Rechtszekerheid uitzendkrachten bij wet geregeld

De nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben het Parlement ertoe gedreven om wetgeving aan te nemen zodat de overheid zowel begeleidend als regulerend kan optreden en dat er zo min mogelijk schade ontstaat aan de legitieme belangen in de samenleving.

In het hoogste orgaan van Staat is op vrijdag 17 februari 2017 de Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs met algemene 34 stemmen aangenomen.

Het wetsontwerp heeft als doel regels betreffende het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door intermediairs, waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan de internationale standaarden van Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wordt bewerkstelligd.

Met deze wet wordt direct ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt doordeze te reguleren. Primair is het de bedoeling van deze wet om de rechtsverhouding tussen betrokken organisaties (uitzendbureaus) en de overheid vast te stellen met als inzet het onder andere voorkomen van de uitbuiting van uitzendkrachten.

Naleving

Na de goedkeuring van deze wet heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, haar felicitaties overgebracht en de regering op het hart gedrukt om deze wet na te leven. Verder is gevraagd in overleg te blijven met de verschillende actoren om na te gaan hoe dit in de praktijk zal werken.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zegt dat met de goedkeuring van deze wet er gevolg wordt gegeven aan wat het platform van bedrijfsleven organisaties heeft gevraagd om samen te werken aan de verbetering van onze economie en zorgen dat er een welzijnssamenleving tot stand komt. Deze wet is een goede stap in de richting van gezonde arbeidsverhoudingen. Er zal erop worden toegezien dat de wet wordt gehandhaafd, aldus minister Moestadja.

De ontwerpwet is voorbereid door een Commissie van Rapporteurs. In deze commissie hebben zitting: André Misiekaba (voorzitter), Dew Sharman, Wendell Asadang, Dinotha Vorswijk, Roché Hopkinson, Patricia Etnel en Ruchsana Ilahibaks.

<< Terug naar berichten