Verkiezingskalender 2020

Verkiezingskalender

VASTGESTELDE TERMIJNEN
Op maandag 30 september 2019 maakt de President van de Republiek Suriname tijdens de jaarrede bekend dat de verkiezingen op 25 mei 2020 gehouden zullen worden.

De verkiezingskalender ziet er als volg uit:

VERKIEZINGSKALENDER 2020

(tussen de dag der stemming en de dag der kandidaatstelling=> 45 dagen)

Deze verkiezingskalender is opgesteld ten behoeve van de organisatie van de Algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020

 

In deze kalender zijn de vijf belangrijkste verkiezingsactiviteiten opgenomen die worden genoemd in de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55):

1. Ter inzage legging van de kiezerslijsten  - 14 februari t/m 14 maart 2020 (art. 16 lid 2 van de Kiesregeling).

2. Registratie van de politieke organisaties - 16 maart t/m 21 maart 2020 (art. 31 lid 4 en art. 85 lid 1 van de Kiesregeling).

3. Kandidaatstelling politieke partijen         -   9 april 2020 (art. 85 lid 1 van de Kiesregeling, art. 38 lid 1, art. 54 lid 1, art. 70 lid 1 van de Kiesregeling).

4. Distributie van oproepingskaarten          -   .............. t/m 22 mei 2020 (art. 90 lid 1 van de Kiesregeling).

5. Dag der stemming                                   -   25 mei 2020 (art. 86 van de Kiesregeling).

 

VERKIEZINGSKALENDER                                                                                                  

Nr.

Data 2020

Specifieke acties

Artikel         

van

t / m

 

Kiezerslijsten

 

 1.  

14 feb

14 mrt

Ter inzage legging Kiezerslijsten:

Ter inzage legging kiezerslijsten vanaf de 30ste dag vóór afsluiting ervan. Locaties: Minbiza, districtscommissariaten en politiestations.

Art. 16 lid 2 KR

 

 

 1.  

15 mrt

15 mrt

Afsluiting kiezerslijsten:

Kiezerslijsten worden op de 25ste dag vóór dag van kandidaatstelling afgesloten.

Art. 16 lid 5 KR

 1.  

14 feb

14 mrt

Indiening verzoekschriften:

Indiening verzoekschriften ter verbetering/aanvulling kiezerslijsten aan Min BiZa.

Art. 17 lid 2 KR

 

 1.  

14 feb

20 mrt

Schriftelijke kennisgeving en plaatsing ARS:

Bekendmaking beslissing Minister BiZa aan betrokkenen en in Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS).

Art. 18 KR

 1.  

21 mrt

25 mrt

Beroep bij President:

Beroep op beslissing van de Minister BiZa bij de President vijf dagen na plaatsing in ARS.

Art. 19 lid 1 KR

 

 1.  

26 mrt

30 mrt

Besluit President op ingediend beroep:

Besluit President op beroep binnen vijf dagen, kennisgeving aan belanghebbende en plaatsing van het besluit in ARS.

Art. 19 lid 2 KR

 

 1.  

31 mrt

9 apr

Beroep bij kantonrechter:

Instelling beroep op beslissing van de President bij de kantonrechter in het 1ste kanton binnen tien dagen na plaatsing in ARS.

Art. 20 lid 1 KR

 1.  

9 apr

12 apr

Kennisgeving door de kantonrechter:

Binnen drie dagen na ontvangst van verzoekschrift bij de kantonrechter, worden minbiza en betrokken partijen op de hoogte gesteld van het ingediende verzoekschrift.

Art. 20 lid 2 KR

 1.  

13 apr

15 apr

Ter inzage legging verzoekschrift:

Het verzoekschrift wordt gedurende drie dagen voor een ieder ter inzage gelegd op het Griffie van het Kantongerecht.

Art. 20 lid 3 KR

 1.  

16 apr

21 apr

Tegenspraak verzoekschrift:

Uiterlijk zes dagen na afloop termijn ter inzage legging op Griffie van het Kantongerecht kan een ieder schriftelijk tegenspraak indienen.

Art. 21 lid 1 KR

 1.  

10 apr

30 apr

Uitspraak rechter verzoekschrift:

Uiterlijk eenentwintig dagen na indiening verzoekschrift doet de kantonrechter uitspraak

Art. 21 lid 2

 

Registratie politieke partijen

 

 1.  

16 mrt

21 mrt

Registratie politieke organisaties:

Registratie politieke organisaties voor deelname verkiezingen te CHS (8.00uur tot 15.00uur) van de 24ste tot en met de 19de dag vóór vastgestelde dag van kandidaatstelling.

Art. 31 lid 4 KR jo art. 85 lid 1  KR

 1.  

23 mrt

25 mrt

Ter inzage legging:

Ter registratie aangeboden gegevens gedurende drie werkdagen ter inzage gelegd op de secretarie van het OKB

Art. 32 KR

 1.  

23 mrt

25 mrt

Indiening Bezwaren:

Gedurende de periode als genoemd in punt 13 kunnen politieke organisaties, hun bezwaren indienen tegen een andere politieke bij CHS inzake naam, aanduiding of symbool die verwarring kan hebben.

Art. 33 KR

 1.  

26 mrt

27 mrt

Besluit CHS inzake registratie:

CHS neemt binnen 2 dagen een besluit omtrent de registratie politieke organisaties.

Belanghebbende wordt hiervan onverwijld in kennis gesteld.

Art. 34 KR

 1.  

30 mrt

31 mrt

Administratief beroep:

Gedurende 2 werkdagen na ontvangst beslissing CHS hebben politieke organisaties mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen bij de President van de Republiek Suriname.

Art. 36 lid 1 KR

 

 1.  

1 apr

3 apr

Besluit president:

 • President beslist binnen 3 dagen op beroep politieke organisaties met redenen omkleed.
 • Besluit President wordt onverwijld aan belanghebbenden medegedeeld en ter openbare kennis gebracht.
 • President stelt CHS hiervan in kennis ter verdere uitvoering.

Art. 36 lid 2 KR

 

 1.  

6 apr

8 apr

Registratie in tweede instantie:

 • Gedurende 3 werkdagen kan een politieke organisatie -waarvan de registratie in eerste instantie dan wel in beroep geweigerd werd- nog eenmaal stukken ter registratie aanbieden bij het CHS.
 • CHS neemt spoedig een onherroepelijk besluit.

Art. 37 lid 1 KR

 

 

 

Art 37 lid 2 KR

 

Kandidaatstelling

 

 1.  

26 mrt

26 mrt

Openbare kennisgeving kandidaatstelling DNA, DR en RR door CHS (veertien dagen vóór de dag der kandidaatstelling)

Art. 38 lid 2 KR
Art. 54 lid 2 KR 

Art. 70 lid 3 KR

 1.  

  

 9 apr

 

9 apr

 

DAG DER KANDIDAATSTELLING:

Inlevering kandidatenlijsten ter verkiezing DNA, DR en RR-leden bij Hoofdstembureaus (08.00u t/m 15.00u)

Art. 85 lid 1 KR

Art. 38 lid 1 KR

Art. 54 lid 1 KR

Art. 70 lid 1 KR

 1.  

    9 apr

11 apr

Ter inzage legging ingeleverde kandidatenlijsten voor het publiek

Art. 45, Art. 61 KR Art. 77 KR

 1.  

9 apr

9 apr

Onderzoek kandidatenlijsten door Hoofdstembureaus:

Op de dag van de kandidaatstelling, onmiddellijk na verstrijken van de tijd (i.c. 15.00 u), komt HSB bijeen voor onderzoeken van kandidatenlijsten.

Art. 46 KR

Art. 62 KR

Art. 78 KR

 

 VERKIEZINGSKALENDER                                                                                                  

Nr.

Data 2020

Specifieke acties

Artikel          

van

t / m

 1.  

10 apr

10 apr

Kennisgeving verzuimen in de kandidatenlijsten:

Indien bij onderzoek blijkt dat er een of meer verzuimen zijn, dan zal het HSB onmiddellijk en middels aangetekende brief of gedagtekend ontvangstbewijs kennis geven aan hen, die de lijst hebben ingeleverd, alsmede het bestuur van de  politieke organisaties.

Art. 47 KR

Art. 63 KR

Art. 79 lid 1 KR

 

 

 1.  

11 apr

13 apr

Herstel kandidatenlijsten:

Binnen 3 dagen na de dag waarop de kennisgeving is verzonden kunnen indieners kandidatenlijsten het/de verzuim(en) herstellen op het Secretariaat van betreffende HSB (tussen 8.00-15.00 uur)

Art. 48 lid 1 KR

Art. 64 lid 1 KR

Art. 79 lid 2 KR

 

 1.  

9 apr

17 apr

Ter inzage legging onderzochte kandidatenlijsten voor een ieder

Art. 49 KR

Art. 65KR

Art. 80 KR

 1.  

10 apr

17 apr

Beslissing geldigheid kandidatenlijst en handhaving kandidaten:

Uiterlijk op de 8ste dag na inlevering kandidatenlijsten beslist HSB over geldigheid kandidatenlijsten, en handhaving kandidaten.

Art. 50 lid 1 KR

Art. 66  lid 1 KR

Art. 81 lid 1 KR

 1.  

18 apr

20 apr

Administratief Beroep:

Binnen 3 dagen na de dag dat HSB een beslissing heeft genomen over geldigheid kandidatenlijst en handhaving kandidaten, kan iedere ondertekenaar beroep aantekenen bij de President tegen de genomen beslissingen.

Art. 52 lid 1 KR

Art. 68 lid 1 KR

Art. 83 lid 1 KR

 

 

 1.  

21 apr

28 apr

De President beslist uiterlijk op de 8ste dag nadat het beroepschrift is ingekomen bij een met redenen omkleed besluit. De beslissing wordt aan appellant(en) en aan het  hoofdstembureau medegedeeld.

Art. 52 lid 2 KR

Art. 68 lid 2 KR

Art. 83 lid 2  KR

 1.  

29 apr

 

29 apr

 

Verzamellijst:

Onmiddellijk na verstrijken termijn van beroep of ingeval van beroep bij de President -nadat deze heeft beslist en HSB heeft geïnformeerd-houdt HSB een openbare zitting en brengt deze de geldige kandidatenlijsten naast elkaar op een verzamellijst in volgorde bij loting bepaald.

Art. 53 lid 1 KR

Art. 69 lid 1 KR

Art. 84 lid 1 KR

 

 

 1.  

30 apr

 

30 apr

 

Ter kennisname verzamellijst:

Verzamellijst wordt onverwijld gepubliceerd in Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS) en ter inzage gelegd op de districts-commissariaten en alle politiestations districten.

Art. 53 lid 2 KR

Art. 69 lid 2 KR

Art. 84 lid 2 KR

 

Distributie oproepingskaarten

 

 1.  

-----------

22 mei

Distributie oproepingskaarten. Tenminste 3 dagen vóór de dag der stemming ontvangt elke kiesgerechtigde een oproepingskaart t.b.v. de uitoefening van het stemrecht op de dag der stemming.

Art. 90 lid 1 KR

 

Maandag 25 mei

DAG DER STEMMING

Art. 86 KR