Parlementaire delegaties participeren in bijeenkomsten in New York

Parlementaire delegaties participeren in bijeenkomsten in New York

Op 12 en 13 oktober heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Jennifer Geerlings Simons, de achtste bijeenkomst voor vrouwelijke parlementsvoorzitters van de Inter Parlementaire Unie (IPU) in New York bijgewoond. Samen met de andere voorzitters is breedvoerig gediscussieerd over gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling in het algemeen.  Simons vroeg expliciet dat de Verenigde Naties (VN) effectief en duurzaam haar toekomstige ontwikkelingsagenda inricht. De Voorzitter deed daarbij een dringende oproep om het sociaal economisch systeem te transformeren. “Wij zijn in de eerste plaats gemeenschappen en geen economieën. De economie moet dienstbaar zijn aan de mens en niet omgekeerd”, merkt de voorzitter op.  Voorzitter Simons herhaalde haar verzoek aan de IPU om onderzoek te laten doen naar andere indicatoren voor beoordeling van sociaal-economische ontwikkeling. “Zodat we landen niet slechts beoordelen op basis van groei van het BNP maar ook meenemen of die groei een positief effect heeft op het welzijn in een samenleving.” Indicatoren zoals de GPI geven daarin meer inzicht weet de voorzitter.  De gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is een ontwikkelingsvoorwaarde.

Simons gaf verder aan dat het vaststellen van concrete subdoelen met daaraan gekoppelde indicatoren cruciaal zal zijn voor het behalen en meten van succes.  De discussies van de vrouwelijke parlementsvoorzitters werden afgesloten met het aannemen van een aantal aanbevelingen aan de IPU en de parlementen.

Belangrijk was ook dat buiten de vergadering contact kon worden gelegd met andere voorzitters uit de eigen regio waarbij afspraken zijn gemaakt om ook tussen de vergaderingen persoonlijk contact te onderhouden. Er is besloten deze vergadering jaarlijks te houden. Simons heeft ook een van de sessies mogen leiden.

Jaarlijkse hoorzitting

Enkele dagen daarna en wel op 14 en 15 november heeft een parlementaire delegatie, onder leiding van het Assembleelid Andre Misiekaba, de jaarlijkse hoorzitting van IPU, “IPU’s Annual Parliamentary Hearing”, bijgewoond.   Deze meeting is gehouden in  het hoofdkwartier van de VN. Misiekaba bracht naar voren dat  elke nieuwe ontwikkelingsagenda van de VN  de mens als belangrijkste ontwikkelingseenheid, centraal dient te stellen. Elk nieuw ontwikkelingsmechanisme ter navolging van de MDG’s dient in principe vanuit een mensenrechten perspectief te worden benaderd en ingericht.

Hij gaf verder aan dat solide democratische structuren gebaseerd dienen te zijn op de belangrijke fundamenten van participatie, transparantie en verantwoording. Belangrijke aspecten in het geven van leiding, zoals  visionair, servicegericht participatief, energiek, motiverend en voorbeeldig zijn, het nastreven van transparantie, het erkennen en naleven van morele waarden en bovenal het durven dragen van verantwoordelijkheid werden als basis voorwaarden gesteld bij het streven naar effectief leiderschap.

De VN-gemeenschap is opgeroepen om participatieve democratische systemen, die evenwichtig zijn, en eisen dat leiders regulier verantwoording aan de kiezers afleggen, te blijven ondersteunen. Daarbij dienen deze belangrijke grondbeginselen, elementen en indicatoren in de discussie, uitwerking en vaststelling van de “post” 2015 ontwikkelingsagenda te worden meegenomen.

<< Terug naar berichten