Verkiezingskalender 2010

Verkiezingskalender

 

VASTGESTELDE TERMIJNEN
Op donderdag 1 oktober 2009 maakt de President van de Republiek Suriname tijdens de jaarrede bekend dat de verkiezingen op 25 mei 2010 gehouden zullen worden.

Bij de vaststelling van de termijnen, die dwingend voorgeschreven zijn ter voorbereiding van de verkiezingen, dient hetzij de dag der kandidaatstelling hetzij de dag der verkiezingen als uitgangspunt voor de berekening van deze verkiezingstermijnen. Op grond van het vermelde kon de volgende verkiezingskalender worden vastgesteld.

 

Tabel 1, WETTELIJKE VERKIEZINGSKALENDER

Rij

Data
2010

Specifieke acties

Wettelijke kader

van

t / m

 

 

 

Ter inzage legging van kiezerslijsten

 

1

13 feb

14 mrt

Kiezerslijsten worden vanaf de 30ste dag voor hun
afsluiting ter inzage gelegd op het Ministerie van BiZa,
Districts – Commissariaten en politiestations
Districten:
Kiezerslijsten worden op de 25ste dag voor dag van
kandidaatstelling afgesloten;
Afsluiting kiezerslijsten op 14 maart 2010.

Art. 16, lid 2 KR

 

Art. 16, lid 5 KR

2

15 mrt

 

Indiening verzoekschriften ter verbetering/aanvulling
kiezerslijsten aan Min.BiZa.

Art. 17, lid 2 KR

3

20 mrt

 

Publicatie beslissing Minister BiZa in Advertentieblad

Art. 18,  KR

4

21 mrt

25 mrt

Beroep op beslissing van Minister BiZa bij President
(inzake kiezerslijsten).

Art. 19, lid 1 KR

5

22 mrt

30 mrt

Besluit President op beslissing Min BiZa en kennisgeving  v/h besluit aan de belanghebbende middels ARS.

Art. 19, lid 2 KR

6

23 mrt

9 apr

Beroep kantonrechter 1ste kanton (kiezerslijst).

Art. 20, lid 1 KR
Art. 21 lid 1 KR

7

10 apr

12 apr

Kennisgeving door kantonrechter (kiezerslijst).

Art. 20, lid 2 KR

8

10 apr
16 apr

12 apr
21 apr

Ter inzage legging kantongerecht (verzoek)
Tegenspraak ingesteld beroep.

Art. 20, lid 3 KR
Art. 21, lid 1 KR

9

24 mrt

30 apr

Uitspraak rechter inzake kiezerslijsten.

Art. 21, lid 2 KR

10

16 mrt

21 mrt

Registratie (in eerste instantie) van Politieke Organisaties (partijen) en/of combinaties voor deelname verkiezingen ten kantore van het CHS van de 24ste tot en met de 19de dag voor vastgestelde dag van de kandidaatstelling.

Art. 31, lid 4 KR
(art.85, lid 1 KR)

 

 

11

22 mrt

24 mrt

Bezwaren van Politieke Organisaties, tegen registratie van een andere  Politieke Organisatie indien naam danwel aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met de door haar gebezigde aanduiding of naam of met haar symbool waardoor verwarring te duchten is.

Art. 33, KR

12

24 mrt

26 mrt

Beslissing CHS m.b.t. registratie Politieke Organisaties.

Art. 34 KR

13

26 mrt

 

Openbare kennisgeving kandidaatstelling door CHS.

Art. 38, lid 2  KR
Art. 54, lid 2  KR
Art. 70, lid 3  KR

14

29 mrt

30 mrt

Gedurende 2 werkdagen na ontvangst beslissing CHS hebben Politieke Organisaties de mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen bij de President van de Republiek Suriname.

Art. 36, lid 1 KR

15

31 mrt

2 apr

President beslist binnen 3 dagen op beroep Politieke Organisaties met redenen omkleed.
Besluit President wordt  binnen drie dagen aan belanghebbenden medegedeeld
Notificatie terzake aan CHS ter verdere uitvoering.

Art. 36, lid 2 KR

16

4 apr

6 apr

De pol.org.waarvan de registratie in eerste instantie danwel in beroep geweigerd werd op basis van gronden genoemd in art. 35 lid 1b onder c v/d KR, of waarvan bezwaarschrift ongegrond is bevonden, kan gedurende 3 werkdagen na ontvangst beslissing CHS danwel van de President, wederom (nog eenmaal) stukken ter registratie aanbieden bij het CHS.

Besluit CHS of President terzake binnen 3 dagen.

Bij evt. negatief besluit kan de politieke organisatie nog een keer (d.w.z. derde keer) een bezwaarschrift indienen waaromtrent het CHS een besluit zal nemen.
(hierna is er geen beroep meer mogelijk)

Art. 37, lid 1 KR

(registratie – verzoek
in 2de instantie)

 

 

 

 

 

Kandidaatstelling

 

17

9 apr

 

Registratie van kandidaten ter verkiezing als leden van DNA ten kantore van HSB (8.00 a.m. tot 15.00 p.m.)
Kandidaatstelling: minimaal 45 dgn tusssen dag der stemming en dag der kandidaatstelling.

Art. 38, lid 1 KR

18

9 apr

 

Op de dag van de kandidaatstelling, onmiddellijk na verstrijken van de tijd (i.c. 15.00 uur), komt HSB bijeen voor onderzoek van kandidaatlijsten.

Art. 46/78KR
Art. 54KR
Art. 62 KR (art. 38 lid 1)

19

9 apr

 

 

11 apr

 

 

 

13 apr

Indien bij onderzoek blijkt dat er een of meer verzuimen zijn, dan zal het HSB onmiddellijk en middels aangetekende brief of gedagtekend ontvangstbewijs kennis aan hen, die de lijst hebben ingeleverd, alsmede het bestuur van de  Politieke Organisaties.
Binnen 3 dagen na de kennisgeving is verzonden kunnen indieners kandidatenlijsten het/de verzuim(en) herstellen op het Secretariaat van betreffende HSB (tussen 8.00-15.00 uur)

Art. 47, 63, en 79 lid 1 KR

 

 

Art. 64 lid 1 KR, art. 79 lid
2 KR, art. 48 lid 1 en 2 KR

 

20

17 apr

 

Uiterlijk op de 8ste dag na de inlevering van de kandidatenlijsten beslist het HSB omtrent geldigheid kandidatenlijsten, alsmede handhaving van de daarop voorkomende kandidaten.

Art. 50, 66 en 81 KR

 

 

21

18 apr

20 april

Ingeleverde kandidatenlijsten worden voor publiek onmiddellijk ter inzage gelegd gedurende 3 dagen op het secretariaat van de HSB.

Art. 45, 49, 61, 77, 80 KR

22

18 apr

20 april

Binnen 3 dagen na de dag dat het HSB een beslissing heeft genomen omtrent de geldigheid of  handhaving van de op de lijst voorkomende kandidaten, kan iedere ondertekenaar beroep aantekenen bij de President van de Rep. Suriname inzake het besluit van het HSB.

Art. 52 lid 1 KR

 

(Administratief Beroep)

23

21 apr

 

 

28 april

De President beslist op uiterlijk de 8ste dag na ontvangst v/h beroepschrift hierop met redenen omkleed.

Art.52 lid 2, art 68 lid 2 en art. 83 lid 2 KR

 

24

29 apr

 

 

 

 

 

29 apr

 

 

 

 

Onmiddellijk nadat termijn van beroep is verstreken of nadat de President het HSB heeft geïnformeerd omtrent zijn besluit, brengt HSB in openbare zitting de geldige kandidatenlijsten, naast elkaar in volgorde op een verzamellijst.

Volgorde kandidatenlijsten te bepalen middels loting.

Onverwijld wordt verzamellijst middels plaatsing in het Advertentieblad van Suriname ter openbare kennis gebracht.

Art. 53 leden 1 en 2 KR

 

(Bekendmaking Kandidatenlijsten)

 

Art. 53 lid 1 KR

Art. 53 lid 2 KR

25

15 apr

21 mei

Distributie oproepkaarten t.b.v. gerechtigde stemmers

Tenminste 3 dagen vóór de dag der stemming ontvangt elke gerechtigde kiezer een oproepingskaart t.b.v. stemming.

Art. 90 lid 1

26

25 mei

 

25 MEI 2005

DAG DER STEMMING

Art. 86 KR

 

Bevoegdheden en taken van het Centraal Hoofdstembureau

Het Centraal Hoofdstembureau, verder te noemen CHS is een onafhankelijk autoriteit, ingesteld ten behoeve van de verkiezing van de leden voor De Nationale Assemblée en de leden voor de Ressortraden.

Het CHS heeft mede tot opdracht, het controleren van de samenstelling van de Districtsraden, op grond van de uitslag van de verkiezingen voor de Ressortraden (zie artikel 29 Kiesregeling S.B. 1987 no. 62 geldende tekst 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2010 no. 29).

Op vrijdag 12 maart 2010 werden de leden van het Centraal Hoofdstembureau benoemd en hebben zij in handen van de President de eed of belofte afgelegd.
Het C.H.S. is alsvolgt samengesteld:

 1. De heer Ir. Boksteen,  Lothar W. (voorzitter)
 2. Mevrouw Mr. van Varsseveld, Joyce. D.(ondervoorzitter)
 3. De heer Drs. Alimoenadi, Sakiran (lid)
 4. Mevrouw Bram, Stephanie C.  M.Sc (lid)
 5. Mevrouw Drs. Defares, Rosemarie S. (lid)
 6. Mevrouw Ir. Djosetro, Marijem MPA(lid)
 7. Mevrouw Drs. Joemratie, Reita S. (lid)
 8. De heer Mr. Misiedjan, Martin P. (lid)
 9. Mevrouw Mr. Nibte, Joan M. (lid)
 10. Mevrouw Mr. Ramdhani, Anuska A. (lid)
 11. De heer Mr. Vreden, Ricardo A. (lid)
 12. De heer Ir. Vrieze, Steven W. (secretaris.)

De taken van het CHS zijn gedetailleerd weergegeven in de volgende artikelen van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62 geldende tekst 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2010 no. 29).

-        De registratie van Politieke Organisaties en de wijze van kandidaatstelling
voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende
lichamen (artikel 31 t/m artikel 35).

-        De zorg voor de uitvoering van de beslissing van de President (artikel 36).

-        Het registratieverzoek tweede instantie (artikel 37).

-        Bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling ten behoeve van de verkiezing voor de leden van De Nationale Assemblée (artikel 38 lid 2 t/m artikel 45).

-        Bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling ten behoeve van de verkiezing van de leden voor de Ressortraden (artikel 54 lid 2).

-        Bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling van personen voor de Districtsraden (artikel 70 lid 3).

-        De vaststelling van de uitslag van de Verkiezingen (artikel 128 t/m artikel 135).

In het licht van de gehouden Algemene Vrije- en Geheime Verkiezingen van 25 mei 2010, worden de hierna te noemen belangrijke taakonderdelen van het Centraal Hoofdstembureau belicht, te weten:

a. Registratie voor deelname aan de Verkiezingen w.o. de z.g. 1% regeling.
b. Kandidaatstelling-
c. Vaststelling uitslag van de verkiezingen-
d. Bekendmaking van de uitslag van de Verkiezingen en-
e. Wettelijke regelingen.

 

Ad a. Registratie voor deelname aan de verkiezingen w.o. de z.g. 1% regeling

Overeenkomstig artikel 31 van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62 geldende tekst 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2010 no. 29)  moet een Politieke Organisatie/Combinatie ten behoeve van de verkiezing van de leden voor een volks vertegenwoordigend lichaam, aan het Centraal Hoofdstembureau verzoeken haar naam, een aanduiding daarvan of beide, alsmede desgewenst een partijsymbool in te schrijven in het openbaar register, dat door deze autoriteit wordt bijgehouden.

Overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel werd er van 16 maart tot en met 21 maart 2010 aan de Politieke Organisaties/Combinaties de gelegenheid geboden tot aanbieding van de benodigde bescheiden ter registratie. De betreffende aangeboden bescheiden hebben van 22 maart tot en met 24 maart 2010 van 08:00 uur tot en met 15:00 uur ter inzage gelegen op het secretariaat van het Centraal Hoofdstembureau aan de Wilhelminastraat #3, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In totaal hebben zich 21 Politieke Organisaties voor registratie bij het Centraal Hoofdstembureau aangemeld.

Van de 21 Politieke Organisaties hebben zich 4 Politieke Organisaties aangemeld om als individuele organisatie aan de verkiezingen mee te doen, terwijl 17 Politieke Organisaties in 5 Politieke Combinaties aan de verkiezingen willen deelnemen.

Uiteindelijk hebben alle Politieke Organisaties of Combinaties die zich hebben gemeld voor de deelname aan de verkiezingen van 2010 voldaan aan de wettelijke vastgestelde eisen en hebben zij van het Centraal Hoofdstembureau een beschikking, waaruit hun registratie blijkt, mogen ontvangen.

 

 

 

Toelating tot de verkiezingen van 25 mei 2010

Om toegelaten te kunnen worden tot de verkiezingen van 25 mei 2010 hebben de verschillende Politieke Organisaties in de volgorde zoals aangegeven in tabel 3 hun bescheiden aangeboden bij het Centraal Hoofdstembureau. De bescheiden, die door de Politieke Organisaties moesten worden ingeleverd zijn in tabel 2 weergegeven

 

Tabel 2, Overzicht van stukken in te leveren bij de registratie van Politieke Organisaties

 1. Naam van de Politieke Organisatie/Combinatie, een aanduiding daarvan of beide
 1. Symbool van de Partij/Combinatie
 1. Een gekozen woonplaats
 1. Volmacht van de aanbieders ( 2 personen )
 1. Bewijs van registratie in het openbaar register van het Onafhankelijk Kiesbureau
 1. Ledenlijst en electronisch bestand m.b.t. de 1% regeling

 

                    

Het Centraal Hoofdstembureau heeft na het verstrijken van de wettelijk vastgestelde periode voor inzage en na bestudering van de ingeleverde bescheiden geconcludeerd dat  alle Politieke Organisaties hebben voldaan aan de geldende regels om mee te doen aan de verkiezingen van mei 2010.

 

De 1% regeling

 

Volgens het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) mogen, overeenkomstig artikel 8 lid 1 onder b, Politieke Organisaties, die niet hebben overgelegd, een ledenlijst waaruit blijkt dat het aantal leden minstens 1% van het aantal kiesgerechtigden in Suriname is, niet deelnemen aan de verkiezingen van volksvertegenwoordigende lichamen.

Het officiële aantal kiesgerechtigden werd per maart 2010 door het Centraal Bureau voor Burgerzaken vastgesteld op 324369 waardoor 1% van het aantal kiesgerechtigden op 3.248 kwam te staan.

Van elke Politieke Organisatie werden leden die niet voorkwamen op de CBB lijst van kiesgerechtigden niet meegeteld. Ook werden leden die meer dan 1x op dezelfde lijst voorkwamen slechts 1x meegeteld. Op basis van deze controlemethode hebben al de 21 Politieke Organisaties, die zich voor registratie hadden opgegeven, voldaan aan de 1% regeling.

Voor een vlotte controle van de 1% regeling is vooruitlopend op de wettelijke inwerkingtreding van de automatisering van het indienen en controleren van de 1% regeling voor de volgende verkiezingen, aan de Politieke Organisaties de medewerking gevraagd om hun ledenlijst naast de wettelijk vereiste “hard copy” ook in te leveren als ACCESS database. Deze werkwijze heeft met behulp van het automatiseringsbureau SSES geleid tot een geslaagde en efficiënte manier van verwerking van de ledenlijsten volgens de in de vorige alinea aangegeven werkmethode.

 

Ad. b. Kandidaatstelling

Bij Kiesbesluit van april 2010 (S.B. 2010 no. 37) is onder meer bepaald dat de kandidaatstelling bij het Hoofdstembureau van het desbetreffende Kiesdistrict op grond van de artikelen 38, 54 en 70 van de Kiesregeling zal plaats hebben op vrijdag 9 april 2010, terwijl de dag van de stemming voor de volksvertegenwoordigende lichamen, gesteld is op woensdag 25 mei 2010.

Politieke Organisaties konden derhalve op de dag van de Kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden voor De Nationale Assemblée, Ressort- en Districtsraden kandidatenlijsten inleveren.
Elke lijst dient te zijn ondertekend door het Bestuur van de Politieke Organisatie. De personen die de lijsten ondertekenen moeten op de dag der indiening van de kandidatenlijsten volgens de kiesregeling kiesgerechtigd zijn en bevoegd zijn tot stemming.

Ad. c. Vaststelling uitslag van de Verkiezingen.

Krachtens artikel 128 van de Kiesregeling gaat het Centraal Hoofdstembureau onmiddellijk nadat afschriften van de processen-verbaal van de Hoofdstembureaus zijn ontvangen over tot het verrichten van de werkzaamheden ter vaststelling van de uitslag der verkiezingen.

 1. Hiertoe worden de volgende werkzaamheden verricht t.w.:
  Controle van de cijfers van de processen - verbaal van alle stembureaus.
 2. Van hieruit geschiedt de verificatie van de processen - verbaal van de Hoofdstembureaus.
 3. Het maken van steekproef vergelijkingen met de uitkomsten per kandidaat, per district. Hiertoe is gebruik gemaakt van de diensten van het Computer Centrum.

Op grond van de gecontroleerde processen - verbaal heeft het Centraal Hoofdstembureau de diverse uitslagen van de verkiezingen, voor De Nationale Assemblée, Ressortraden en Districtsraden, vastgesteld.

Ad. d. Bekendmaking van de uitslag der Verkiezingen.

Artikel 132 van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62 geldende tekst 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2010 no. 29 ), verplicht het Centraal Hoofdstembureau een zitting te wijden aan de bekendmaking van de uitslag der verkiezingen, waarbij tevens wordt bepaald hoeveel zetels elke politieke organisatie en of combinatie van Politieke Organisaties in de diverse volksvertegenwoordigende lichamen heeft behaald. Deze openbare zitting vond plaats op 7 juni 2010. Eventuele bijzondere gevallen dienen hierbij vermeld te worden.

 

Ad. e. Wettelijke Regelingen.

De wettelijke regelingen m.b.t. verkiezingen

 1. De Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116) zoals gewijzigd bij (S.B. 1992 no. 38.)
 2. De Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62 geldende tekst 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2010 no. 29 )
 3. Het Kiesbesluit (S.B. 1987 no. 82) geldende tekst (S.B. 1996 no. 26) zoals laatstelijk gewijzigd bij (S.B. 2010 no. 39)
 4. De Ressorten indeling (S.B. 1989 no. 67)
 5. De Wet Regionale Organen (S.B. 1987 no. 44)
 6. Het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61)