Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers


<< Terug naar overzicht

DECREET van 24 oktober 1981, houdende regelen met betrekking tot de erkenning van vakverenigingen van werknemers (Decreet Erkenning Vakverenigingen Werknemers) (S.B. 1981 no. 163).

Artikel 1

De werkgever is verplicht omtrent het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst te onderhandelen met het bestuur van de vakvereniging van werknemers:

a. die rechtspersoonlijkheid bezit;

b. wier statuten de bevoegdheid tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst met name noemen;

c. die de werknemers in de onderneming op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn, vertegenwoordigt.

Artikel 2

Ingeval er gerede twijfel bestaat, of een vakvereniging de werknemers vertegenwoordigt in de onderneming op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn, houdt de Bemiddelingsraad op verzoek van, hetzij de werkgever, hetzij het bestuur van de betrokken vakvereniging een referendum onder deze werknemers, teneinde vast te stellen, of de vakvereniging door de meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van deze werknemers aangewezen wordt, om hen bij het onderhandelen en het aangaan van de collectieve arbeidsovereenkomst te vertegenwoordigen.

Artikel 3

1. Het bepaalde in artikel 2 vindt ook toepassing, indien meer dan één vakvereniging van oordeel is de aldaar genoemde werknemers te vertegenwoordigen.

2. In het geval bedoeld in het eerste lid, zal de vakvereniging, die het grootste aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigd heeft, geacht worden de in artikel 2 genoemde werknemers te vertegenwoordigen en deelnemen aan de onderhandelingen tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst.

3. Bij staking van stemmen houdt de Bemiddelingsraad een tweede referendum. Dit referendum wordt niet eerder gehouden dan veertien dagen, nadat de uitslag van het eerste referendum ingevolge artikel 5 aan partijen bekend is gemaakt en niet later dan dertig dagen hierna.

4. Indien bij het referendum, als bedoeld in het derde lid, de stemmen wederom staken, zal de vakvereniging geacht worden de in artikel 2 genoemde werknemers te vertegenwoordigen, waaraan het eerst rechtspersoonlijkheid door de President is verleend.

Artikel 4

De werkgever is verplicht de werknemers, op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing zal zijn op de dag, waarop het referendum wordt gehouden, gedurende de door de Bemiddelingsraad vastgestelde tijd, voor zover deze binnen hun arbeidstijd valt, met behoud van loon vrijaf te geven, teneinde hun stem uit te brengen.

Artikel 5

De Bemiddelingsraad deelt aan partijen de uitslag van het referendum zo spoedig mogelijk schriftelijk mede.

Artikel 6

Ter uitvoering van het in dit decreet bepaalde kunnen bij of krachtens staatsbesluit aanvullende voorschriften worden vastgesteld.

Artikel 7

1. De werkgever, die weigert te onderhandelen met een vakvereniging, welke ingevolge de bepalingen van dit decreet gerechtigd is om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van ten hoogste eenhonderd gulden.

2. Het bij het eerste lid strafbaar gestelde feit wordt beschouwd als een overtreding.

Artikel 8-1

1. Dit decreet, dat als "Decreet Erkenning Vakvereniging Werknemers" kan worden aangehaald, wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt.

2. Het treedt in werking op een nader door de President te bepalen tijdstip. 1 I.w.t. 15 mei 1982 (S.B. 1982 no. 92).