Decreet Bescherming Werknemersvertegnwoordigers


<< Terug naar overzicht

DECREET van 8 december 1984, houdende bescherming van de vertegenwoordigers van werknemers in de onderneming en de hun te verlenen faciliteiten (Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers) (S.B. 1984 no. 97).

Artikel 1

Werknemers en werkgevers, zonder enig onderscheid, hebben het recht zonder voorafgaande goedkeuring organisaties op te richten van hun eigen keuze, alsmede het recht daarvan lid te worden.

Artikel 2

Werknemers en werkgeversorganisaties hebben het recht hun statuten en reglementen op te stellen, vrij hun vertegenwoordigers te kiezen, hun organisatie en werkzaamheden in te richten en hun werkprogramma's vast te stellen.

Artikel 3

Het is de werkgever verboden, maatregelen te treffen van welke aard dan ook, met inbegrip van ontslag, tegen bestuursleden of vertegenwoordigers van de werknemers die representatief geacht kunnen worden voor de werknemers of voor een bepaalde categorie daarvan in een onderneming, indien deze maatregelen genomen zijn op grond van hun hoedanigheid van werknemersvertegenwoordigers of de daarbij behorende activiteiten, hun lidmaatschap van een vakvereniging of hun deelneming aan vakbondsaktiviteiten voor zover deze handelingen rechtstreeks met de arbeidsverhoudingen of verenigings-rechten in verband staan en zij daarbij hebben gehandeld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke voorschriften, collectieve arbeidsovereenkomsten of andere van kracht zijnde overeenkomsten.

Artikel 4

Met inachtneming van het bepaalde in het vorige artikel, is de werkgever verplicht binnen de onderneming adequate faciliteiten te verlenen aan de werknemersvertegenwoordigers opdat deze hun vakbondsfunkties op de juiste wijze kunnen uitoefenen, voorzover deze faciliteiten de goede funktionering van de onderneming niet belemmeren.

Artikel 5

1. Elke maatregel door de werkgever genomen in strijd met het bepaalde in dit decreet is nietig.

2. In geval van een geschil of een maatregel die in strijd is met dit decreet, als bedoeld in lid 1, staat de beslissing hieromtrent ter beoordeling van de Minister belast met arbeidsaangelegenheden.

Artikel 6

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, wordt de werkgever die het bepaalde in dit decreet overtreedt, gestraft met een geldboete van ten hoogste tienduizend gulden of hechtenis van ten hoogste zes maanden.

2. Het in lid 1 strafbaar gestelde feit wordt beschouwd als een overtreding.

3. Indien een bij, of krachtens dit decreet strafbaar gesteld feit wordt gepleegd door een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Suriname gevestigde leden van het bestuur of bij ontstentenis van die leden, tegen de vertegenwoordiger van de rechtspersoon in Suriname.

4. Het bepaalde in het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechtspersonen, optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon, dan wel van een natuurlijke persoon.

5. Geen straf wordt uitgesproken tegen het lid van het bestuur of tegen de vertegenwoordiger, van wie blijkt dat het feit buiten zijn toedoen is gepleegd.

Artikel 7

De bepalingen van dit decreet doen op generlei wijze afbreuk aan de bepalingen van het Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers (S.B. 1981 no. 163).

Artikel 8

1. Dit decreet, dat kan worden aangehaald als "Decreet Bescherming Werknemersvertegenwoordigers", wordt bekend gemaakt in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn bekendmaking.