Processen beëdiging en toelating gekozen DNA-leden

De Nationale Assemblée (DNA) komt nadat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) de uitslag van de verkiezingen heeft vastgesteld en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) deze bindend heeft verklaard, volgens  artikel 66 van de Grondwet, in vergadering bijeen. Deze vergadering wordt geleid door de fungerend voorzitter, die het oudste lid in jaren is en door de President wordt beëdigd.

Om toegelaten te worden tot de DNA moet de Griffie beschikken over vereiste stukken van de gekozen kandidaten. De vereiste stukken behelzen:

Geloofsbrieven

  • Procesverbaal
  • Eedsformulier
  • Uittreksel uit het register der geboorte
  • Verklaring Openbare Betrekkingen

Additionele stukken

  • Nationaliteitsverklaring
  • Bewijs van inschrijving bevolkingsregister
  • Kennisgeving van aanvaarding
  • Curriculum Vitae

Met de bovengenoemde documenten worden persoonlijke dossiers van de leden aangelegd, waarbij de wettelijke regelingen in acht worden genomen. Voordat de dossiers worden gevormd vindt splitsing van de documenten plaats in:

  • Vereiste Geloofsbrieven (proces-verbaal, eedsformulier, uittreksel uit het register der geboorte en verklaring openbare betrekkingen)
  • Additionele stukken (nationaliteitsverklaring, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, kennisgeving van aanvaarding en curriculum vitae)

De DNA leden moeten voor de dossiervorming zowel de Verklaring Openbare Betrekkingen als het formulier curriculum vitae  invullen en indienen bij de Griffie.  Voor de aankomende parlementariërs wordt ook een representatieve pasfoto  gevraagd. Nadat de dossiers gevormd zijn worden die door de afdeling  Juridische Ondersteuning bestudeerd om na te gaan als alle gegevens correct zijn.

De beëdiging

De beëdiging vindt plaats in een Buitengewone Openbare Zitting. Tijdens deze zitting wordt de eed afgelegd of belofte gedaan door de gekozen kandidaten. Deze kunnen hun voorkeur aangeven met betrekking tot het doen van belofte “dat beloof ik” of het afleggen van eed “zo waarlijk helpe mij God Almachtig”. De keus van elk lid wordt in het Eedsformulier vastgelegd. De eed wordt conform de wens van het lid - met bijstand van hun geestelijke leider -  afgenomen.

De vergadering

Na de eedaflegging gaat DNA in een Buitengewone Openbare Vergadering over tot de toelating van de beëdigde DNA-leden. Tijdens deze vergadering worden de geloofsbrieven onderzocht en indien goed bevonden, de voorzitter geadviseerd om deze personen toe te laten tot DNA. Speciaal hiervoor worden er commissies van Onderzoek van Geloofsbrieven ingesteld. Deze commissies onderzoeken de geloofsbrieven van deze DNA-leden.   Uit elk commissie wordt  een voorzitter  aangewezen die in commissie verband de persoonlijke dossiers met  de geloofsbrieven naar juistheid en de wettelijke vereisten  onderzoekt.

Er  worden groepen van negen tot tien leden gevormd. Wanneer de namen van de leden worden opgenoemd, moeten zij in verband met het onderzoek van hun dossiers, de vergaderzaal verlaten.

Als  er geen op- of aanmerkingen zijn, zal de commissievoorzitter dit in de vergadering bekendmaken. De leden van wie hun geloofsbrieven goed zijn bevonden, worden door protocol naar de vergaderzaal begeleid om op hun aangewezen plek  plaats te nemen. Dan is er sprake van tot lid toegelaten“ DNA-lid”.

Na de toelating van de 51 leden tot DNA vindt de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter plaats. Als deze gekozen zijn wordt de vergadering gesloten.

<< Terug naar berichten