Ontwerpwet houdende nadere wijz. Kiesregeling (2024)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende regels ter nadere wijziging van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2023 no. 158).

Datum van indiening: 29 januari 2024


Soort ontwerpwet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs: drs. D. Sharman (Vz), drs. R. Asabina, E. Sampie, E. Jones, C. van Samson, I. Plein, E. Karto, ir. S. Tsang en mr. C. Dijksteel MPH Ms Bioetics


Doel van de wet: De huidige wijzigingen omvatten onder andere regels over een betere integratie van de verkiezingsprocessen, het stembureaumateriaal, het toekennen van zetels, stemming en stemopneming, en verder invulling geven aan de taken van het Centraal Hoofdstembureau. Deze wijzigingen hebben tot doel dat de Kiesregeling richtig uitgevoerd kan worden, betere verkiezingen georganiseerd kunnen worden en dat burgers invulling kunnen geven aan hun kiesrecht.