DNA werkt aan verbetering begrotingscyclus

DNA werkt aan verbetering begrotingscyclus

In het kader van het Institutioneel Versterkingsprogramma van De Nationale Assemblée in samenwerking met de UNDP werd op 20 november 2013 een aanvang gemaakt met het tweede deel van het project “verbetering begrotingscyclus”. Tijdens deze workshop werden er concrete voorstellen aangedragen om de knelpunten die men tegenkomt in het financieel system van de overheid op te lossen.

Dit initiatief werd genomen door De Nationale Assemblée om te werken aan de problemen die worden geconstateerd in het begrotingsproces. In het eerste deel van dit project werd er breedvoerig gediscussieerd over de problematiek in het financieel systeem dat ook ruimte laat voor mogelijke corruptie. Deskundigen van verschillende ministeries en de financiële instituten van de overheid kregen de gelegenheid om de knelpunten vanuit hun perspectief duidelijk kenbaar te maken. Deze knelpunten vormden de basis voor het vervolg van dit project.

Het tweede gedeelte is begonnen  met een plenaire sessie, waarbij dezelfde ministeries en financiële instituten die een bijdrage hadden geleverd aan het eerste gedeelte ook vanuit hun perspectief concrete voorstellen hebben gepresenteerd. Hierna volgt er een traject met werksessies, waarbij deskundigen groepsgewijs de voorstellen zullen concretiseren. Een van de groepen zal zich buigen over de wetgeving aangaande het financieel systeem en een ander groep zal zich buigen over het procedureel gedeelte.

Een belangrijk doel van dit project is om te komen tot concrete voorstellen van het parlement voor verbetering op de meest korte termijn. Daartoe moest inzicht worden verkregen in de problematiek vanuit diverse invalshoeken. Dat is in het eerste deel bereikt en nu zullen de voorstellen die in deze sessie zijn gedaan, worden verwerkt in concrete voorstellen voor onder andere wetswijziging.

Het is de bedoeling dat na de werksessies die waarschijnlijk in de tweede week van december al afgerond zullen zijn, de finale voorstellen gepresenteerd zullen worden aan het parlement. Na behandeling in het parlement zal het worden aangeboden aan de regering. Aan deze plenaire sessie hebben het kabinet van de vicepresident, alle ministeries, alle overheidsfinanciële instituten en DNA aan geparticipeerd.

 

<< Terug naar berichten