. Gajadien en O. Wangsabesari samen met Fayaz Sharman (secretaris Commissie WTO in DNA) deel uit van de delegatie.  

<< Terug naar berichten