Verkiezingskalender 2015

Verkiezingskalender

VASTGESTELDE TERMIJNEN
Op maandag 30 september 2014 maakt de President van de Republiek Suriname tijdens de jaarrede bekend dat de verkiezingen op 25 mei 2015 gehouden zullen worden.

 

De verkiezingskalender ziet er als volg uit:

                                  Tabel 1, WETTELIJKE VERKIEZINGSKALENDER

Rij

Data
2015

Specifieke acties

Wettelijke kader

(Kiesregeling)

van

t / m

 

Kiezerslijsten            

 

 

1

13 feb

15 mrt

Kiezerslijsten worden vanaf de 30ste dag voor hun

afsluiting ter inzage gelegd op het Ministerie van BiZa,

Districtscommissariaten en politiestations.

Districten:

Kiezerslijsten worden op de 25ste dag voor dag van

kandidaatstelling afgesloten;

Afsluiting kiezerslijsten op 15 maart 2015.

Art. 16 lid 2 

 

 

Art. 16 lid 5

2

-

15 mrt 

Indiening verzoekschriften ter verbetering/aanvulling

kiezerslijsten aan Min BiZa.

Art. 17  lid 2

3

13 febr

 20 mrt

Bekendmaking beslissing Minister BiZa aan betrokkenen en in Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS).

Art. 18

4

-

25 mrt

Beroep op beslissing van de Minister BiZa bij de President m.b.t. Art. 18

Art. 19  lid 1

5

-

30 mrt

Besluit en kennisgeving van het besluit van de President aan de belanghebbende en bekendmaking in ARS.

Art. 19 lid 2

6

 

9 apr

Beroep bij de kantonrechter in het  1ste kanton.

Art. 20  lid 1
Art. 21  lid 1

7

-

12 apr

Kennisgeving door de kantonrechter.

Art. 20  lid 2

8

-

12 apr

Ter inzage legging ter Griffie van het kantongerecht.

Art. 20  lid 3

9

 

18 apr

Tegenspraak ingesteld beroep.

Art. 21  lid 1

10

 

9 mei

Uitspraak rechter inzake kiezerslijsten.

Art. 21  lid 2

 

Registratie politieke partijen

11

16 mrt

21 mrt

Registratie (in eerste instantie) van politieke organisaties (partijen) en/of combinaties voor deelname verkiezingen ten kantore van het CHS van de 24ste tot en met de 19de dag voor vastgestelde dag van de kandidaatstelling.

Art. 31  lid 4

(art.85 lid 1)

12

23 mrt

25 mrt

Bezwaren van politieke organisatie, tegen registratie van een andere politieke partij indien naam danwel aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met de door haar gebezigde aanduiding of naam of met haar symbool waardoor verwarring te duchten is.

Art. 33

13

 

27 mrt 

Beslissing CHS m.b.t. registratie politieke organisaties.

Art. 34

14

 

31 mrt

Gedurende 2 werkdagen na ontvangst beslissing CHS hebben politieke organisaties de mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen bij de President van de Republiek Suriname.

Art. 36  lid 1

15

 

3 apr

President beslist binnen 3 dagen op beroep politieke organisaties met redenen omkleed.

Besluit President wordt aan belanghebbenden medegedeeld

Notificatie terzake aan CHS ter verdere uitvoering.

Art. 36  lid 2

16

 

8 apr

De pol.org.waarvan de registratie in eerste instantie danwel in beroep geweigerd werd op basis van gronden genoemd in art. 35 lid 1b onder c v/d KR, of waarvan bezwaarschrift ongegrond is bevonden, kan gedurende 3 werkdagen na ontvangst beslissing CHS danwel van de President, wederom (nog eenmaal) stukken ter registratie aanbieden bij het CHS.

Besluit CHS of President terzake binnen 3 dagen.

Bij evt. negatief besluit kan de politieke organisatie nog een keer (d.w.z. derde keer) een bezwaarschrift indienen waaromtrent het CHS een besluit zal nemen.
(hierna is er geen beroep meer mogelijk)

Art. 37  lid 1

 

 

Kandidaatstelling

17

26 mrt

 

Openbare kennisgeving kandidaatstelling door CHS.

Art. 38  lid 2

Art. 54  lid 2

Art. 70  lid 3

18

9 apr

 

Inleveren van de kandidatenlijsten ter verkiezing als leden van DNA, DR en RR ten kantore van de Hoofdstembureaus (8.00 a.m. tot 15.00 p.m.)

Art. 38  lid 1
Art. 54  lid 1
Art. 70  lid 1

19

9 apr

 

 

11 apr 

 

 

Ter inzage legging ingeleverde kandidatenlijsten.

Art. 45,  Art. 61

Art. 77

20

9 apr

 

Op de dag van de kandidaatstelling, onmiddellijk na verstrijken van de tijd (i.c. 15.00 uur), komst HSB bijeen voor onderzoeken van kandidatenlijsten.

Art. 46

Art. 62

Art. 78

 

  21

9 apr

20 april

Indien bij onderzoek blijkt dat er een of meer verzuimen zijn, dan zal het HSB onmiddellijk en middels aangetekende brief of gedagtekend ontvangstbewijs kennis geven aan hen, die de lijst hebben ingeleverd, alsmede het bestuur van de  politieke organisaties.

Art. 47

Art. 63

Art. 79  lid 1 KR

  22

10 apr

13 april

Binnen 3 dagen na de dag waarop de kennisgeving is verzonden kunnen indieners kandidatenlijsten het/de verzuim(en) herstellen op het Secretariaat van betreffende HSB (tussen 8.00-15.00 uur)

Art. 48  lid 1

Art. 64  lid 1

Art.79  lid 2

  23

10 apr

 

 

17 april

De geldig bevonden kandidatenlijsten worden voor een ieder ter inzage gelegd.

Art. 49

Art. 65

Art. 80

 

  24

10 apr

 

 

 17 apr

 

 

Uiterlijk op de 8ste dag na de inlevering van de kandidatenlijsten beslist het HSB omtrent geldigheid kandidatenlijsten, alsmede handhaving van de daarop voorkomende kandidaten.

Art. 50

Art. 66

Art. 81

  25

10 apr

20 apr

Administratief Beroep

Binnen 3 dagen na de dag dat het HSB een beslissing heeft genomen omtrent de geldigheid en over de  handhaving van de op de lijst voorkomende kandidaten, kan iedere ondertekenaar beroep aantekenen bij de President tegen de genomen beslissingen.

Art. 52  lid 1

Art. 68  lid 1

Art. 83  lid 1

  26

10 apr

28 apr

De President beslist uiterlijk op de 8ste dag nadat het beroepschrift is ingekomen bij een met redenen omkleed besluit. De beslissing wordt aan appellant (en)

alsmede aan het  hoofdstembureau medegedeeld.

Art. 52  lid 2

Art. 68  lid 2

Art. 83  lid 2

  27

 

 

 

 

 

 

 

29 apr

Onmiddellijk nadat de termijn van beroep is verstreken of in geval van beroep, nadat de President het HSB heeft geïnformeerd omtrent zijn besluit, brengt HSB in openbare zitting de geldige kandidatenlijsten, zoals zij geldig zijn, naast elkaar in volgorde op een verzamellijst.

Volgorde kandidatenlijst te bepalen middels loting.

Art. 53  lid 1

Art. 69  lid 1

Art. 84  lid 1

 

 

 

  28

29 apr

 

Onverwijld wordt de verzamellijst middels plaatsing in het ARS ter openbare kennis gebracht.

Art. 53  lid 2

Art. 69  lid 2

Art. 84  lid 2

 

Distributie oproepingskaarten

 

 

  29

15 apr

 

 

 22 mei

 

 

Distributie oproepingskaarten. Tenminste 3 dagen voor de dag der stemming ontvangt elke kiesgerechtigde een oproepingskaart t.b.v. stemming.

Art. 90 lid 1 KR

     

  30

   Maandag 25 mei

DAG DER STEMMING

Art. 86 KR

 

Bevoegdheden en taken van het Centraal Hoofdstembureau:

Het Centraal Hoofdstembureau, verder te noemen CHS is een onafhankelijk autoriteit, ingesteld ten behoeve van de verkiezing van de leden voor De Nationale Assemblée en de leden voor de Ressortraden.

Het CHS heeft mede tot opdracht, het controleren van de samenstelling van de Districtsraden, op grond van de uitslag van de verkiezingen voor de Ressortraden (zie artikel 29 Kiesregeling S.B. 1987 no.73 geldende tekst S.B 2010 no.29).

Op vrijdag 30 januari 2015 werden de leden van het Centraal Hoofdstembureau benoemd en hebben zij in handen van de President de eed of belofte afgelegd.
Het C.H.S. is alsvolgt samengesteld:

1. De heer Eugene G. Merkus MBA Voorzitter
2. Mevrouw mr. Maya Manohar Plaastvervangend Voorzitter
3. Mevrouw mr. Joan M. Nibte (lid)
4. Mevrouw mr. Anuska A. Ramdhani (lid)
5. De heer mr. Ricardo A. Vreden (lid)
6. Mevrouw drs. Elviera L. Sandie (lid)
7. De heer ir. Steven W. Vrieze (lid)
8. De heer mr. Delano P. A. Landvreugd MBA (lid)
9. De heer Raymond J. Landburg (lid)
10. De heer Robby E. K. Raghoe (lid)
11. De heer Dennis E. Menso Lcs. (lid)
12. De heer Luciano S. Mentowikromo (lid)

Als Secretaris is Mevrouw Mr. A. Levant toegevoegd.
Op het secretariaat is werkzaam mw. M. Pinas
U kunt het secretariaat bereiken via mailadres: info@chs.gov.sr

 

De taken van het CHS zijn gedetailleerd weergegeven in de volgende artikelen van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 73 geldende tekst 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2010 no. 29).

-        De registratie van Politieke Organisaties en de wijze van kandidaatstelling
voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende
lichamen (artikel 31 t/m artikel 35).

-        De zorg voor de uitvoering van de beslissing van de President (artikel K36).

-        Het registratieverzoek tweede instantie (artikel 37).

-        Bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling ten behoeve van de verkiezing voor de leden van De Nationale Assemblée (artikel 38 lid 2 t/m artikel 45).

-        Bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling ten behoeve van de verkiezing van de leden voor de Ressortraden (artikel 54 lid 2).

-        Bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling van personen voor de Districtsraden (artikel 70 lid 3).

-        De vaststelling van de uitslag van de Verkiezingen (artikel 128 t/m artikel 135).

In het licht van de gehouden Algemene Vrije- en Geheime Verkiezingen, worden de hierna te noemen belangrijke taakonderdelen van het Centraal Hoofdstembureau belicht, te weten:

a. Registratie voor deelname aan de Verkiezingen w.o. de z.g. 1% regeling.
b. Kandidaatstelling-
c. Vaststelling uitslag van de verkiezingen-
d. Bekendmaking van de uitslag van de Verkiezingen en-
e. Wettelijke regelingen.

 

Ad a. Registratie voor deelname aan de verkiezingen w.o. de z.g. 1% regeling

Overeenkomstig artikel 31 van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62 geldende tekst 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2010 no. 29)  moet een Politieke Organisatie/Combinatie ten behoeve van de verkiezing van de leden voor een volks vertegenwoordigend lichaam, aan het Centraal Hoofdstembureau verzoeken haar naam, een aanduiding daarvan of beide, alsmede desgewenst een partijsymbool in te schrijven in het openbaar register, dat door deze autoriteit wordt bijgehouden.

Overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel werd er van 16 maart tot en met 21 maart 2015 aan de Politieke Organisaties/Combinaties de gelegenheid geboden tot aanbieding van de benodigde bescheiden ter registratie. De betreffende aangeboden bescheiden hebben van 22 maart tot en met 24 maart 2015 van 08:00 uur tot en met 15:00 uur ter inzage gelegen op het secretariaat van het Centraal Hoofdstembureau aan de Fred Derbystraat #11, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Toelating tot de verkiezingen van 25 mei 2010

Om toegelaten te kunnen worden tot de verkiezingen van 25 mei 2015 hebben de verschillende Politieke Organisaties in de volgorde hun bescheiden aangeboden bij het Centraal Hoofdstembureau. De bescheiden, die door de Politieke Organisaties moesten worden ingeleverd zijn in tabel 2 weergegeven

 

Tabel 2, Overzicht van stukken in te leveren bij de registratie van Politieke Organisaties

 1. Naam van de Politieke Organisatie/Combinatie, een aanduiding daarvan of beide
 1. Symbool van de Partij/Combinatie
 1. Een gekozen woonplaats
 1. Volmacht van de aanbieders ( 2 personen )
 1. Bewijs van registratie in het openbaar register van het Onafhankelijk Kiesbureau
 1. Ledenlijst en electronisch bestand m.b.t. de 1% regeling

 

                    

De 1% regeling

Volgens het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) mogen, overeenkomstig artikel 8 lid 1 onder b, Politieke Organisaties, die niet hebben overgelegd, een ledenlijst waaruit blijkt dat het aantal leden minstens 1% van het aantal kiesgerechtigden in Suriname is, niet deelnemen aan de verkiezingen van volksvertegenwoordigende lichamen.

Ad. b. Kandidaatstelling

Bij Staatsbesluit van 28 maart 2005 (S.B. 2005 no. 37) is onder meer bepaald dat de kandidaatstelling bij het Hoofdstembureau van het desbetreffende Kiesdistrict op grond van de artikelen 38, 54 en 70 (S.B. 1996 no.15) van de Kiesregeling zal plaats hebben op vrijdag 9 april 2015, terwijl de dag van de stemming voor de volksvertegenwoordigende lichamen, gesteld is op woensdag 25 mei 2015.

Politieke Organisaties konden derhalve op de dag van de Kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden voor De Nationale Assemblée, Ressort- en Districtsraden kandidatenlijsten inleveren.
Elke lijst dient te zijn ondertekend door het Bestuur van de Politieke Organisatie/Combinatie. De personen die de lijsten ondertekenen moeten op de dag der indiening van de kandidatenlijsten volgens de kiesregeling kiesgerechtigd zijn en bevoegd zijn tot stemming.

Ad. c. Vaststelling uitslag van de Verkiezingen.

Krachtens artikel 128 van de Kiesregeling (S.B. 1996 no. 15) gaat het Centraal Hoofdstembureau onmiddellijk nadat afschriften van de processen-verbaal van de Hoofdstembureaus zijn ontvangen over tot het verrichten van de werkzaamheden ter vaststelling van de uitslag der verkiezingen.

Hiertoe worden de volgende werkzaamheden verricht t.w.:

 1. Controle van de cijfers van de processen - verbaal van alle stembureaus.
 2. Van hieruit geschiedt de verificatie van de processen - verbaal van de Hoofdstembureaus.
 3. Het maken van steekproef vergelijkingen met de uitkomsten per kandidaat, per district.

Op grond van de gecontroleerde processen - verbaal heeft het Centraal Hoofdstembureau de diverse uitslagen van de verkiezingen, voor De Nationale Assemblée, Ressortraden en Districtsraden, vastgesteld.

Ad. d. Bekendmaking van de uitslag der Verkiezingen.

Artikel 132 van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 73) geldende tekst (S.B. 1996 no. 15), , verplicht het Centraal Hoofdstembureau een zitting te wijden aan de bekendmaking van de uitslag der verkiezingen, waarbij tevens wordt bepaald hoeveel zetels elke politieke organisatie en of combinatie van Politieke Organisaties in de diverse volksvertegenwoordigende lichamen heeft behaald. Deze openbare zitting vind normaliter één (1) tot twee weken na de verkiezingsdatum plaats. Eventuele bijzondere gevallen dienen hierbij vermeld te worden.

 

Ad. e. Wettelijke Regelingen.

De wettelijke regelingen m.b.t. verkiezingen

 1. De Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116) zoals gewijzigd bij (S.B. 1992 no. 38.)
 2. De Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62 geldende tekst (S.B. 1996 no.15)
 3. Het Kiesbesluit (S.B. 1987 no. 82) geldende tekst (S.B. 1996 no. 26) zoals laatstelijk gewijzigd bij (S.B. 2000 no. 39)
 4. De Ressorten indeling (S.B. 1989 no. 67)
 5. De Wet Regionale Organen (S.B. 1987 no. 44)
 6. Het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61)