Wet voor transparantie staatsfinanciën aangenomen

Wet voor transparantie staatsfinanciën aangenomen

De Comptabiliteitswet 2017 is op dinsdag 30 juli 2019 door De Nationale Assemblée (DNA) aangenomen met algemene 35 stemmen. Deze nieuwe wet moet zorgen voor verbetering in de manier waarop het beheer en toezicht op overheidsfinanciën moet plaatsvinden. Op 17 augustus 2017 is deze wet ingediend door drs. Jennifer Simons, ir. Stephen Tsang (nu minister van Handel, Industrie en Toerisme) en drs. Celsius Waterberg.

Deze wet heeft vooral het karakter van een intern gerichte organisatiewet op basis van artikel 156 lid 1 van de Grondwet en regelt de inrichting en organisatie van de staat vanuit een financiële invalshoek. Verder zijn er geen bindende bepalingen voor burgers, ondernemers, bedrijven, organisaties en instellingen buiten de overheidssector opgenomen in de wet. Het wetsproduct is belangrijk voor de dagelijkse praktijk van de beleids- en bedrijfsvoering binnen de overheidssector. Het gaat bij deze om:

  • De departementen van algemeen bestuur
  • De uitvoerende diensten
  • Staatsbedrijven/publiekrechtelijke rechtspersonen
  • De in deze wet genoemde Staatsorganen
  • De decentrale bestuursorganen

Met de aanname van deze wet is er volgens waarnemend voorzitter van de DNA, Melvin Bouva MPA LLB, een stap gezet naar transparantie en de verantwoordelijkheid van staatsfinanciën. Verder zegt de waarnemend voorzitter dat de beleving en uitvoering van de wet een uitdaging is. Het parlement zal verantwoordelijk blijven voor de controle en zijn taak niet verzaken.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: drs. Amzad Abdoel (voorzitter), Jennifer Vreedzaam, dr. Gregory Rusland, drs. Rossellie Cotino MSc, Paul Somohardjo, drs. Asiskumar Gajadien en Wendel Asadang BSc.

<< Terug naar berichten