Kiesbesluit


<< Terug naar overzicht

STAATSBESLUIT van 12 november 1987, houdende vaststelling van voorschriften ter uitvoering van de "Kiesregeling" (S.B. 1987 no. 62, geldende tekst S.B. 1987 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1987 no. 84) (Kiesbesluit) (S.B. 1987 no. 82), gelijk het luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1991 no. 24, S.B. 1996 no. 17.

 

HOOFDSTUK I

VASTSTELLING VAN DE MODELLEN

Artikel 1

Voor de lijsten van kandidaten ten behoeve van de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen, bedoeld in de artikelen 38 lid 3, 54 lid 3 en 70 lid 4 van de Kiesregeling, worden vastgesteld:

a. Model IA, voor wat betreft De Nationale Assemblee;

b. Model IB, voor wat betreft de Ressortraden;

c. Model IC, voor wat betreft de Districtsraden.

Artikel 2

1. Voor de verklaring van bewilliging in de kandidaatstelling, bedoeld in de artikelen 43 lid 2, 59 lid 2 en 75 lid 2 van de Kiesregeling, wordt vastgesteld het bij dit Staatsbesluit gevoegde model II.

2. Exemplaren van dit model zijn kosteloos verkrijgbaar op de kantoren der Districts-Commissarissen gedurende één week vóór en op de dag der kandidaatstelling.

Artikel 3

1. Voor de oproepingskaart, bedoeld in artikel 90 lid 5 van de Kiesregeling, wordt vastgesteld het bij dit Staatsbesluit gevoegde model III.

2. Zo mogelijk zal de oproepingskaart voor elk kiesdistrict een andere kleur hebben.

Artikel 4

1. Voor de staat van inlichtingen, bedoeld in artikel 32 lid 3 van dit Staatsbesluit worden vastgesteld:

a. Model IV, voor wat betreft de verkiezing van leden voor de Ressortraden;

b. Model IV-A, voor wat betreft de verkiezing van leden voor De Nationale Assemblee;

2. Voor zover nodig worden deze inlichtingen in het Sranantongo, het Sarnami en het Surinaams-Javaans vertaald, waarbij van niet-Latijnse letters gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 5

1. Voor het stembiljet bedoeld in artikel 95 lid 2 van de Kiesregeling, worden vastgesteld:

a. Model V, voor wat betreft De Nationale Assemblee,

b. Model V-A, voor wat betreft de Ressortraden. 2. Het stembiljet voor de Ressortraden zal van een andere kleur dan dat voor De Nationale Assemblee zijn.

3. Op het stembiljet voor De Nationale Assemblee kan van de lijsttrekker op de kandidatenlijst van iedere politieke organisatie een foto worden geplaatst.

Artikel 6

1. Voor het proces-verbaal van verzegeling in verband met de schorsing der zitting van het stembureau, van schorsing der zitting, hervatting van de stemming na schorsing en voor het proces-verbaal van de zitting van het stembureau nadat de stemming is geëindigd, bedoeld in artikel 106 lid 2, 107 lid 3 juncto artikel 108 lid 2 en artikel 115 lid 4 van de Kiesregeling, worden de onderscheidenlijk bij dit Staatsbesluit gevoegde Modellen VI, VI-A, VI-B, VI-C vastgesteld.

2. Voor het proces-verbaal van stemopneming en bekendmaking van de uitkomst bedoeld in artikel 122 lid 3 en 125 lid 3 van de Kiesregeling, wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model VII vastgesteld.

Artikel 7

1. Voor het Proces-verbaal van de zitting van het Hoofdstembureau van een Kiesdistrict tot vaststelling van de uitkomsten van de verkiezingen voor wat betreft de Ressortraden van de tot het district behorende Ressorten en de toekenning van de zetels in de Districtsraad, als bedoeld in de artikelen 124 en 125 van de Kiesregeling wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model VIII vastgesteld.

2. Voor het Proces-verbaal van de zitting van het Hoofdstembureau van een Kiesdistrict tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing voor wat betreft De Nationale Assemblee, als bedoeld in de artikelen 124 en 125 van de Kiesregeling, wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model VIII-A vastgesteld.

3. Voor het Proces-verbaal van de zitting van het Hoofdstembureau van een Kiesdistrict voor de schorsing van de vaststelling zoals in artikel 124 van de Kiesregeling bedoeld en de hertelling van de uitslag der stemming van één of meer stembureaus van het Kiesdistrict dan wel ressort als bedoeld in artikel 126 lid 2 van de Kiesregeling wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model VIII-B vastgesteld.

Artikel 8

Voor de processen-verbaal van de zitting van het Centraal Hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van leden van de Ressort- en Districtsraden en van De Nationale Assemblee als bedoeld in artikel 133 van de Kiesregeling worden vastgesteld de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen:

a. model IX voor wat betreft de Ressort- en Districtsraden;

b. model IX-A voor wat betreft De Nationale Assemblee.

Voor de aanbieding van het Proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau aan de President en het Onafhankelijk Kiesbureau als bedoeld in artikel 133 lid 2 van de Kiesregeling worden vastgesteld de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen:

a. model X voor wat betreft aanbieding aan de President;

b. model X-A voor wat betreft aanbieding aan het Onafhankelijk Kiesbureau.

Artikel 9

Voor de toezending van een afschrift van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau van het lichaam waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden alsmede van het bewijs van ontvangst van een afschrift van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau waaruit zijn/haar verkiezing blijkt afgegeven door de gekozene, ingevolge artikel 135 en 136 lid 1 van de Kiesregeling worden de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen vastgesteld:

a. model XI voor wat betreft de toezending van een afschrift aan de gekozene van het proces-verbaal;

b. model XI-A voor wat betreft het bewijs van ontvangst door gekozene.

Artikel 10

Voor de kennisgeving van aanvaarding van verkiezing door de gekozene alsmede van de kennisgeving van de Voorzitter van het Hoofdstembureau aan de President, het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau betreffende de aanvaarding van zijn verkiezing door de gekozene, worden ingevolge de artikelen 136 lid 1 en 137 lid 1 van de Kiesregeling de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen vastgesteld:

a. model XII voor wat betreft de kennisgeving van aanvaarding van verkiezing door gekozene;

b. model XII-A voor wat betreft de kennisgeving van de Voorzitter van het Hoofdstembureau aan de President, het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau betreffende de aanvaarding van zijn verkiezing door de gekozene.

Artikel 11

Voor de kennisgeving van het Hoofdstembureau dat er geen lijsten van kandidaten zijn ingediend dan wel op de ingeleverde lijsten minder kandidaten voorkomen dan er plaatsen te vervullen zijn, wordt ingevolge artikel 138 lid 2 van de Kiesregeling het bij dit Staatsbesluit gevoegde model XIII vastgesteld.

Artikel 12

Voor de kennisgeving van het vertegenwoordigend lichaam aan de President, wordt ingevolge artikel 140 lid 2 van de Kiesregeling het bij dit Staatsbesluit gevoegde model XIV vastgesteld.

Artikel 13

Voor de voordracht en verklaring bedoeld in artikel 110 lid 4 van de Kiesregeling, worden vastgesteld de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen:

a. model XV voor wat betreft de volmacht;

b. model XV-A voor wat betreft de verklaring voor de leden van de stembureaus;

c. model XV-B voor wat betreft de verklaring van de personen behorende tot het Korps Politie/ Nationaal Leger.

Artikel 14

Voor de verzamellijst van de geldig verklaarde kandidatenlijsten van de kiesdistricten samengesteld als bedoeld in artikel 69 worden de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen XVI en XVI-A vastgesteld.

Artikel 15

Voor het verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Volksmobilisatie om wijziging of aanvulling van de kiezerslijst als bedoeld in artikel 17 wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model XVII vastgesteld.

 

HOOFDSTUK II

KIESDISTRICTEN

Artikel 16

Het grondgebied van Suriname wordt verdeeld in tien Kiesdistricten onderscheidenlijk genaamd:

Kiesdistrict I. Paramaribo

Kiesdistrict II. Wanica

kiesdistrict III. Nickerie

Kiesdiztrict IV. Coronie

Kiesdistrict V. Saramacca

Kiesdiztrict VI. Commewijne

Kiesdistrict VII. Marowijne

kiesdistrict VIII. Para

kiesdistrict  IX. Brokopondo

Kiesdistrict X. Sipaliwini.

De grenzen van deze kiesdistricten vallen samen met de grenzen van de geldende districtenindeling.

 

HOOFDSTUK III

RESSORTRAAD ZETELS

Artikel 17-1

Voor de kiesdistricten I t/m X wordt op grond van artikel 10 lid 3 "Kiesregeling" voor de ressorten zoals die zijn aangegeven in het "Decreet Ressortenindeling", de volgende zetelverdeling per ressort vastgesteld:

KIESDISTRICT I. PARAMARIBO:

Ressort Blauwgrond - 17 zetels

Ressort Rainville - 17 zetels    

Ressort Munder - 17 zetels       

Ressort Centrum - 17 zetels       

Ressort Beekhuizen - 17 zetels       

Ressort Weg naar Zee - 15 zetels        

Ressort Welgelegen - 17 zetels        

Ressort Tammenga - 15 zetels        

Ressort Flora - 17 zetels       

Ressort Latour - 17 zetels       

Ressort Pontbuiten - 17 zetels       

Ressort Livorno - 13  zetels      

 

KIESDISTRICT II. WANICA:

Ressort Houttuin - 13 zetels

Ressort De Nieuwe Grond -17 zetels

Ressort Lelydorp - 17 zetels

Ressort Kwatta- 13 zetels

Ressort Domburg - 13 zetels

Ressort Saramaccapolder - 13 zetels

Ressort Koewarasan - 15 zetels

 

KIESDISTRICT III. NICKERIE:

Ressort  Wageningen - 11 zetels

Ressort Groot Henar - 11 zetels

Ressort Oostelijke Polders - 13 zetels

Ressort Nieuw Nickerie - 15 zetels

Ressort Westelijke Polders - 13 zetels

 

KIESDISTRICT IV. CORONIE:

Ressort Welgelegen - 7 zetels

Ressort Totness - 9 zetels

Ressort Johanna Maria -7 zetels

 

KIESDISTRICT V. SARAMACCA:

Ressort Calcutta - 9 zetels

Ressort Tijgerkreek - 11 zetels

Ressort Groningen - 11 zetels

Ressort Kampong Baroe - 9 zetels

Ressort Wayamboweg - 9 zetels

Ressort Jarikaba - 11 zetels

 

KIESDISTRICT VI. COMMEWIJNE:

Ressort Margaretha - 7 zetels

Ressort Bakkie - 7 zetels

Ressort Nw. Amsterdam - 11 zetels

Ressort Alkmaar - 11 zetels

Ressort Tamanredjo - 11 zetels

Ressort Meerzorg -13 zetels

 

KIESDISTRICT VII. MAROWIJNE:

Ressort Moengo - 13 zetels

Ressort Wanhatti - 7 zetels

Ressort Galibi - 7 zetels

Ressort Moengotapoe - 7 zetels

Ressort Albina - 11 zetels

Ressort Patamacca - 7 zetels

 

KIESDISTRICT VIII. PARA:

Ressort Noord - 11 zetels

Ressort Oost - 13 zetels

Ressort Zuid - 11 zetels

Ressort Bigi Poika - 7 zetels

Ressort Carolina - 7 zetels

 

KIESDISTRICT IX. BROKOPONDO:

Ressort Kwakoegron - 7  zetels

Ressort Marechalskreek - 7 zetels

Ressort Klaaskreek - 9 zetels

Ressort Centrum - 11 zetels

Ressort Brownsweg - 11 zetels

Ressort Saronkreek- 7 zetels

 

KIESDISTRICT X. SIPALIWINI:

Ressort Tapanahony - 13 zetels

Ressort Boven-Suriname - 15 zetels

Ressort Boven-Saramacca - 7 zetels

Ressort Boven-Coppename - 7 zetels

Ressort Kabalebo - 7 zetels

Ressort Coeroeni - 7 zetels

 

HOOFDSTUK IV

DISTRICTSRAAD ZETELS

Artikel 18

Voor de Kiesdistricten I t/m X wordt op grond van artikel 11 lid 5 "Kiesregeling" de volgende zetelverdeling per district vastgesteld:

KIESDISTRICT I. PARAMARIBO - 21 zetels

KIESDISTRICT II. WANICA - 15 zetels

KIESDISTRICT III. NICKERIE - 9 zetels

KIESDISTRICT IV. CORONIE -  7 zetels

KIESDISTRICT V. SARAMACCA -  9 zetels

KIESDISTRICT VI. COMMEWIJNE - 9 zetels

KIESDISTRICT VII. MAROWIJNE - 9 zetels

KIESDISTRICT VIII. PARA - 9 zetels

KIESDISTRICT IX. BROKOPONDO - 7 zetels

KIESDISTRICT X. SIPALIWINI - 9 zetels

 

HOOFDSTUK V CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU

Artikel 19-2

1. Het Centraal Hoofdstembureau heeft zijn zetel te Paramaribo.

2. Het Centraal Hoofdstembureau verricht de werkzaamheden m.b.t. het vaststellen van de uitslag van de verkiezing.

 

HOOFDSTUK VI

HOOFDSTEMBUREAUS

Artikel 20

Het Hoofdstembureau oefent toezicht uit en geeft, indien nodig instrukties aan de stembureaus in het district waarvoor het is ingesteld.

Artikel 21-3

1. Voor elk kiesdistrict wordt een Hoofdstembureau ingesteld dat zijn zetel heeft:

a. Kiesdistrict I: ten kantore van de Districts - Commissaris van Paramaribo te Combé;

b. Kiesdistrict II: ten kantore van de Districts - Commissaris van Wanica te Lelydorp;

c. Kiesdistrict III: ten kantore van de Districts - Commissaris van Nickerie te Nieuw Nickerie;

d. Kiesdistrict IV: ten kantore van de Districts - Commissaris van Coronie te Friendship;

e. Kiesdistrict V: ten kantore van de Districts - Commissaris van Saramacca te Groningen;

f. Kiesdistrict VI: ten kantore van de Districts - Commissaris van Commewijne te Nieuw Amsterdam;

g. Kiesdistrict VII: ten kantore van de Districts - Commissaris van Marowijne te Moengo;

h. Kiesdistrict VIII: ten kantore van de Districts - Commissaris van Para te Onverwacht;

i. Kiesdistrict IX: ten kantore van de Districts - Commissaris van Brokopondo te Brokopondo;

j. Kiesdistrict X: ten kantore van de Districts - Commissaris van Sipaliwini te Paramaribo.

2. De Minister aan wie de zorg voor Binnenlandse Zaken is opgedragen kan, zo nodig, andere lokalen dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde kantoren als zetel voor de Hoofdstembureaus aanwijzen.

3. Met inachtneming van de tijdstippen en de termijnen, genoemd in de Kiesregeling, bepaalt de voorzitter van het betrekkelijke hoofdstembureau dag en uur van de zittingen.

4. Dag, uur en plaats van de zittingen worden tijdig bekend-gemaakt in een nieuwsblad van het district waar het Hoofdstembureau is gevestigd of, bij gebreke daarvan, van Paramaribo en door aanplakking ten kantore van de Districts-Commissaris van - en op de politiekantoren in - het betrokken district;indien het Hoofdstembureau zijn zetel elders heeft dan ten kantore van de Districts-Commissaris, geschiedt de aanplakking tevens ten kantore van dat Hoofdstembureau; verder kan de voorzitter door middel van de nieuwsmedia en op andere wijze daaraan bekendheid geven.

5. Indien bij de beslissingen van het Hoofdstembureau de stemmen staken, heeft de voorzitter de beslissende stem.

6. In de Hoofdstembureaus waarin de wettelijk aangewezen vervanger van de voorzitter ontbreekt, treedt bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter het aanwezige oudste lid, naar volgorde der benoeming, alszodanig op.

 

HOOFDSTUK VII

STEMBUREAUS

Artikel 2-24

Voor elk van de twee en zestig ressorten waarin het grondgebied van Suriname is verdeeld zijn er één of meer stembureau's, die per Kiesdistrict worden ingedeeld, door een bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken bijgehouden en gewaarmerkte legger.

Artikel 23

1. Indien bij de beslissing van het stembureau de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

2. In de stembureaus, waarin de wettelijke vervanger van de voorzitter ontbreekt, treedt bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter het aanwezige oudste lid, naar volgorde der benoeming, als zodanig op.

 

HOOFDSTUK VIII

DE STEMMING

Artikel 24

1. De stemming geschiedt door iedere kiezer ten overstaan van het voor hem aangewezen stembureau, dat vermeld wordt op de oproepingskaart, bedoeld in artikel 90 lid 5 van de Kiesregeling.

2. De kiezer die als gemachtigde een stem in volmacht wil uitbrengen, kan dit slechts doen ten overstaan van het voor hem persoonlijk aangewezen stembureau. Ook ingeval aan de volmachtgever voor de stemming een ander stembureau binnen hetzelfde kiesdistrict is aangewezen.

Artikel 25

1. De kiezer die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, overhandigt aan de voorzitter van het stembureau de oproepingskaart.

2. De gemachtigde, bedoeld in artikel 110 lid 2 van de Kiesregeling, overhandigt tevens de volmacht en de oproepingskaart van zijn volmachtgever.

3. De voorzitter leest luid op voor, aan de hand van de oproepingskaart, de naam van de kiezer en het nummer waaronder hij op de kiezerslijst voorkomt.

4. Ten aanzien van een kiezer, die tevens als gemachtigde aan de stemming wenst deel te nemen, leest de voorzitter luid op voor, aan de hand van de volmacht, de naam van de volmachtgever en het nummer waaronder hij op de kiezerslijst voorkomt, benevens de naam van de gemachtigde en het nummer waaronder deze op de kiezerslijst voorkomt, waarna het stembureau controleert, of de gegevens van de volmachtgever in overeenstemming zijn met de desbetreffende gegevens van diens oproepingskaart.

5. Het stembureau zal, indien naar zijn oordeel zich omstandigheden voordoen, waardoor het onderzoek naar het voorkomen van sporen van verkiezingsinkt niet goed tot zijn recht kan komen, geëigende maatregelen treffen, zoals het doen reinigen van de handen van de kiezer.

6. Indien op geen der vingers van de kiezer sporen van verkiezingsinkt voorkomen, doopt deze de pink van zijn linkerhand dan wel die van de rechterhand of een andere vinger - het een en ander afhankelijk van de bevindingen van het stembureau en zoals in artikel 98 lid 3 van de Kiesregeling voorgeschreven - in de inkthouder met verkiezingsinkt op de tafel van het stembureau.

Artikel 26

1. De voorzitter van het stembureau overhandigt aan de kiezer, die aan het in artikel 98 lid 3 van de Kiesregeling bepaalde heeft voldaan, één stembiljet ten behoeve van de verkiezing van leden voor De Nationale Assemblee en één stembiljet ten behoeve van de verkiezing van leden voor de betreffende Ressortraad, met dien verstande dat hij aan de kiezer die tevens als gemachtigde optreedt, twee stembiljetten van elke soort overhandigt.

2. Alvorens de stembiljetten, dichtgevouwen naar de zijde waarop de stemvakken zijn gesteld, aan de kiezer te overhandigen, plaatst de voorzitter in diens tegenwoordigheid zijn handtekening op de zijde waarop het staatszegel voorkomt.

3. De kiezer, die het stemhokje heeft verlaten, wordt de gelegenheid geboden de beide stembiljetten in de stembus te deponeren, nadat de voorzitter zich - zonder de stembiljetten in zijn handen te nemen - er van heeft overtuigd dat de stembiljetten het voorgeschreven stempel en het merkteken, alsmede zijn handtekening, dragen.

4. De kiezer, die tevens als gemachtigde tot de stemming is toegelaten, moet alle stembiljetten stuk voor stuk in de daartoe bestemde stembus deponeren.

Artikel 27

1. Het door de kiezer teruggegeven biljet, in het in artikel 101 lid 1 van de Kiesregeling bedoelde geval, wordt onbruikbaar gemaakt door het afstempelen of het schrijven met inkt van het woord "onbruikbaar" op de beide zijden van het stembiljet.

2. Ook in het in artikel 103 lid 2 van de Kiesregeling bedoelde geval wordt het stembiljet op de in het vorige lid bepaalde wijze onbruikbaar gemaakt.

Artikel 28

1. Wanneer, ingevolge de artikelen 107 lid 1, 115 lid 1 en 118 van de Kiesregeling, bepaalde zaken verzegeld moeten worden, geschiedt dit met het zegel van de voorzitter en dat van elk der leden van het stembureau.

2. Wanneer na schorsing van een stemming de stembus(sen) verzegeld moet(en) worden, worden bedoelde zegels afgedrukt op een stuk stevig band, hetwelk na het toedrukken van het plaatje, hierover gelegd en door de vier oogjes van de stembus getrokken zijnde, met de einden op het deksel door de bedoelde zegels wordt bevestigd.

3. Onder het band, ter plaatse waar het zegel moet worden afgedrukt, wordt een stuk papier gelegd.

Artikel 29

1. Terstond nadat alle stembiljetten geopend zijn en de daarop uitgebrachte stemmen op de naam(namen) van de kandidaat(kandidaten) voor een ressortraad en De Nationale Assemblee zijn geteld, wordt dit aan het publiek bekend gemaakt. Er wordt aanstonds hiervan proces-verbaal (model VII) opgemaakt, met vermelding van eventuele bezwaren van het publiek.

2. Nadat proces(sen)-verbaal opgemaakt en getekend is(zijn) wordt (worden) de stembus(sen) met bijbehoren na verzegeling ten spoedigste onder begeleiding van de gewapende macht overgebracht naar het Hoofdstembureau.

Artikel 30

De Voorzitter van het stembureau is verplicht erop toe te zien dat de stemming en de telling van de stemmen op richtige wijze geschiedt. Het stembureau stelt de uitslag van de stemming vast.

 

HOOFDSTUK IX

INRICHTING VAN HET STEMLOKAAL

Artikel 31

1. In elk stemlokaal behoort op elk aantal van ten volle tweehonderdvijftig kiezers dat het ressort telt, tenminste één stemhokje aanwezig zijn.

2. Het stemhokje heeft ter rechter- en ter linkerzijde een schut waarvan de afstand tussen deze beiden 1 meter bedraagt; bovendien wordt aan de achterzijde van het stemhokje indien deze niet tegen een wand geplaatst is, een schut van tenminste 2 meter aangebracht.

3. Aan de voorzijde van elk aldus gevormd stemhokje wordt een ondoorzichtig gordijn aangebracht, waardoor alleen de benen van de kiezer, die zich bij de lessenaar bevindt zichtbaar zijn. 4. De afstand van de grond tot de onderkant van het gordijn bedraagt tenminste 60 en ten hoogste 80 centimeter.

Artikel 32

1. In elk stemhokje bevindt zich één lessenaar ter hoogte van 1 tot en met 1,2 meter.

2. Op elke lessenaar bevinden zich tenminste twee vastliggende rode potloden.

3. Boven elke lessenaar hangt aan de wand een gedrukte staat van inlichtingen, overeenkomstig de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen IV en IV-A, alsook - voor zover nodig - de in artikel 4 lid 2 van dit Staatsbesluit bedoelde vertalingen.

Artikel 33

1. Op de tafel van het stembureau is een inkthouder geplaatst, welke tegen omstoten is beveiligd; in het reservoir van de inkthouder bevindt zich de verkiezingsinkt.

2. Een door de voorzitter aangewezen lid van het stembureau zorgt ervoor, dat gedurende de gehele stemtijd het reservoir voldoende met verkiezingsinkt gevuld blijft.

3. De voorzitter draagt er zorg voor, dat een voldoende hoeveelheid van de verkiezingsinkt in het stemlokaal, binnen zijn onmiddellijk bereik en onder zijn voortdurend toezicht, voorhanden is.

4. In het stembureau zijn voortdurend vochtabsorberend papier en poetskatoen in voorraad, welke aan de kiezer worden verstrekt, om de met verkiezingsinkt bevochtigde vinger af te drogen.

Artikel 34

De tijdens de stemming in gebruik zijnde stembus en de eventueel reeds gevulde stembussen worden zodanig op een verhoogde plaats, nabij de tafel van het stembureau, geplaatst dat het in het stemlokaal aanwezige publiek deze goed kan waarnemen.

Artikel 35

1. De stembus is een ronde bus, boven enigszins schuin oplopend, gedekt met een rond deksel, in het midden waarvan zich een sleuf ter lengte van 0,15 meter en ter breedte van 0,01 meter bevindt.

2. Het deksel is vastgehecht aan de ene zijde van de bus met een van binnen geklonken scharnier, en heeft twee lippen passende op insgelijks in de bus geklonken ogen, waardoor twee hangsloten kunnen worden gehangen.

3. De sleuf is gedekt met een op het deksel vastgehecht plaatje, waaraan twee naar binnen uitspringende veren zijn bevestigd; dit plaatje, van buiten toegedrukt zijnde, kan niet dan door middel van drukking aan de binnenzijde van het deksel worden geopend.

4. Aan de beide zijden van het, de sleuf dekkende plaatje, bevinden zich twee platte oogjes en aan beide zijden van de bus in dezelfde richting ter plaatse, waar het schuin oplopen van de bus begint, insgelijke twee platte oogjes; de oogjes zijn van genoegzame breedte, zodat daardoor een stuk band kan worden gehaald.

5. Boven op het deksel achter het plaatje is een beugeltje dat met een scharnier in het deksel is vastgehecht en geschikt is om over het plaatje, wanneer dit geopend is gelegd en in een oogje door middel van een pennetje bevestigd te worden, teneinde het toeslaan van het plaatje te beletten.

6. Aan twee kanten van de bus, waar het schuin oplopen begint, is een hengsel vastgehecht.

 

Artikel 36

1. De bus en het deksel kunnen worden vervaardigd hetzij uit blik, hetzij uit koper.

2. Het plaatje tot sluiting van de sleuf, de vier platte oogjes, het beugeltje en het hengsel zijn van koper of van ijzer.

3. De bus wordt vervaardigd van de volgende afmetingen:

- de gehele hoogte 0,56 meter; van de bodem van de bus tot waar het schuin oplopen begint 0,42 meter;

- de doorsnede van de bus van onderen 0,42 meter; die van het deksel 0,28 meter.

4. De afmetingen van de bus kunnen naar evenredigheid groter zijn dan die in het vorige lid vermeld.

5. Door de President kan voor een bepaalde termijn ontheffing worden verleend van het verplicht gebruik ingevolge het eerste lid, van blik of koper; bij die ontheffing kan het bezigen van een ander metaal vergund worden.

Artikel 37

1. De bus wordt gesloten door zodanige drukking op het de sleuf dekkende plaatje bevestigde twee veren binnen de bus uitspringen en het openen van het plaatje van de bovenzijde van het deksel onmogelijk maken.

2. De verzegeling van de bus geschiedt op de wijze als in artikel 28 leden 2 en 3 van dit Staatsbesluit voorgeschreven.

Artikel 38

De stembussen worden door de Direkteur van Binnenlandse Zaken geregistreerd in één daartoe bestemde register, gewaarmerkt en aan de Voorzitters van de Hoofdstembureaus verstrekt.

Artikel 39

1. In de stemlokalen worden, voor zover mogelijk telefoontoestellen geplaatst, waardoor op gemakkelijke en snelle wijze het stembureau zich met het betreffende Hoofdstembureau dan wel het Onafhankelijk Kiesbureau in verbinding kan stellen.

2. In de stemlokalen waar geen telefoontoestel kan worden geplaatst, zal zoveel mogelijk door middel van mobilofoon of op andere wijze in een goede verbinding met het betreffende Hoofdstembureau dan wel het Centraal Hoofdstembureau moeten zijn voorzien.

Artikel 40

1. Elk stemlokaal dient zodanig verlicht te worden, dat het publiek de werkzaamheden van het stembureau bij de stemopneming in de avond goed kan volgen.

2. In elk stemlokaal bevinden zich bovendien, als noodverlichting tenminste twee voor direkt gebruik gereed staande lampen van voldoende sterkte.

3. Voor de aanvang van de stemming controleert de voorzitter zowel de normale verlichting als de noodverlichting.

Artikel 41

1. De tafel van het stembureau en de lessenaar zijn door een tussenruimte van tenminste l meter van de voor het publiek bestemde plaats gescheiden door een afsluiting ter hoogte van 0,5 tot 1 meter.

2. In deze afsluiting bevindt zich op ten minste 1,5 meter afstand van de zijwanden van het lokaal een doorgang van ten minste 1,15 meter.

3. Wanneer de plaatselijke omstandigheden zulks noodzakelijk maken, kan van de verplichting tot in achtnemen van de in dit artikel genoemde afstanden en maten door de President, vrijstelling worden verleend.

Artikel 42

Voor zover er met betrekking tot de verkiezing van leden van de volksvertegenwoordigende lichamen voor het jaar 1987, modellen IA, IB, IC en II zijn gebruikt, die afwijken van de bij dit Staatsbesluit vastgestelde modellen, worden die geacht geldig te zijn.

Artikel 43-5

Vervallen.

Artikel 44

Bij de inwerkingtreding van dit Staatsbesluit vervalt het Staatsbesluit van 1 oktober 1977 (S.B. 1977 no. 54).

Artikel 45

1. Dit Staatsbesluit dat als "Kiesbesluit" kan worden aangehaald, wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt.

2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 1987.

 

MODEL I-A

LIJST VAN KANDIDATEN ter verkiezing van .......................................

leden voor De Nationale Assemblee ten behoeve van de afvaardiging

uit het Kiesdistrict ...........................................................................

 

(Artikel 38 lid 3 van de Kiesregeling)

Ondergetekende, Bestuur van de politieke organisatie ...................

in het Kiesdistrict ............................... stelt de hierna onder Sub A

te noemen personen kandidaat voor de verkiezing als leden van

De Nationale Assemblee ter afvaardiging uit het Kiesdistrict ...................

Zij stellen tevens de onder sub B te noemen personen voor als kandidaten-plaatsvervanger.

 

Aanduiding politieke organisatie:             Partij Symbool

 

A. Bijzonderheden betreffende de kandida(a)t(en) 1) 2) :

................................................................................................................

Volgorde


B. Bijzonderheden  betreffende  kandidaten-plaatsvervanger :

VOLGORDE

NAAM EN VOORLETTER

(OF VOORNAMEN)

WOONPLAATS

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

   

 

C. Bijzonderheden  betreffende  het Bestuur :

NAAM EN VOORLETTERS

(OF VOORNAMEN)

BESTUURSFUNCTIEHANDTEKENING

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

   

 

1. De aandacht wordt gevestigd op de vereisten van verkies- baarheid, vermeld in artikel 59 van de Grondwet voor de Republiek Suriname.

2. Voor het aantal kandidaten zij verwezen naar artikel 42 van de Kiesregeling.

3. Indien de kandidaat, danwel de ondertekenaar van de lijst is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij vermeld met de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door het woord "geboren" of een afkorting van dit woord (Artikel 41 Kiesregeling).

4. Ten aanzien van de ondertekening en andere voorwaarden betrekking hebbende op de kandidatenlijst zij verwezen naar de artikelen 39 en 47 van de Kiesregeling.

 

MODEL I-B

LIJST VAN KANDIDATEN ter verkiezing van .......................

leden voor de Ressortraad van het Ressort .................... in

het Kiesdistrict..............................

 

(Artikel 54 lid 3 van de Kiesregeling)

Ondergetekende, Bestuur van de Politieke Organisatie .................

............................. stelt de hierna te noemen personen kandidaat

voor de verkiezing als leden voor de Ressortraad van het Ressort

................................................ in het Kiesdistrict ............. bij de

stemming op ...............................

 

Aanduiding politieke organisatie:              Partij Symbool

 

Bijzonderheden  betreffende  de  kandida(a)t(en)  1)2)3) :

VOLGORDE

NAAM EN VOORLETTERS

(OF VOORNAMEN)

WOONPLAATS

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

   

 

Bijzonderheden  betreffende  het  Bestuur :

NAAM EN VOORLETTERS

(OF VOORNAMEN)

BESTUURSFUNCTIEHANDTEKENING

 1.
 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 

   

1. De aandacht wordt gevestigd op de vereisten van verkies-baarheid, vermeld in artikel 59 van de Grondwet voor de Republiek Suriname.

2. Er mogen niet meer kandidaten op de kandidatenlijst worden geplaatst dan er zetels in de betrokken Ressortraad te vervullen zijn (artikel 10 lid 3 en artikel 58 van de Kiesregeling).

3. Indien de kandidaat, dan wel ondertekenaar van de lijst is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij vermeld met de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door het woord "geboren" of een afkorting van dit woord (Artikel 57 Kiesregeling).

4. Ten aanzien van de ondertekening en andere voorwaarden betrekking hebbende op de kandidatenlijst zij verwezen naar het bepaalde in de artikelen 55 en 63 van de Kiesregeling.

 

MODEL I-C

LIJST VAN KANDIDATEN ter verkiezing van .....................

leden voor de Districtsraad van het Kiesdistrict ..............

 

(Artikel 70 lid 4 van de Kiesregeling)

Ondergetekende, Bestuur van de politieke organisatie ............................

stelt de hierna onder sub A te noemen personen kandidaat voor de

verkiezing als leden voor de Districtsraad van het Kiesdistrict ................

 

Zij stellen tevens de onder sub B te noemen personen voor als kandidaten-plaatsvervanger.

 

De stemming zal worden gehouden op .......................... in

Kiesdistrict ................

 

Aanduiding politieke organisatie :              Partij Symbool 

 

A. Bijzonderheden  betreffende  kandida(a)t(en)  1) 2) :

VOLGORDE

NAAM EN VOORLETTERS

(OF VOORNAMEN)

WOONPLAATS
     

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

 

 

 

 

 

B. Bijzonderheden  betreffende  kandidaten-plaatsvervanger :

VOLGORDE

NAAM EN VOORLETTERS

(OF VOORNAMEN

WOONPLAATS

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

   

 

C. Bijzonderheden  betreffende  het  Bestuur :

NAAM EN VOORLETTERS

(OF VOORNAMEN)

BESTUURSFUNCTIEHANDTEKENING

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

   

 

1. De aandacht wordt gevestigd op de vereisten van verkies-baarheid, vermeld in artikel 59 van de Grondwet voor de Republiek Suriname.

2. Voor het aantal kandidaten zij verwezen naar artikel 74 van de Kiesregeling.

3. Indien de kandidaat, dan wel de ondertekenaar van de lijst is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij vermeld met de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgaand door het woord "geboren" of een afkorting van dit woord (Artikel 73 Kiesregeling).

4. Ten aanzien van de ondertekening en andere voorwaarden betrekking hebbende op de kandidatenlijst zij verwezen naar de artikelen 71 en 79 van de Kiesregeling.

 

MODEL II-6

VERKLARING VAN BEWILLIGING IN DE KANDIDAATSTELLING

De ondergetekende, naam en voornamen .......................

geboren op .......................te ........................

en wonende .......................te ......................... in

het district ............................................ (nummer van de Identiteitskaart : ........................... verklaart: ..................................................).

 

1. dat het hem/haar bekend is, dat hij/zij voorkomt op de

lijst van kandidaten/kandidaten-plaatsvervanger in het

district *)......................... voor de zonodig op

.................................. te houden stemming ter verkiezing als lid van :

- de Ressortraad van het Ressort ...................... in het district ......................................

- de Districtsraad van het district ....................

- de Nationale Assemblee,

 

2. dat hij/zij bewilligt in zijn/haar kandidaatstelling op de

lijst van .................... partij/combinatie.

                                                              

                                                             .....................19..

                                                                (Handtekening)

*) de grenzen v/e kiesdistrict vallen samen met de geldende distriktsindeling.

 

MODEL III

formaat 18,9 x 10,7

Kleur : indien mogelijk voor elk Kiesdistrict anders.

 

OPROEPINGSKAART

(Artikel 90 van de Kiesregeling)

Voorzijde:

OPROEPINGSKAART VOOR DE STEMMING OP ...........................

TER VERKIEZING VAN LEDEN VAN :

       DE NATIONALE ASSEMBLEE

       EEN DISTRIKTSRAAD

       EEN RESSORTRAAD

 

KIESDISTRICT                RESSORT                  STEMBUREAU

Het stembureau is geopend van 7.00 uur v.m. tot 7.00 uur n.m. en

houdt zitting in :

Nummer van de kiezerslijst        Identiteitskaart Nr.

Naam :

Voornamen : 

Geb. datum :

Adres :

Deze oproepingskaart en Uw Identiteitskaart mede te nemen.


Achterzijde :

Artikel : 163 W.v.S.)

              164         )

              165         ) tekst over te nemen uit

              166         ) Wetboek van Strafrecht.

              167         )

 

Ingevolge artikel 168 W.v.S. kan bij veroordeling, wegens een

der in de artikelen 163 t/m 167 W.v.S. omschreven misdrijven,

onttrekking van het kiesrecht worden uitgesproken.

 

Behoort bij het Kiesbesluit (S.B. 1987 No. 82).

 

MODEL IV

INLICHTINGEN VOOR DE KIEZER

In de Kiesdistricten I tot en met X

RESSORTRAAD

De kiezer brengt zijn stem uit door op het stembiljet van de Ressortraden met potlood rood te maken, het ronde witte vlakje, geplaatst in het zwarte blok vóór de kandidaten zijner keuze. De kiezer mag op dit stembiljet zoveel ronde witte vlakjes elk geplaatst in een zwart blok, rood maken als er zetels te vervullen zijn in de Ressortraad. De kiezer mag dus zoveel kandidaten kiezen als er zetels in de Ressortraad te vervullen zijn. De kiezer mag kiezen wie hij wil, maar niet meer kandidaten dan er zetels in de Ressortraad te vervullen zijn. De kiezer kan, wanneer hij zich bij de invulling van zijn biljet vergist, slechts eenmaal een nieuw stembiljet aanvragen, mits het eerst overhandigde door hem wordt teruggegeven. De kiezer mag aan de lessenaar niet langer vertoeven dan nodig is om zijn stembiljet in te vullen. De kiezer toont, alvorens het biljet in de bus te steken, de buitenzijde van het stembiljet aan de voorzitter van het stembureau. De kiezer, die weigert het stembiljet in de daartoe bestemde bus te steken, is verplicht dit aan de voorzitter van het stembureau terug te geven.

Van onwaarde zijn stembiljetten :

waarop geen enkel stemvak rood is gemaakt; waarop namen of aanduidingen zijn doorgehaald of bijgevoegd, of die op enigerlei andere wijze opzettelijk zijn bekrast of beschreven; waarop meer witte vlakjes geplaatst in het zwarte blok zijn rood gemaakt dan er zetels in de Ressortraad te vervullen zijn.

 

MODEL IV-A

INLICHTINGEN VOOR DE KIEZER

in de Kiesdistricten I tot en met X

DE NATIONALE ASSEMBLEE

De kiezer brengt zijn stem uit door op het stembiljet van De Nationale Assemblee met potlood rood te maken, het ronde witte vlakje, geplaatst in het zwarte blok vóór de naam van de kandidaat van zijn keuze. Hiermee geeft de kiezer aan de kandidaat van zijn keuze en tegelijk de politieke groepering van zijn keuze. De kiezer mag op dit stembiljet maar één rond wit vlakje, geplaatst in het zwarte blok, rood maken. De kiezer kan, wanneer hij zich bij invulling van zijn biljet vergist, slechts eenmaal een nieuw stembiljet aanvragen, mits het eerst overhandigde door hem wordt teruggegeven. De kiezer mag aan de lessenaar niet langer vertoeven dan nodig is om zijn stembiljet in te vullen. De kiezer toont, alvorens het biljet in de bus te steken, de buitenzijde van het stembiljet aan de voorzitter van het stembureau. De kiezer, die weigert het stembiljet in de daartoe bestemde bus te steken, is verplicht dit aan de voorzitter van het stembureau terug te geven.

Van onwaarde zijn biljetten :

waarop geen enkel stemvak rood is gemaakt; waarop namen of aanduidingen zijn doorgehaald of bijgevoegd, of die op enigerlei andere wijze opzettelijk zijn bekrast of beschreven; waarop meer dan een rond wit vlakje, geplaatst in het zwarte blok is rood gemaakt.

 

MODEL VI

PROCES-VERBAAL van de verzegeling, in verband met de schorsing der zitting van het stembureau.

(Artikel 107, 1e lid van de Kiesregeling).

Het proces-verbaal der zitting van het stembureau .......

gehouden in Ressort .................. van Kiesdistrict

......................... voor de stemming in verband met de

verkiezing op .............................. evenals de sleutels

der stembus(sen), de niet gebruikte en teruggegeven

stembiljetten, elke soort afzonderlijk, de ingeleverde

oproepingskaarten, de kiezerslijsten en de volmacht

legitimatiekaarten zijn in een verzegeld papier gesloten.

 

En er is hiervan terstond proces-verbaal opgemaakt.

 

Gedaan te .............., de ................19..........

............................................., voorzitter

............................................., leden

 

MODEL VI-A

PROCES-VERBAAL van de geschorste zitting van het stembureau, waar gedurende slechts een deel der stemtijd is gestemd.

(Artikel 107 lid 2 en 3 van de Kiesregeling)

Kiesdistrict : ...................... Ressort : .........................

Stembureau : ..................... Stemlokaal: .....................

Dag der stemming : ....................... voor de verkiezing

van leden van De Nationale Assemblee en de Ressortraad van

Ressort : ...................................................

 

Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen

des voormiddags te ...........................uur.

Het is samengesteld uit de heer/mevr.............................

voorzitter en de heren/dames................................................, leden.

 

Een afschrift(afdruk) der kiezerslijst, alsmede een

exemplaar van de kiesregeling en van de besluiten tot uitvoering

daarvan, zijn op de tafel van het stembureau neergelegd.

 

Het stembureau opent het verzegeld pak met stembiljetten en bevindt dat het aantal bedraagt : ..........................

 

De stembus(sen), na onderzoek en volkomen ledig bevonden te

zijn, is (zijn elk), met twee sleutels gesloten, waarvan de ene

door de voorzitter van het stembureau en de andere door de

heer/mevr. .................................., als oudste lid, in

bewaring is genomen.

 

De stemming heeft des voormiddags om ............... uur een aanvang genomen.

 

In de bus(sen) zijn stembiljetten geworpen door de op

nevensgevoegde lijst door parafering aangeduide kiezers.

De voorzitter van het stembureau heeft te ........... uur

verklaard, dat naar de bevinding van het stembureau wanorde de

behoorlijke voortgang der stemming onmogelijk maakt.

De stemming is daarop geschorst en tot ................. dag, de ............., des voormiddags te zeven uur verdaagd.

 

Onmiddellijk daarop is (zijn) de stembus(sen) met het zegel

van ondergetekende in tegenwoordigheid der in het stemlokaal

aanwezige kiezers behoorlijk verzegeld, nadat die vooraf op de

daartoe voorgeschreven wijze was (waren) gesloten.

En is hiervan terstond proces-verbaal opgemaakt.

 

Gedaan te ................, de ............ 19 .........

........................................., voorzitter

........................................., leden

 

MODEL VI-B

PROCES-VERBAAL van de zitting van het stembureau, volgend op een

geschorste zitting, wegens wanorde in het stemlokaal of zijn

toegangen (de hervatte stemming).

 

(Artikel 108 van de Kiesregeling)

Kiesdistrict : ............... Ressort : ............... Stembureau :................

Stemlokaal : ..........

Dag der hervatte stemming: ................... voor de verkiezing

van de leden van De Nationale Assemblee en de Ressortraad van het

Ressort ................................

 

Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen des

voormiddags te ................ uur.

 

Het is samengesteld uit de heer/mevr. ..................

voorzitter en de heren/dames ................................

....................... leden.

 

Een exemplaar van de Kiesregeling en de besluiten tot

uitvoering daarvan, zijn op de tafel van het stembureau neergelegd.

 

De door de politie na de schorsing van de stemming op de

............ in bewaring genomen verzegelde pakken, alsmede de

stembus(sen) is (zijn) door haar aan het stembureau teruggegeven.

 

De verzegelde pakken, waarvan de zegels (on)geschonden zijn

bevonden, zijn geopend en blijken te bevatten : ......................

 

 

De zegels der stembus(sen), welke bij de geschorste stem-

ming gebezigd en vóór de aanvang der hervatte stemming aan het

stembureau is (zijn) ingeleverd, worden onderzocht en

(on)geschonden bevonden.

 

De zegels zijn vervolgens verbroken, de bus is geopend en

onmiddellijk daarna weer met twee sleutels gesloten, waarvan de

ene door de voorzitter van het stembureau en de andere door de

heer/mevr. ................, als oudste lid, in bewaring is

genomen.

 

De hervatte stemming vangt aan des voormiddags om 7.00 uur.

 

In de stembus(sen) zijn stembiljetten geworpen door de op

nevensgevoegde lijst door parafering aangeduide kiezers.

 

Te 14 uur heeft de voorzitter van het stembureau aange-

kondigd, dat de voor de stemming bepaalde tijd verstreken is.

De op dat tijdstip in het lokaal aanwezige kiezers zijn nog tot de stemming toegelaten.

 

Onmiddellijk daarop is(zijn) de stembus(sen) gesloten.

 

Aan de aanwezige kiezers is bekend gemaakt, dat blijkens het

aantal gestelde parafen, ......... kiezers aan de stemming hebben

deelgenomen; dat het aantal niet gebruikte stembiljetten voor de

verkiezing van de ressortraad ....... bedraagt en het aantal

teruggegeven biljetten ........, terwijl het aantal niet

gebruikte stembiljetten voor de verkiezing van

De Nationale Assemblee ........ bedraagt en het aantal teruggegeven biljetten .............

 

Het (de) ter parafering bestemd afschrift (afdruk) der

kiezerslijst is door het stembureau gewaarmerkt met opgave, dat

daarop zijn gesteld ................... parafen.

 

Zowel dit afschrift (deze afdruk), als de niet gebruikte en

de teruggegeven stembiljetten, elke soort afzonderlijk en de

ingeleverde kaarten zijn in een verzegeld papier gesloten.

 

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers geen/de navolgende bezwaren ingebracht : ..............

 

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken : .........................

 

Het stembureau is gedurende al deze werkzaamheden

onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is

(zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen. *)

 

In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittings-

lokaal, bevonden, is van het één en ander dit proces-verbaal

opgemaakt.

 

Gedaan te ................, de ...............19 ......

......................................., voorzitter

......................................., leden

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

MODEL VI-C7

PROCES-VERBAAL van de zitting van het stembureau, nadat de stemming is geëindigd.

(Artikel 115 van de Kiesregeling).

Kiesdistrict: ................. Ressort: ..................

Stembureau: ................... Stemlokaal: ...............

 

Dag der stemming: .................. voor de verkiezing de leden van

De Nationale Assemblee en de Ressortraad van het Ressort

................................

Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen

des voormiddags te ........................ uur.

Het is samengesteld uit de heer/mevr. .................

voorzitter en de heren/dames ...............................

.......................................... leden.

 

Een afschrift (afdruk) der kiezerslijst, alsmede een

exemplaar van de Kiesregeling en van de besluiten tot uitvoering

daarvan, zijn op de tafel van het stembureau neergelegd.

Het stembureau opent het verzegeld pak met stembiljetten en

bevindt dat het aantal bedraagt : .........................

 

De stembus(sen), na onderzocht en volkomen ledig bevonden te

zijn, is (zijn elk) met twee sleutels gesloten, waarvan de ene

door de voorzitter van het stembureau en de andere door de

heer/mevr. ..............., als oudste lid in bewaring is genomen.

De stemming heeft des voormiddags om ....... uur een aanvang genomen.

In de stembus(sen) zijn stembiljetten geworpen door de op

nevensgevoegde lijst door parafering aangeduide kiezers.

Te ......... uur is door de voorzitter van het stembureau

aangekondigd, dat de voor de stemming bepaalde tijd verstreken is.

De op dat tijdstip in het lokaal aanwezige kiezers zijn nog tot de stemming toegelaten.

Onmiddellijk daarop is (zijn) de stembus(sen) gesloten.

 

Aan de aanwezige kiezers is ten aanzien van de Ressortraad het

volgende bekendgemaakt :

1. dat blijkens de gestelde parafen het aantal kiezers dat aan de stemming heeft deelgenomen gesteld moet worden op 7 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. ..........................................;

2. dat het aantal niet gebruikte stembiljetten is vastgesteld op ...........................;

3. dat het aantal teruggegeven stembiljetten bedraagt ...............................;

dat derhalve het daadwerkelijke aantal stembiljetten in het verzegelde pak (1 + 2 + 3) gesteld moet worden op ...............................................;

Aan de aanwezige kiezers is ten aanzien van De Nationale Assemblée het volgende bekendgemaakt :

1. dat blijkens de gestelde parafen het aantal kiezers dat aan de stemming heeft deelgenomen gesteld moet worden op ..........................................;

2. dat het aantal niet gebruikte stembiljetten is vastgesteld op............................;

3. dat het aantal teruggegeven stembiljetten bedraagt ..........................................;

dat derhalve het daadwerkelijke aantal stembiljetten in het verzegelde pak (1 + 2 + 3) gesteld moet worden op .........;

Het (de) ter parafering bestemd afschrift (afdruk) der kiezerslijst is door het stembureau gewaarmerkt met opgave, dat daarop zijn gesteld ..................... parafen.

Zowel dit afschrift (deze afdruk), als de niet gebruikte en

de teruggegeven stembiljetten, elk soort afzonderlijk en de

ingeleverde kaarten zijn in een verzegeld papier gesloten.

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers geen/de volgende bezwaren ingebracht *) : ......................................

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken: ......................................

En is hiervan terstond proces-verbaal opgemaakt.

 

Het stembureau is na de opening der zitting onveranderd gebleven.

(in de samenstelling van het bureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen) * :

Gedaan te .................., de ............. 19.......

............................................., voorzitter ............................................, leden

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

MODEL VII8

PROCES-VERBAAL van de zitting van het stembureau voor het opnemen der uitgebrachte stemmen op .....................

 

(Artikel 121 en 122 van de Kiesregeling)

Kiesdistrict : ...............................................

Ressort : .....................................................

Stembureau : ..............................................

Stemlokaal : ...............................................

De dag der stemopneming zowel voor de verkiezing van de leden van

De Nationale Assemblée als voor de leden van de Ressortraad van

.................... was vastgesteld op ........................................

 

Het stembureau heeft, nadat de in de artikelen 113 en 114 van de

Kiesregeling voorgeschreven verrichtingen hebben plaatsgehad, na

een pauze van ........... minuten, terstond opnieuw zitting

genomen in het stemlokaal.

 

Gedurende de pauze heeft het stembureau het stemlokaal niet

verlaten en de stembus(sen), alsmede de andere in artikel 115 van

de Kiesregeling bedoelde zaken, voortdurend onder zijn toezicht gehouden.

Het stembureau is samengesteld uit :

 

De leden :                                                                 Plv. leden :

De hr/mw..................., Voorz.                      De hr/mw.............

De hr/mw..................., Wnd.Voorz.              De hr/mw.............

De hr/mw...................,                                 De hr/mw.............

De hr/mw...................,                                 De hr/mw.............

De hr/mw...................,                                 De hr/mw.............

 

Het stembureau heeft vervolgens de stembus(sen) geopend, de

stembiljetten dooreengemengd en geteld. Het aantal in de

stembus(sen) aangetroffen stembiljetten bedraagt ............,

waarvan :

a. voor de verkiezing van de Ressortraad ................... stembiljetten;

b. voor de verkiezing van De Nationale Assemblée .......... 8 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. stembiljetten.

 

Dit aantal stembiljetten is vergeleken met het aantal der op het

afschrift (de afdruk) van de kiezerslijst(en) gestelde parafen, dat ............. bedraagt.

De Voorzitter opent de stembiljetten en doet ten aanzien van elke

soort stembiljetten afzonderlijk mededeling van :

a. de naam van de kandidaat/kandidaten, op wie de stem is uitgebracht;

b. de aanduiding van de politieke groepering(en) waartoe de kandidaat/kandidaten behoort/behoren;

c. lijstgewijze ten aanzien van elk stembiljet de naam van de kandidaat voor wie het stembiljet geldt.

 

Het stembureau heeft, overeenkomstig artikel 120 van de Kiesregeling, van onwaarde verklaard :

voor de verkiezing van de Ressortraad ................... stembiljetten;

voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................ stembiljetten.

 

Na het volgende overzicht stelt het stembureau het aantal geldige stembiljetten vast.

 

Aantal stembiljetten               Aantal van onwaarde                   Aantal geldige

in stembussen                                                                           stembiljetten

 

Ressort-

raad ...........                            ............                                      ..............

 

De Nationale

Assemblée ..........                   ............                                       ..............

                  ..........                   ............                                       ..............

 

Het aantal geldige stemmen bedraagt derhalve :

voor de verkiezing van de Ressortraad................... ;

voor de verkiezing van De Nationale Assemblée ...........

 

De redenen van ongeldigverklaring en van twijfel over de

geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent, zijn ten aanzien

van elk in aanmerking komend stembiljet door de Voorzitter,

ingevolge artikel 120 lid 4 van de Kiesregeling onmiddellijk

bekendgemaakt. Voor zoveel dit door één der aanwezige kiezers is

verlangd, zijn de stembiljetten vertoond.

 

De Voorzitter heeft bekendgemaakt, dat de stemmen als volgt zijn uitgebracht :

Voor de Ressortraad op :

Lijst no. ......... aanduiding der Politieke groepering .........

NAAM EN VOORLETTER (S) OF

VOORNAMEN DER KANDIDATEN

AANTAL STEMMEN

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

enz.

 

 

Lijst no. ....... aanduiding der Politieke groepering ..........

NAAM EN VOORLETTER (S) OF

VOORNAMEN DER KANDIDATEN

AANTAL STEMMEN

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 enz.

 

Voor De Nationale Assemblée op :

 

Lijst No........ aanduiding der Politieke groepering ...........

NAAM EN VOORLETTER (S) OF

VOORNAMEN DER KANDIDATEN

AANTAL STEMMEN

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

enz.

 

 

Gezamenlijk aantal der op de politieke groepering uitgebrachte

stemmen .........................................

 

Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding

van de voornoemde verrichtingen en de bekendmaking

van de Voorzitter geen/de volgende bezwaren ingebracht.  ................................................................. 

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te

merken .....................................................

..................................................................

Vervolgens zijn, ingevolge artikel 122 van de Kiesregeling, in afzonderlijke pakken gesloten :

a. de van onwaarde verklaarde stembiljetten;

b. de geldige stembiljetten.

 

Alle pakken zijn daarna verzegeld met het zegel van de Voorzitter

en dat van elk der leden van het stembureau.

 

Het stembureau is na de opening der zitting onveranderd gebleven.

(In de samenstelling van het bureau is/zijn de volgende verandering(en) voorgekomen ......................).

 

In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittings-lokaal bevonden, is van het één en ander dit proces-verbaal opgemaakt.

 

Gedaan te ..................., de ...............19 ....

........................................, voorzitter

........................................,

........................................, leden

........................................,

 

MODEL VIII9

RESSORTRADEN EN DISTRICTSRAAD

PROCES-VERBAAL van de zitting van het Hoofdstembureau van het

district ................ Kiesdistrict .....................

tot vaststelling van de uitkomsten van de verkiezingen voor wat

betreft de Ressortraden van de tot het district behorende

ressorten en de toekenning van de zetels in de Districtsraad.

 

(Artikel 124 en 125 van de Kiesregeling)

Het Hoofdstembureau van Kiesdistrict ................. heeft

- in verband met de stemming, gehouden op ................... dag

de ......................., ter verkiezing van leden van de

ressortraden van de tot het district behorende ressorten - in het

daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op ............... des

.......... middags te ........... uur.

 

Het is samengesteld uit de heer/mevr. .....................

voorzitter en de heren/dames.................................

............................................................................................ leden.

 

Het Hoofdstembureau heeft ten aanzien van elk stembureau,

dat is ingesteld binnen de tot het district behorende ressorten,

mededeling gedaan van :

1. het aantal van onwaarde verklaarde stembiljetten;

2. het aantal geldige stemmen, op iedere kandidaat uitgebracht;

3. het aantal geldige stemmen, op iedere politieke groepering uitgebracht.

 

Het Hoofdstembureau heeft vervolgens ten aanzien van elk

ressort vastgesteld :

A. dat het totale aantal van onwaarde verklaarde stem-biljetten .................. bedraagt.

B. dat het aantal geldige stemmen, op iedere kandidaat van een lijst uitgebracht bedraagt :

9 Gew. bij S.B. 1996 no. 17.

In ressort :........................

Naam en voorletter(s)of¦aantal uitgebrachte¦ lijst no..... voornaam(namen) der ¦stemmen ¦ aanduiding kandidaten ¦ ¦ groepering

NAAM EN VOORLETTER(S) OF

VOORNAAM (NAMEN) DER

KANDIDATEN

AANTAL UITGEBRACHTE

STEMMEN

LIJST NO...

AANDUIDING

GROEPERINGEN

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

enz.

   

 

 dat de opeenvolgende hoogste aantal stemmen behaald is door :

Naam en voorletter(s) of¦aantal ¦ ¦ voornaam(namen) der ¦uitgebrachte ¦lijst no.¦Politieke kandidaten ¦stemmen ¦........ ¦groepering 

NAAM EN VOORLETTER (S) OF

VOORNAAM (NAMEN) DER

KANDIDATEN

LIJST NO.

..........

POLITIEK

GROEPERING

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

enz.

   

 

Dat in de Ressortraad vertegenwoordigd zullen zijn de volgende politieke groeperingen :

                                        

Aanduiding politieke groepering ¦ aantal zetels -------------------------------------------+------------------ 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. ¦ -------------------------------------------------------------- Ressort ........................... Ressort ........................... Het Hoofdstembureau heeft vervolgens vastgesteld dat de volgende politieke groeperingen in de ressortraden vertegenwoordigt zullen zijn: -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke groepering ¦ Aantal zetels -------------------------------------+------------------------ 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. ¦ -------------------------------------------------------------- Dat de verdeling van de zetels in de Districtsraad naar evenredigheid is. Dat het verhoudingsgetal bedraagt: Politieke groepering: ........................................ Politieke groepering: ........................................ Dat op grond hiervan het aantal van .......... zetels dat in de districtsraad te vervullen is alsvolgt moet worden toegekend. -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke groepering ¦ Aantal zetels -------------------------------------+------------------------ 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. ¦ Dat er na deze toekenning nog ............ zetels moeten worden toegekend. Dat de hoogste breukwaarde van de politieke organisatie opeenvolgend is: -------------------------------------------------------------- Aantal politieke ¦ Opeenvolgende hoogste organisaties ¦ breukwaarde ------------------------------+------------------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. ¦ -------------------------------------------------------------- Dat derhalve de beide nog toe te kennen zetels toevallen aan: -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke organisaties ¦ Aantal zetels ---------------------------------------+---------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. ¦ Dat aangezien de breukwaarde van ........... en ........ even groot is, door het lot is beslist dat de zetel toevalt aan de Politieke groepering ...................................... Dat derhalve de verdeling van de zetels in de districtsraad alsvolgt is: -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke organisaties ¦ Aantal zetels ---------------------------------------+---------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. ¦ -------------------------------------------------------------- De Voorzitter heeft hierna de verkregen uitkomsten van de verkiezing voor de ressortraden in het district ................. en de toewijzing van de zetels in de districtsraad bekend gemaakt. Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn geen ------- de volgende bezwaren ingebracht: .......................................... .............................................................. Deze bezwaren geven het Hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken ................................................. .............................................................. In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevonden, is van het één en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te ..........................., de ...........19... ............................................. voorzitter ............................................) ............................................) leden ............................................) MODEL VIII-A10 DE NATIONALE ASSEMBLEE PROCES-VERBAAL van de zitting van het Hoofdstembureau van het district ................... Kiesdistrict ...................... tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing voor wat betreft De Nationale Assemblee. (Artikel 124 en 125 van de Kiesregeling) Het Hoofdstembureau van Kiesdistrict ........................ heeft in verband met de stemming, gehouden op ...... dag, de ...................... ter verkiezing van leden van De Nationale Assemblee, in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op ................. des ............. middags te ............. uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr. .......................... voorzitter en de heren/dames................................. ........................................................ leden. Het Hoofdstembureau heeft ten aanzien van elk stembureau, dat is ingesteld binnen de tot het district behorende ressorten, mededeling gedaan van: 1. het aantal van onwaarde verklaarde stembiljetten; 2. het aantal geldige stemmen, op iedere kandidaat uitgebracht; 3. het aantal geldige stemmen, op iedere politieke groepering uitgebracht. Het Hoofdstembureau heeft vervolgens ten aanzien van elk ressort vastgesteld: A. dat het totale aantal van onwaarde verklaarde stembiljetten ............. bedraagt. B. dat het aantal geldige stemmen, op iedere kandidaat van een 10 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. lijst bedraagt: Ressort .................................................... -------------------------------------------------------------- Naam en voorletter(s) of ¦Aantal uit- ¦ Lijst no. voornaam(namen) der ¦gebrachte ¦ aanduiding politieke kandidaten ¦stemmen ¦ groepering -------------------------+------------+----------------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ enz. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- Dat het totaal aantal stemmen op de politieke groepering uitgebracht bedraagt: -------------------------------------------------------------- lijst no. ¦ Aanduiding politieke ¦ Aantal uitgebrachte ¦ groepering ¦ stemmen ---------------+-----------------------+---------------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ enz. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- Ressort................. Ressort................. Dat in het Kiesdistrict totaal zijn uitgebracht: +------------------------------------------------------------- ¦Naam en voorlet- ¦ Aantal uitge-¦ ¦Aanduiding ¦ter(s) of voornaam¦ brachte ¦lijst no. ¦Politieke ¦(namen) der kandi-¦ stemmen ¦ ¦groepering ¦daten ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------+----------+---------------- 1. ¦ ¦ ¦ 2. ¦ ¦ ¦ 3. ¦ ¦ ¦ 4. ¦ ¦ ¦ 5. ¦ ¦ ¦ enz. ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- Dat het totaal aantal stemmen op de politieke groeperingen in het district uitgebracht, bedraagt: -------------------------------------------------------------- Lijst no. ¦Aanduiding politieke groepering¦ Aantal stemmen -----------+-------------------------------+------------------ 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ enz. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- De Voorzitter heeft hierna de verkregen uitkomsten van de verkiezing voor de De Nationale Assemblée in het district .............. en de toewijzing van de zetels in de districtsraad bekend gemaakt. geen Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn---------- de volgende bezwaren ingebracht: .............................. ............................................................. Deze bezwaren geven het Hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken: ...................................... ............................................................. In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevonden, is van het één en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te ................, de .................19...... ............................, voorzitter ............................) ............................) ............................)leden ............................)

 

MODEL VIII-B11 PROCES-VERBAAL van de zitting van het Hoofdstembureau voor de schorsing van de vaststelling zoals in artikel 124 van de Kiesregeling bedoeld en de hertelling van de uitslag der stemming van een of meer stembureaus van het Kiesdistrict dan wel van een ressort. (Artikel 126 lid 2 van de Kiesregeling) Het Hoofdstembureau van Kiesdistrict ....................... (district .................) heeft, in verband met de stemming gehouden op ........ dag, de ......... ter verkiezing van ..... ........ leden van De Nationale Assemblee en/of leden van de Ressortraad/raden in het district,............. in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op ........................ des ......... middags te ............. uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr. ....................... voorzitter, en de heren/dames ............................... ....................................................... leden. Het Hoofdstembureau heeft, na kennis van de in het proces-verbaal van stembureau(s) ............................................ ........................., ..................................., ..................... het/de ressort(en) ...................... vermelde bezwaren, redenen voor ernstige aard gevonden om tot hertelling van de uitslag der stemming over te gaan. Stembureau Het Hoofdstembureau heeft vervolgens de verzegelde pakken, bedoeld in artikel 126 van de Kiesregeling, geopend en bevonden, dat de aantallen geldige en van onwaarde verklaarde biljetten bedragen ................. Voor de verkiezing van de Ressortraad .......... stembiljetten; voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................ stembiljetten. Deze aantallen zijn vergeleken met de in het proces-verbaal van het/de betrokken stembureau(s) vermelde aantallen welke bedragen ............ Voor de verkiezing van de Ressortraad ......... stembiljetten. Voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................ 11 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. stembiljetten. Nadat de stembiljetten door de voorzitter zijn geopend, heeft deze ten aanzien van elk stembiljet mededeling gedaan van: voor de verkiezing van de Ressortraad: a. het nummer van de lijst en de naam van de kandidaat op wie de stem is uitgebracht; b. de aanduiding van de politieke groepering, op wie de stem is uitgebracht. Het Hoofdstembureau heeft, overeenkomstig artikel 120 van de Kiesregeling van onwaarde verklaard. Voor de verkiezing van de Ressortraad in totaal ................ stembiljetten. Voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................ stembiljetten. Daar het totale aantal in de verzegelde pakken aangetroffen stembiljetten bedraagt: voor de verkiezing van de Ressortraad ........................ voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................. is het aantal geldige stembiljetten derhalve: voor de verkiezing van de Ressortraad ........................ voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................. De redenen van ongeldig verklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent, zijn ten aanzien van elk in aanmerking komend stembiljet door de voorzitter, ingevolge artikel 120, lid 4 van de Kiesregeling, onmiddellijk bekend gemaakt. Voor zoveel dit door een der aanwezige kiezers is verlangd, zijn de stembiljetten vertoond. MODEL IX PROCES-VERBAAL van de zitting van het Centraal-Hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van leden van de Ressortraden en de Districtsraden in de Kieskringen I tot en met X. (Artikel 133 van de Kiesregeling) Het Centraal Hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op .................................. des ................ middags ................ uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr. ............ Voorzitter en de heren/dames ............................................ ................................... ................................... ................................... ...................................) leden Voorts is aanwezig de heer/mevr. ................ Secretaris. Het Centraal Hoofdstembureau heeft - aan de hand van de afschriften van de processen-verbaal, bedoeld in artikel 127 van de Kiesregeling, welke zijn ontvangen van de Hoofdstembureaus - mededeling gedaan van: In Kiesdistrict 1 (District Paramaribo). Dat na kontrole is vastgesteld dat gekozen zijn de volgende kandidaten behorende tot de respectievelijke politieke groeperingen, in Ressort .............. aantal zetels ....... -------------------------------------------------------------- Naam en voorletter(s) ¦ Aanduiding politieke of voornaam (namen) ¦ groepering der kandidaten: ¦ ------------------------------+------------------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ enz. ¦ ------------------------------------------------------------- in Ressort .................... aantal zetels ................. -------------------------------------------------------------- Naam en voorletter(s) ¦ Aanduiding politieke of voornaam(namen) ¦ groepering der kandidaten ¦ ------------------------------+------------------------------- 1. ¦ 56 56 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ enz. ¦ -------------------------------------------------------------- Ressort .................... Ressort .................... Het Centraal Hoofdstembureau heeft vervolgens nadat het proces-verbaal van het Hoofdstembureau van Kiesdistrict I is gecontroleerd en goed bevonden vastgesteld dat het aantal zetels in de Districtsraad moet worden toegekend als volgt: -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke groepering ¦ Aantal zetels -------------------------------------+------------------------ 1. ¦ 2. ¦ 3 ¦ 4. ¦ enz. ¦ Het Centraal Hoofdstembureau heeft daarna vastgesteld dat voor de zetels toegekend aan de politieke groeperingen gelet op de ingediende en goedbevonden kandidatenlijsten de navolgende kandidaten in aanmerking komen: Lijst no.1. Aanduiding politieke groepering .................... Naam en voorletter(s) of voornaam(namen) der kandidaten 1. 2. 3. 4. enz. Lijst no.2. Aanduiding politieke groepering ............ Naam en voorletter(s) of voornaam(namen) der kandidaten 1. 2. 3. 4. enz. Lijst no.3. Lijst no.4. enz. Het Centraal Hoofdstembureau heeft vastgesteld dat derhalve de zetelverdeling alsmede de kandidaten die voor de vervulling van de ......... zetels in de Districtsraad van Kiesdistrict I (Paramaribo) in aanmerking komen als volgt is. ------------------------------------------------------------- ¦ Naam en voorletter(s) of ¦ Aanduiding Lijst no. ¦ voornaam(namen) der kandidaten ¦ politieke ¦ ¦ groepering -----------+---------------------------------+-------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ enz. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------ De voorzitter heeft hierna de verkregen uitkomsten van de verkiezing voor de districtsraad van ............ en de toevoeging van de zetels in de districtsraad bekend gemaakt. geen Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn---------- de volgende bezwaren ingebracht. Deze bezwaren geven het Centraal Hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken. In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevinden, is van het een en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te ................. de ............... 19....... ..................................., Voorzitter ..................................., ..................................., leden ..................................., MODEL IX-A PROCES-VERBAAL van de zitting van het Centraal-Hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van leden van De Nationale Assemblee in de Kieskringen I tot en met X. (Artikel 133 van de Kiesregeling) Het Centraal Hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op ................. des .............. middags ........ uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr..............., Voorzitter en de heren/dames .............................., .............................., leden. ................,,,,,........., .............................., Voorts is aanwezig de heer/mevr. ................. Secretaris. Het Centraal Hoofdstembureau heeft - aan de hand van de afschriften van de processen-verbaal, bedoeld in artikel 127 van de Kiesregeling, welke zijn ontvangen van de Hoofdstembureaus - mededeling gedaan van: In Kiesdistrict I (District Paramaribo) A. het aantal geldige stemmen, dat is uitgebracht op elke politieke groepering t.w.: ------------------------------------------------------------ Lijst No. Aanduiding Politieke Groepering Geldige stemmen ------------------------------------------------------------ 1. .............................. .............. 2. .............................. .............. 3. .............................. .............. enz. B. dat de grootste groepering naar volgorde der op hen uit-gebrachte stemmen zijn gerangschikt als volgt: ------------------------------------------------------------ Lijst No. Aanduiding Groepering Geldige stemmen ------------------------------------------------------------ 1. .............................. .............. 2. .............................. .............. 3. .............................. .............. enz. C. dat, gelet op het bepaalde in artikel 131, lid 3 van de Kiesregeling, de zeventien zetels in Kiesdistrict I (Paramaribo) alsvolgt worden toegekend: de eerste zetel aan lijst no. ...... Politieke Groepering ......... als zijnde de politieke organisatie met het hoogste aantal stemmen; de volgende zestien zetels, telkens na toevoeging van een volgende zetel, aan de opeenvolgende politieke organisatie met het grootste gemiddelde aantal stemmen wordt toegekend alsvolgt: ------------------------------------------------------------- Zetel Lijst No. ¦Organisatie ¦Aant.geldige ¦Aanduiding politieke ¦stemmen -----------------------+---------------------+--------------- tweede zetel ......... ¦.................... ¦ ............. derde zetel ......... ¦.................... ¦ ............. vierde zetel ......... ¦.................... ¦ ............. enz. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------- D. dat de verdeling van de zeventien zetels in Kiesdistrict I (Paramaribo) als volgt is vastgesteld: ------------------------------------------------------------ Lijst No. Aanduiding Politieke Groepering Aantal zetels ------------------------------------------------------------ 1. ............................... ............ 2. ............................... ............ 3. ............................... ............ enz. E. dat op de kandidaten in Kiesdistrict I (Paramaribo) naar de volgorde der door Politieke groeperingen ingediende en goedgekeurde lijsten, de aantallen geldig uitgebrachte stemmen als volgt zijn: Lijst no.1. Aanduiding politieke groepering .............................. ------------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ------------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ 4. .................... ........................ 5. .................... ........................ enz. Totaal aantal uitgebrachte stemmen ............. Lijst no.2. Aanduiding Politieke groepering ................ ------------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ------------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ 4. .................... ........................ 5. .................... ........................ enz. Totaal aantal uitgebrachte stemmen ........................ (zo voor alle lijsten en kandidaten) L ijst no.3. Lijst no.4. enz. F. dat voor elke lijst het totaal aantal op die lijst uitgebrachte stemmen door het aantal aan die lijst toegewezen zetels is gedeeld; dat de verkregen quotiënten zijn alsvolgt: Lijst no. Quotiënt 1. .......................... 2. .......................... 3. .......................... enz. .......................... Lijst no.2. Aanduiding der politieke groepering .......................... bij voorkeur ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ 4. .................... ........................ enz. Vervolgens naar de volgorde van de ingediende en goedgekeurde kandidatenlijst: ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ enz. Lijst no.3. Lijst no.4. enz. Het Centraal Hoofdstembureau heeft (verklaart) dat in het Kiesdistrict (Paramaribo) de toekenning van de zeventien zetels alsmede de aanwijzing van de kandidaten die gekozen is als volgt zijn: Lijst no.1. Aanduiding der politieke groepering ......................... Aantal toegekende zetels .................................... Gekozen zijn de kandidaten: 1. ...................... 2. ...................... 3. ...................... 4. ...................... enz. Lijst no.2. Aanduiding Politieke groepering .............................. Aantal toegekende zetels ..................................... Gekozen zijn de kandidaten: 1. ..................... 2. ..................... 3. ..................... 4. ..................... enz. Dat de volgende kandidaten voorkomende op de respectievelijke lijsten meer stemmen op hun naam hebben verzameld dan het quotiënt van de lijst waarop zij voorkomen: Lijst no.1. Aanduiding Politieke groepering ............................. ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- .................... ........................ Lijst no.2. Aanduiding Politieke groepering ........... Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ..................... ...................... Lijst no.3. Lijst no.4. enz. Dat op lijst(en) No.('s) ......... geen der kandidaten meer stemmen op hun naam hebben verzameld dan het quotiënt van de lijst waarop zij voorkomen. Dat gekozen zijn op: Lijst no.1. Aanduiding Politieke groepering ........ Bij voorkeur: ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ enz. Vervolgens naar de volgorde van de ingediende en goedgekeurde kandidatenlijst: ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ 4. .................... ........................ enz. Lijst no.3 Lijst no.4 enz. Dat in Kiesdistrict I (Paramaribo) de zeventien zetels alsvolgt zullen worden bezet door de volgende tot lid van De Nationale Assemblee gekozen kandidaten: -------------------------------------------------------------- Naam der gekozenen ¦ Lijst no. ¦ Aanduiding in alfabetische ¦ ¦ der politieke volgorde ¦ ¦ groepering ------------------------+---------------------+--------------- 1. ................... ¦ .................. ¦ ............ 2. ................... ¦ .................. ¦ ............ 3. ................... ¦ .................. ¦ ............ 4. ................... ¦ .................. ¦ ............ enz. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------- In Kiesdistrict II (Wanica) a. b. c. In Kiesdistrict III (Nickerie) a. b. c. Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn geen ------------- bezwaren ingebracht .......................... de volgende ........................................................... Deze bezwaren geven het Centraal Hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken .................................. ............................................................... In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevinden is van het een en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te .................. de ...................19 ... .............................................), voorzitter .............................................) leden .............................................) .............................................) MODEL X AANBIEDING van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau aan de President. (Artikel 133 lid 2 van de Kiesregeling). Het Centraal Hoofdstembureau biedt aan de President aan het proces-verbaal van zijn werkzaamheden d.d. ............. als bedoeld in artikel 133 lid 1 van de Kiesregeling. Het Centraal Hoofdstembureau, ........................., voorzitter .......................... .........................., leden .......................... MODEL X-A AANBIEDING van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau aan het Onafhankelijk Kiesbureau. (Artikel 133 lid 2 van de Kiesregeling) Het Centraal Hoofdstembureau biedt aan het Onafhankelijk Kiesbureau aan het proces-verbaal van zijn werkzaamheden d.d. ................. als bedoeld in artikel 1 van de Kiesregeling. Het Centraal Hoofdstembureau, .........................., Voorzitter .......................... .........................., leden .......................... .......................... MODEL XI Toezending van een afschrift van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau van het lichaam waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden en aan de gekozene. (Artikel 135 van de Kiesregeling). Het Centraal Hoofdstembureau doet hierbij afschrift toekomen van het proces-verbaal van zijn werkzaamheden d.d. .........., als bedoeld in artikel 133 lid 1 van de Kiesregeling aan De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ................ /de Ressortraad van het Ressort ...................... *) van het District ......................... / aan de gekozene de heer/mevr................................................ Het Centraal Hoofdstembureau: ................. voorzitter .................) leden .................) *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XI-A Bewijs van ontvangst van een afschrift van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau, waaruit zijn/haar verkiezing blijkt, afgegeven door de gekozene. (Artikel 136 lid 1 van de Kiesregeling). De heer/mevr. ......................... verklaart hierbij ontvangen te hebben een afschrift van het proces-verbaal d.d. ................... van het Centraal Hoofdstembureau waaruit zijn/haar verkiezing tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van .................../de Ressortraad van het Ressort .............................*) in het District ................ blijkt. .............. de,................19.... De heer/mevr. .......................... *) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

MODEL XII Kennisgeving van aanvaarding van verkiezing door de gekozene. (Artikel 136 lid 1 van de Kiesregeling). De heer/mevr. .............. geeft hierbij kennis dat hij/zij aanvaard zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ................. /de Ressortraad van het Ressort ..............*) van het District ................ is gekozen waartoe hij/zij blijkens het proces-verbaal d.d. ............. van het Centraal Hoofdstembureau, waarvoor hij/zij een bewijs van ontvangst d.d. ............... heeft afgegeven. *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XII-A Kennisgeving van de Voorzitter van het Hoofdstembureau aan de President, het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau betreffende de aanvaarding van zijn verkiezing door de gekozene. (Artikel 137 lid 1 van de Kiesregeling). De Voorzitter van het Hoofdstembureau van .............. brengt ter kennis van de President/het Onafhankelijk Kiesbureau/het Centraal Hoofdstembureau dat: A. de heer/mevr. .................. die blijkens het proces-verbaal d.d. ............ van het Centraal Hoofdstembureau is gekozen tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ............./de Ressortraad van het Ressort ......... van het district ............ zijn verkiezing alszodanig wel/niet heeft aanvaard; *) B. de heer/mevr. ................. die blijkens het proces-verbaal d.d............... van het Centraal Hoofdstembureau is gekozen tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ..................... /de Ressortraad van het Ressort ..................*) van het district .................. de termijn bedoeld in artikel 136 lid 1 van de Kiesregeling heeft laten verstrijken; C. door het ontslag/terugroeping/overlijden/andere redenen van de heer/mevr. .................... die blijkens het proces-verbaal d.d. ............. van het Centraal Hoofdstembureau is gekozen tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van .................../de Ressortraad van het Ressort .................... van het district ................ is opengevallen. D. dat de heer/mevr ................. die kandidaat is gesteld op lijst No. .......... van de politieke groepering ............... voor de verkiezing tot lid van De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ................/de Ressortraad van het Ressort .............*) van het District ............... is komen te overlijden. Het Hoofdstembureau van ......................... Gedaan te .................... de ..............19..... ............................... voorzitter ..............................) ..............................) leden ..............................) *) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

MODEL XIII Kennisgeving van het Hoofdstembureau dat er geen lijsten van kandidaten zijn ingediend dan wel op de ingeleverde lijsten minder kandidaten voorkomen dan er plaatsen te vervullen zijn. (Artikel 138 lid 2 van de Kiesregeling) Het Hoofdstembureau van Kiesdistrict ................ geeft hierbij kennis aan de President en aan het Centraal Hoofdstembureau dat er in Kiesdistrict ....................*) A. geen kandidaten-lijsten zijn ingeleverd; B. geen kandidaten-lijsten zijn ingeleverd voor De Nationale Assemblee; C geen kandidaten-lijsten zijn ingeleverd voor de Districtsraad; D. geen kandidaten-lijsten zijn ingeleverd voor de Ressortraad van het Ressort 1. ............................. 2. ............................. 3. ............................. E. dat minder kandidaten voorkomen dan er plaatsen te vervullen zijn. 1. Voor De Nationale Assemblee op: -------------------------------------------------------------- Lijst No. ¦ Aanduiding Politieke ¦ Aantal ¦ Groepering ¦ kandidaten --------------------+-----------------------+----------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- 2. Voor de Districtsraad op: ------------------------------------------------------------- Lijst No. ¦ Aanduiding Politieke ¦ Aantal ¦ Groepering ¦ kandidaten --------------------+-----------------------+---------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------- 73 73 3. Voor de Ressortraden van: -------------------------------------------------------------- Lijst No. ¦ Aanduiding Politieke ¦Aantal ¦ Groepering ¦kandidaten --------------------+-----------------------+----------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- Ressort ............................ -------------------------------------------------------------- Lijst No. ¦Aanduiding Politieke ¦Groepering ---------------------------+---------------------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ -------------------------------------------------------------- Ressort............................. Ressort............................. Het Hoofdstembureau van .......................... ......................................... Voorzitter .........................................) .........................................) Leden .........................................) *) A B C D E Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

MODEL XIV Kennisgeving van het Volksvertegenwoordigend lichaam aan de President. (Artikel 140 lid 2 van de Kiesregeling). De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ............./ de Ressortraad van het Ressort ............... in het District .................. brengt ter kennis van de President, dat de heer/mevr. ....................................... die gekozen is tot volksvertegenwoordiger, niet heeft voldaan aan de vereisten bedoeld bij artikel 140 lid 1 van de Kiesregeling, weshalve hij/zij wordt geacht zijn/haar verkiezing tot volksvertegenwoordiger in hoger bedoeld lichaam niet te hebben aanvaard. ............ de, ..................19... De Voorzitter ........................ ...................................... ...................................... de Griffier/Secretaris, ...................................... MODEL XV VOLMACHT Artikel 110 eerste lid van de "Kiesregeling". De ondergetekende: Naam: Voornamen: Plaats en Datum van geboorte: Huidig adres: Volgnummer I.D.-kaart: Kiesdistrict: MACHTIGT HIERBIJ: Naam: Voornamen: Plaats en Datum van geboorte: Huidig adres: Volgnummer kiezerslijst: Stembureau: Nummer I.D.-kaart: Kiesdistrict: BIJ VOLMACHT TE STEMMEN Bij de stemming op ......................... ter verkiezing van leden van de Volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname. Afgegeven, te ..................., de ................ 19... DE VOLMACHTGEVER Getekend door mij, volmachtgever, ten overstaan van de Districts-Commissaris van ................................... op heden, de ....................................... Aan de wettelijke verplichting is voldaan. De Districts-Commissaris van ................. Ten bewijze van benoeming overgelegd een verklaring van de Districts-Commissaris van ...................................... N.B. Volmachtgever en gemachtigde dienen op dezelfde kiezerslijst voor te komen.

MODEL XV-A VERKLARING Ingevolge artikel 110 eerste lid van de Kiesregeling 1987. De Districts-Commissaris van ....................... verklaart hierbij dat de VOLMACHTGEVER Naam : .................................................... Adres: .................................................... In verband met zijn benoeming tot Voorzitter/Wnd.Voorzitter/Lid of Plaatsvervangend lid van het Hoofdstembureau of stembureau *) in het Kiesdistrict ........ ................. vermoedelijk op de dag der stemming zal verblijven buiten het Kiesdistrict waar hij/zij op de kiezerslijst is opgenomen. Paramaribo,..................... De Districts-Commissaris voornoemd, *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XV-B VERKLARING De Districts-Commissaris van .............................. verklaart hierbij dat de VOLMACHTGEVER Naam : ...................................................... Adres: ...................................................... behorende tot het Korps Politie Suriname/het Nationaal Leger *) in verband met zijn/haar dienst-opdracht vermoedelijk op de dag der stemming zal verblijven buiten het kiesdistrict waar hij/zij op de Kiezerslijst is opgenomen. Paramaribo,...................... De Districts-Commissaris voornoemd, *) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

MODEL XVI VERZAMELLIJST VAN DE GELDIG VERKLAARDE KANDI- DATENLIJSTEN VAN HET KIESDISTRICT ............ SAMENGESTELD INGEVOLGE ART. 69 LID 1 VAN DE KIESREGELING TEN BEHOEVE VAN DE VERKIEZING VAN LEDEN VAN DE RESSORTRADEN, TE HOUDEN OP VOOR HET RESSORT ....... ---------------------------------------------------------------------------------------------- No. 1 No. 2 No.3 No.4 Politieke Organisatie Politieke Organisatie Politieke Organisatie Politieke Organisatie Naam en Voorletters Naam en Voorletters Naam en Voorletters Naam en Voorletters (of voornamen) der (of voornamen) der (of voornamen) der (of voornamen) der kandidaten in de kandidaten in de kandidaten in de kandidaten in de volgorde der lijst volgorde der lijst volgorde der lijst volgorde der lijst ---------------------------------------------------------------------------------------------- MODEL XVI-A VERZAMELLIJST VAN DE GELDIG VERKLAARDE KANDI- DATENLIJSTEN VAN HET KIESDISTRICT ............ SAMENGESTELD INGEVOLGE ART. 53 LID 1 VAN DE KIESREGELING TEN BEHOEVE VAN DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE OP ...... ---------------------------------------------------------------------------------------------- No. 1 No. 2 No.3 No.4 Politieke Organisatie Politieke Organisatie Politieke Organisatie Politieke Organisatie Naam en Voorletters Naam en Voorletters Naam en Voorletters Naam en Voorletters (of voornamen) der (of voornamen) der (of voornamen) der (of voornamen) der kandidaten in de kandidaten in de kandidaten in de kandidaten in de volgorde der lijst volgorde der lijst volgorde der lijst volgorde der lijst ---------------------------------------------------------------------------------------------- MODEL XVII12 Form. No. Verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken om wijziging of aanvulling van de Kiezerslijst, ingevolge artikel 17 van de Kiesregeling. Keynummer: Identiteitsnummer: Afgegeven d.d. .......... .............................................................. Familienaam: ............................ Gesl. M/V ............ Voornamen: ....................................... Familienaam echtgenoot: ...................................... Geb.datum: .............................. Plaats:............... Nationaliteit:................................................ Adres: .......................... Code ......................... Wat gewijzigd of aangevuld moet worden: Identiteitsnummer:. .................... Afgegeven d.d. ......... Familienaam: ................................................. Voornamen: .................................................... Familienaam echtgenoot: ..................................... Geb.datum: ............................ Plaats: .............. Nationaliteit: .............................................. Adres: ........................................................ Handtekening van de Ambtenaar: Datum:....................................................... 12 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. Handtekening (belanghebbende) Ministerie van Binnenlandse Zaken, Paramaribo,................... De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelezen het hierboven omschreven verzoek van: * Hr./Mevr./Mej. ...................... d.d. .............................. Gelet op artikel 16 van de Kiesregeling. Overwegende: dat verificatie in het Bevolkingsregister heeft plaatsgehand en gebleken is dat het verzoek * gegrond/ongegrond is; Heeft besloten: a.1. De Kiezerslijst * aan de vullen/te wijzigen, zodanig dat als Kiesgerechtigde daarin worden opgenomen ............. ........................................................ a.2. Het verzoek af te wijzen; b. Dit besluit wordt in het Advertentieblad van de Republiek Suriname bekendgemaakt; c. Van het vorenstaande wordt afschrift gezonden aan de Directeur van Binnenlandse Zaken, de Directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, de Voorzitter van het Hoofdstembureau van het betrokken kiesdistrict, de Voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau en de betrokkene.

1 STAATSBESLUIT van 12 november 1987, houdende vaststelling van voorschriften ter uitvoering van de "Kiesregeling" (S.B. 1987 no. 62, geldende tekst S.B. 1987 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1987 no. 84) (Kiesbesluit) (S.B. 1987 no. 82), gelijk het luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1991 no. 24, S.B. 1996 no. 17.

 

HOOFDSTUK I

VASTSTELLING VAN DE MODELLEN

Artikel 1

Voor de lijsten van kandidaten ten behoeve van de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen, bedoeld in de artikelen 38 lid 3, 54 lid 3 en 70 lid 4 van de Kiesregeling, worden vastgesteld:

a. Model IA, voor wat betreft De Nationale Assemblee;

b. Model IB, voor wat betreft de Ressortraden;

c. Model IC, voor wat betreft de Districtsraden.

 

Artikel 2

1. Voor de verklaring van bewilliging in de kandidaatstelling, bedoeld in de artikelen 43 lid 2, 59 lid 2 en 75 lid 2 van de Kiesregeling, wordt vastgesteld het bij dit Staatsbesluit gevoegde model II. 2. Exemplaren van dit model zijn kosteloos verkrijgbaar op de kantoren der Districts-Commissarissen gedurende één week vóór en op de dag der kandidaatstelling. Artikel 3 1. Voor de oproepingskaart, bedoeld in artikel 90 lid 5 van de Kiesregeling, wordt vastgesteld het bij dit Staatsbesluit gevoegde model III. 2 Zo mogelijk zal de oproepingskaart voor elk kiesdistrict een andere kleur hebben. Artikel 4 1. Voor de staat van inlichtingen, bedoeld in artikel 32 lid 3 van dit Staatsbesluit worden vastgesteld: a. Model IV, voor wat betreft de verkiezing van leden voor de Ressortraden; b. Model IV-A, voor wat betreft de verkiezing van leden voor De Nationale Assemblee; 2. Voor zover nodig worden deze inlichtingen in het Sranantongo, het Sarnami en het Surinaams-Javaans vertaald, waarbij van niet-Latijnse letters gebruik kan worden gemaakt. Artikel 5 1. Voor het stembiljet bedoeld in artikel 95 lid 2 van de Kiesregeling, worden vastgesteld: a. Model V, voor wat betreft De Nationale Assemblee, 2 b. Model V-A, voor wat betreft de Ressortraden. 2. Het stembiljet voor de Ressortraden zal van een andere kleur dan dat voor De Nationale Assemblee zijn. 3. Op het stembiljet voor De Nationale Assemblee kan van de lijsttrekker op de kandidatenlijst van iedere politieke organisatie een foto worden geplaatst. Artikel 6 1. Voor het proces-verbaal van verzegeling in verband met de schorsing der zitting van het stembureau, van schorsing der zitting, hervatting van de stemming na schorsing en voor het proces-verbaal van de zitting van het stembureau nadat de stemming is geëindigd, bedoeld in artikel 106 lid 2, 107 lid 3 juncto artikel 108 lid 2 en artikel 115 lid 4 van de Kiesregeling, worden de onderscheidenlijk bij dit Staatsbesluit gevoegde Modellen VI, VI-A, VI-B, VI-C vastgesteld. 2. Voor het proces-verbaal van stemopneming en bekendmaking van de uitkomst bedoeld in artikel 122 lid 3 en 125 lid 3 van de Kiesregeling, wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model VII vastgesteld. Artikel 7 1. Voor het Proces-verbaal van de zitting van het Hoofdstembureau van een Kiesdistrict tot vaststelling van de uitkomsten van de verkiezingen voor wat betreft de Ressortraden van de tot het district behorende Ressorten en de toekenning van de zetels in de Districtsraad, als bedoeld in de artikelen 124 en 125 van de Kiesregeling wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model VIII vastgesteld. 2. Voor het Proces-verbaal van de zitting van het Hoofdstembureau van een Kiesdistrict tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing voor wat betreft De Nationale Assemblee, als bedoeld in de artikelen 124 en 125 van de Kiesregeling, wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model VIII-A vastgesteld. 3 3. Voor het Proces-verbaal van de zitting van het Hoofdstembureau van een Kiesdistrict voor de schorsing van de vaststelling zoals in artikel 124 van de Kiesregeling bedoeld en de hertelling van de uitslag der stemming van één of meer stembureaus van het Kiesdistrict dan wel ressort als bedoeld in artikel 126 lid 2 van de Kiesregeling wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model VIII-B vastgesteld. Artikel 8 Voor de processen-verbaal van de zitting van het Centraal Hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van leden van de Ressort- en Districtsraden en van De Nationale Assemblee als bedoeld in artikel 133 van de Kiesregeling worden vastgesteld de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen: a. model IX voor wat betreft de Ressort- en Districtsraden; b. model IX-A voor wat betreft De Nationale Assemblee. Voor de aanbieding van het Proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau aan de President en het Onafhankelijk Kiesbureau als bedoeld in artikel 133 lid 2 van de Kiesregeling worden vastgesteld de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen: a. model X voor wat betreft aanbieding aan de President; b. model X-A voor wat betreft aanbieding aan het Onafhankelijk Kiesbureau. Artikel 9 Voor de toezending van een afschrift van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau van het lichaam waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden alsmede van het bewijs van ontvangst van een afschrift van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau waaruit zijn/haar verkiezing blijkt afgegeven door de gekozene, ingevolge artikel 135 en 136 lid 1 van de Kiesregeling worden de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen vastgesteld: a. model XI voor wat betreft de toezending van een afschrift aan de gekozene van het proces-verbaal; b. model XI-A voor wat betreft het bewijs van ontvangst door gekozene. Artikel 10 Voor de kennisgeving van aanvaarding van verkiezing door de gekozene alsmede van de kennisgeving van de Voorzitter van het Hoofdstembureau aan de President, het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau betreffende de aanvaarding van zijn verkiezing door de gekozene, worden ingevolge de artikelen 136 lid 1 en 137 lid 1 van de Kiesregeling de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen vastgesteld: a. model XII voor wat betreft de kennisgeving van aanvaarding van verkiezing door gekozene; b. model XII-A voor wat betreft de kennisgeving van de Voorzitter van het Hoofdstembureau aan de President, het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau betreffende de aanvaarding van zijn verkiezing door de gekozene. Artikel 11 Voor de kennisgeving van het Hoofdstembureau dat er geen lijsten van kandidaten zijn ingediend 4 dan wel op de ingeleverde lijsten minder kandidaten voorkomen dan er plaatsen te vervullen zijn, wordt ingevolge artikel 138 lid 2 van de Kiesregeling het bij dit Staatsbesluit gevoegde model XIII vastgesteld. Artikel 12 Voor de kennisgeving van het vertegenwoordigend lichaam aan de President, wordt ingevolge artikel 140 lid 2 van de Kiesregeling het bij dit Staatsbesluit gevoegde model XIV vastgesteld. Artikel 13 Voor de voordracht en verklaring bedoeld in artikel 110 lid 4 van de Kiesregeling, worden vastgesteld de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen: a. model XV voor wat betreft de volmacht; b. model XV-A voor wat betreft de verklaring voor de leden van de stembureaus; c. model XV-B voor wat betreft de verklaring van de personen behorende tot het Korps Politie/ Nationaal Leger. Artikel 14 Voor de verzamellijst van de geldig verklaarde kandidatenlijsten van de kiesdistricten samengesteld als bedoeld in artikel 69 worden de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen XVI en XVI-A vastgesteld. Artikel 15 Voor het verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Volksmobilisatie om wijziging of aanvulling van de kiezerslijst als bedoeld in artikel 17 wordt het bij dit Staatsbesluit gevoegde model XVII vastgesteld. HOOFDSTUK II KIESDISTRICTEN Artikel 16 Het grondgebied van Suriname wordt verdeeld in tien Kiesdistricten onderscheidenlijk genaamd: Kiesdistrict I Paramaribo " II Wanica " III Nickerie " IV Coronie " V Saramacca " VI Commewijne " VII Marowijne " VIII Para 5 " IX Brokopondo " X Sipaliwini De grenzen van deze kiesdistricten vallen samen met de grenzen van de geldende districtenindeling. HOOFDSTUK III RESSORTRAAD ZETELS Artikel 171 Voor de kiesdistricten I t/m X wordt op grond van artikel 10 lid 3 "Kiesregeling" voor de ressorten zoals die zijn aangegeven in het "Decreet Ressortenindeling", de volgende zetelverdeling per ressort vastgesteld: KIESDISTRICT I. PARAMARIBO: Ressort Blauwgrond 17 zetels " Rainville 17 " " Munder 17 " " Centrum 17 " " Beekhuizen 17 " " Weg naar Zee 15 " " Welgelegen 17 " " Tammenga 15 " " Flora 17 " " Latour 17 " " Pontbuiten 17 " " Livorno 13 " KIESDISTRICT II. WANICA: Ressort Houttuin 13 zetels " De Nieuwe Grond 17 " " Lelydorp 17 " " Kwatta 13 " " Domburg 13 " " Saramaccapolder 13 " " Koewarasan 15 " KIESDISTRICT III. NICKERIE: Ressort Wageningen 11 zetels " Groot Henar 11 " " Oostelijke Polders 13 " " Nieuw Nickerie 15 " " Westelijke Polders 13 " 1 Gew. bij S.B. 1991 no. 24 en S.B. 1996 no. 17. 6 KIESDISTRICT IV. CORONIE: Ressort Welgelegen 7 zetels " Totness 9 " " Johanna Maria 7 " KIESDISTRICT V. SARAMACCA: Ressort Calcutta 9 zetels " Tijgerkreek 11 " " Groningen 11 " " Kampong Baroe 9 " " Wayamboweg 9 " " Jarikaba 11 " KIESDISTRICT VI. COMMEWIJNE: Ressort Margaretha 7 zetels " Bakkie 7 " " Nw. Amsterdam 11 " " Alkmaar 11 " " Tamanredjo 11 " " Meerzorg 13 " KIESDISTRICT VII. MAROWIJNE: Ressort Moengo 13 zetels " Wanhatti 7 " " Galibi 7 " " Moengotapoe 7 " " Albina 11 " " Patamacca 7 " KIESDISTRICT VIII. PARA: Ressort Noord 11 zetels " Oost 13 " " Zuid 11 " " Bigi Poika 7 " " Carolina 7 " KIESDISTRICT IX. BROKOPONDO: Ressort Kwakoegron 7 zetels " Marechalskreek 7 " " Klaaskreek 9 " " Centrum 11 " " Brownsweg 11 " " Saronkreek 7 " KIESDISTRICT X. SIPALIWINI: 7 Ressort Tapanahony 13 zetels " Boven-Suriname 15 " " Boven-Saramacca 7 " " Boven-Coppename 7 " " Kabalebo 7 " " Coeroeni 7 " HOOFDSTUK IV DISTRICTSRAAD ZETELS Artikel 18 Voor de Kiesdistricten I t/m X wordt op grond van artikel 11 lid 5 "Kiesregeling" de volgende zetelverdeling per district vastgesteld: KIESDISTRICT I. PARAMARIBO 21 zetels KIESDISTRICT II. WANICA 15 zetels KIESDISTRICT III. NICKERIE 9 zetels KIESDISTRICT IV. CORONIE 7 zetels KIESDISTRICT V. SARAMACCA 9 zetels KIESDISTRICT VI. COMMEWIJNE 9 zetels KIESDISTRICT VII. MAROWIJNE 9 zetels KIESDISTRICT VIII. PARA 9 zetels KIESDISTRICT IX. BROKOPONDO 7 zetels KIESDISTRICT X. SIPALIWINI 9 zetels HOOFDSTUK V CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU Artikel 192 1. Het Centraal Hoofdstembureau heeft zijn zetel te Paramaribo. 2. Het Centraal Hoofdstembureau verricht de werkzaamheden m.b.t. het vaststellen van de uitslag van de verkiezing. HOOFDSTUK VI HOOFDSTEMBUREAUS Artikel 20 Het Hoofdstembureau oefent toezicht uit en geeft, indien nodig instrukties aan de stembureaus in 2 Gew. bij S.B.1996 no. 17. 8 het district waarvoor het is ingesteld. Artikel 213 1. Voor elk kiesdistrict wordt een Hoofdstembureau ingesteld dat zijn zetel heeft: a. Kiesdistrict I: ten kantore van de Districts-Commissaris van Paramaribo te Combé; b. Kiesdistrict II: ten kantore van de Districts-Commissaris van Wanica te Lelydorp; c. Kiesdistrict III: ten kantore van de Districts-Commissaris van Nickerie te Nieuw Nickerie; d. Kiesdistrict IV: ten kantore van de Districts-Commissaris van Coronie te Friendship; e. Kiesdistrict V: ten kantore van de Districts-Commissaris van Saramacca te Groningen; f. Kiesdistrict VI: ten kantore van de Districts-Commissaris van Commewijne te Nieuw Amsterdam; g. Kiesdistrict VII: ten kantore van de Districts-Commissaris van Marowijne te Moengo; h. Kiesdistrict VIII: ten kantore van de Districts-Commissaris van Para te Onverwacht; i. Kiesdistrict IX: ten kantore van de Districts-Commissaris van Brokopondo te Brokopondo; j. Kiesdistrict X: ten kantore van de Districts-Commissaris van Sipaliwini te Paramaribo. 2. De Minister aan wie de zorg voor Binnenlandse Zaken is opgedragen kan, zo nodig, andere lokalen dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde kantoren als zetel voor de Hoofdstembureaus aanwijzen. 3. Met inachtneming van de tijdstippen en de termijnen, genoemd in de Kiesregeling, bepaalt de voorzitter van het betrekkelijke hoofdstembureau dag en uur van de zittingen. 4. Dag, uur en plaats van de zittingen worden tijdig bekend-gemaakt in een nieuwsblad van het district waar het Hoofdstembureau is gevestigd of, bij gebreke daarvan, van 3 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. 9 Paramaribo en door aanplakking ten kantore van de Districts-Commissaris van - en op de politiekantoren in - het betrokken district; indien het Hoofdstembureau zijn zetel elders heeft dan ten kantore van de Districts-Commissaris, geschiedt de aanplakking tevens ten kantore van dat Hoofdstembureau; verder kan de voorzitter door middel van de nieuwsmedia en op andere wijze daaraan bekendheid geven. 5. Indien bij de beslissingen van het Hoofdstembureau de stemmen staken, heeft de voorzitter de beslissende stem. 6. In de Hoofdstembureaus waarin de wettelijk aangewezen vervanger van de voorzitter ontbreekt, treedt bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter het aanwezige oudste lid, naar volgorde der benoeming, alszodanig op. HOOFDSTUK VII STEMBUREAUS Artikel 224 Voor elk van de twee en zestig ressorten waarin het grondgebied van Suriname is verdeeld zijn er één of meer stembureau's, die per Kiesdistrict worden ingedeeld, door een bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken bijgehouden en gewaarmerkte legger. Artikel 23 1. Indien bij de beslissing van het stembureau de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 2. In de stembureaus, waarin de wettelijke vervanger van de voorzitter ontbreekt, treedt bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter het aanwezige oudste lid, naar volgorde der benoeming, als zodanig op. HOOFDSTUK VIII DE STEMMING Artikel 24 1. De stemming geschiedt door iedere kiezer ten overstaan van het voor hem aangewezen stembureau, dat vermeld wordt op de oproepingskaart, bedoeld in artikel 90 lid 5 van de Kiesregeling. 2. De kiezer die als gemachtigde een stem in volmacht wil uitbrengen, kan dit slechts doen ten overstaan van het voor hem persoonlijk aangewezen stembureau. Ook ingeval aan de volmachtgever voor de stemming een ander stembureau binnen hetzelfde kiesdistrict is 4 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. 10 aangewezen. Artikel 25 1. De kiezer die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, overhandigt aan de voorzitter van het stembureau de oproepingskaart. 2. De gemachtigde, bedoeld in artikel 110 lid 2 van de Kiesregeling, overhandigt tevens de volmacht en de oproepingskaart van zijn volmachtgever. 3. De voorzitter leest luid op voor, aan de hand van de oproepingskaart, de naam van de kiezer en het nummer waaronder hij op de kiezerslijst voorkomt. 4. Ten aanzien van een kiezer, die tevens als gemachtigde aan de stemming wenst deel te nemen, leest de voorzitter luid op voor, aan de hand van de volmacht, de naam van de volmachtgever en het nummer waaronder hij op de kiezerslijst voorkomt, benevens de naam van de gemachtigde en het nummer waaronder deze op de kiezerslijst voorkomt, waarna het stembureau controleert, of de gegevens van de volmachtgever in overeenstemming zijn met de desbetreffende gegevens van diens oproepingskaart. 5. Het stembureau zal, indien naar zijn oordeel zich omstandigheden voordoen, waardoor het onderzoek naar het voorkomen van sporen van verkiezingsinkt niet goed tot zijn recht kan komen, geëigende maatregelen treffen, zoals het doen reinigen van de handen van de kiezer. 6. Indien op geen der vingers van de kiezer sporen van verkiezingsinkt voorkomen, doopt deze de pink van zijn linkerhand dan wel die van de rechterhand of een andere vinger - het een en ander afhankelijk van de bevindingen van het stembureau en zoals in artikel 98 lid 3 van de Kiesregeling voorgeschreven - in de inkthouder met verkiezingsinkt op de tafel van het stembureau. Artikel 26 1. De voorzitter van het stembureau overhandigt aan de kiezer, die aan het in artikel 98 lid 3 van de Kiesregeling bepaalde heeft voldaan, één stembiljet ten behoeve van de verkiezing van leden voor De Nationale Assemblee en één stembiljet ten behoeve van de verkiezing van leden voor de betreffende Ressortraad, met dien verstande dat hij aan de kiezer die tevens als gemachtigde optreedt, twee stembiljetten van elke soort overhandigt. 2. Alvorens de stembiljetten, dichtgevouwen naar de zijde waarop de stemvakken zijn gesteld, aan de kiezer te overhandigen, plaatst de voorzitter in diens tegenwoordigheid zijn handtekening op de zijde waarop het staatszegel voorkomt. 3. De kiezer, die het stemhokje heeft verlaten, wordt de gelegenheid geboden de beide stembiljetten in de stembus te deponeren, nadat de voorzitter zich - zonder de stembiljetten in zijn handen te nemen - er van heeft overtuigd dat de stembiljetten het 11 voorgeschreven stempel en het merkteken, alsmede zijn handtekening, dragen. 4. De kiezer, die tevens als gemachtigde tot de stemming is toegelaten, moet alle stembiljetten stuk voor stuk in de daartoe bestemde stembus deponeren. Artikel 27 1. Het door de kiezer teruggegeven biljet, in het in artikel 101 lid 1 van de Kiesregeling bedoelde geval, wordt onbruikbaar gemaakt door het afstempelen of het schrijven met inkt van het woord "onbruikbaar" op de beide zijden van het stembiljet. 2. Ook in het in artikel 103 lid 2 van de Kiesregeling bedoelde geval wordt het stembiljet op de in het vorige lid bepaalde wijze onbruikbaar gemaakt. Artikel 28 1. Wanneer, ingevolge de artikelen 107 lid 1, 115 lid 1 en 118 van de Kiesregeling, bepaalde zaken verzegeld moeten worden, geschiedt dit met het zegel van de voorzitter en dat van elk der leden van het stembureau. 2. Wanneer na schorsing van een stemming de stembus(sen) verzegeld moet(en) worden, worden bedoelde zegels afgedrukt op een stuk stevig band, hetwelk na het toedrukken van het plaatje, hierover gelegd en door de vier oogjes van de stembus getrokken zijnde, met de einden op het deksel door de bedoelde zegels wordt bevestigd. 3. Onder het band, ter plaatse waar het zegel moet worden afgedrukt, wordt een stuk papier gelegd. Artikel 29 1. Terstond nadat alle stembiljetten geopend zijn en de daarop uitgebrachte stemmen op de naam(namen) van de kandidaat(kandidaten) voor een ressortraad en De Nationale Assemblee zijn geteld, wordt dit aan het publiek bekend gemaakt. Er wordt aanstonds hiervan proces-verbaal (model VII) opgemaakt, met vermelding van eventuele bezwaren van het publiek. 2. Nadat proces(sen)-verbaal opgemaakt en getekend is(zijn) wordt (worden) de stembus(sen) met bijbehoren na verzegeling ten spoedigste onder begeleiding van de gewapende macht overgebracht naar het Hoofdstembureau. Artikel 30 De Voorzitter van het stembureau is verplicht erop toe te zien dat de stemming en de telling van de stemmen op richtige wijze geschiedt. Het stembureau stelt de uitslag van de stemming vast. HOOFDSTUK IX 12 INRICHTING VAN HET STEMLOKAAL Artikel 31 1. In elk stemlokaal behoort op elk aantal van ten volle tweehonderdvijftig kiezers dat het ressort telt, tenminste één stemhokje aanwezig zijn. 2. Het stemhokje heeft ter rechter- en ter linkerzijde een schut waarvan de afstand tussen deze beiden 1 meter bedraagt; bovendien wordt aan de achterzijde van het stemhokje indien deze niet tegen een wand geplaatst is, een schut van tenminste 2 meter aangebracht. 3. Aan de voorzijde van elk aldus gevormd stemhokje wordt een ondoorzichtig gordijn aangebracht, waardoor alleen de benen van de kiezer, die zich bij de lessenaar bevindt zichtbaar zijn. 4. De afstand van de grond tot de onderkant van het gordijn bedraagt tenminste 60 en ten hoogste 80 centimeter. Artikel 32 1. In elk stemhokje bevindt zich één lessenaar ter hoogte van 1 tot en met 1,2 meter. 2. Op elke lessenaar bevinden zich tenminste twee vastliggende rode potloden. 3. Boven elke lessenaar hangt aan de wand een gedrukte staat van inlichtingen, overeenkomstig de bij dit Staatsbesluit gevoegde modellen IV en IV-A, alsook - voor zover nodig - de in artikel 4 lid 2 van dit Staatsbesluit bedoelde vertalingen. Artikel 33 1. Op de tafel van het stembureau is een inkthouder geplaatst, welke tegen omstoten is beveiligd; in het reservoir van de inkthouder bevindt zich de verkiezingsinkt. 2. Een door de voorzitter aangewezen lid van het stembureau zorgt ervoor, dat gedurende de gehele stemtijd het reservoir voldoende met verkiezingsinkt gevuld blijft. 3. De voorzitter draagt er zorg voor, dat een voldoende hoeveelheid van de verkiezingsinkt in het stemlokaal, binnen zijn onmiddellijk bereik en onder zijn voortdurend toezicht, voorhanden is. 4. In het stembureau zijn voortdurend vochtabsorberend papier en poetskatoen in voorraad, welke aan de kiezer worden verstrekt, om de met verkiezingsinkt bevochtigde vinger af te drogen. Artikel 34 De tijdens de stemming in gebruik zijnde stembus en de eventueel reeds gevulde stembussen 13 worden zodanig op een verhoogde plaats, nabij de tafel van het stembureau, geplaatst dat het in het stemlokaal aanwezige publiek deze goed kan waarnemen. Artikel 35 1. De stembus is een ronde bus, boven enigszins schuin oplopend, gedekt met een rond deksel, in het midden waarvan zich een sleuf ter lengte van 0,15 meter en ter breedte van 0,01 meter bevindt. 2. Het deksel is vastgehecht aan de ene zijde van de bus met een van binnen geklonken scharnier, en heeft twee lippen passende op insgelijks in de bus geklonken ogen, waardoor twee hangsloten kunnen worden gehangen. 3. De sleuf is gedekt met een op het deksel vastgehecht plaatje, waaraan twee naar binnen uitspringende veren zijn bevestigd; dit plaatje, van buiten toegedrukt zijnde, kan niet dan door middel van drukking aan de binnenzijde van het deksel worden geopend. 4. Aan de beide zijden van het, de sleuf dekkende plaatje, bevinden zich twee platte oogjes en aan beide zijden van de bus in dezelfde richting ter plaatse, waar het schuin oplopen van de bus begint, insgelijke twee platte oogjes; de oogjes zijn van genoegzame breedte, zodat daardoor een stuk band kan worden gehaald. 5. Boven op het deksel achter het plaatje is een beugeltje dat met een scharnier in het deksel is vastgehecht en geschikt is om over het plaatje, wanneer dit geopend is gelegd en in een oogje door middel van een pennetje bevestigd te worden, teneinde het toeslaan van het plaatje te beletten. 6. Aan twee kanten van de bus, waar het schuin oplopen begint, is een hengsel vastgehecht. Artikel 36 1. De bus en het deksel kunnen worden vervaardigd hetzij uit blik, hetzij uit koper. 2. Het plaatje tot sluiting van de sleuf, de vier platte oogjes, het beugeltje en het hengsel zijn van koper of van ijzer. 3. De bus wordt vervaardigd van de volgende afmetingen: - de gehele hoogte 0,56 meter; van de bodem van de bus tot waar het schuin oplopen begint 0,42 meter; - de doorsnede van de bus van onderen 0,42 meter; die van het deksel 0,28 meter. 4. De afmetingen van de bus kunnen naar evenredigheid groter zijn dan die in het vorige lid vermeld. 5. Door de President kan voor een bepaalde termijn ontheffing worden verleend van het verplicht gebruik ingevolge het eerste lid, van blik of koper; bij die ontheffing kan het bezigen van een ander metaal vergund worden. 14 Artikel 37 1. De bus wordt gesloten door zodanige drukking op het de sleuf dekkende plaatje bevestigde twee veren binnen de bus uitspringen en het openen van het plaatje van de bovenzijde van het deksel onmogelijk maken. 2. De verzegeling van de bus geschiedt op de wijze als in artikel 28 leden 2 en 3 van dit Staatsbesluit voorgeschreven. Artikel 38 De stembussen worden door de Direkteur van Binnenlandse Zaken geregistreerd in één daartoe bestemde register, gewaarmerkt en aan de Voorzitters van de Hoofdstembureaus verstrekt. Artikel 39 1. In de stemlokalen worden, voor zover mogelijk telefoontoestellen geplaatst, waardoor op gemakkelijke en snelle wijze het stembureau zich met het betreffende Hoofdstembureau dan wel het Onafhankelijk Kiesbureau in verbinding kan stellen. 2. In de stemlokalen waar geen telefoontoestel kan worden geplaatst, zal zoveel mogelijk door middel van mobilofoon of op andere wijze in een goede verbinding met het betreffende Hoofdstembureau dan wel het Centraal Hoofdstembureau moeten zijn voorzien. Artikel 40 1. Elk stemlokaal dient zodanig verlicht te worden, dat het publiek de werkzaamheden van het stembureau bij de stemopneming in de avond goed kan volgen. 2. In elk stemlokaal bevinden zich bovendien, als noodverlichting tenminste twee voor direkt gebruik gereed staande lampen van voldoende sterkte. 15 15 3. Voor de aanvang van de stemming controleert de voorzitter zowel de normale verlichting als de noodverlichting. Artikel 41 1. De tafel van het stembureau en de lessenaar zijn door een tussenruimte van tenminste l meter van de voor het publiek bestemde plaats gescheiden door een afsluiting ter hoogte van 0,5 tot 1 meter. 2. In deze afsluiting bevindt zich op ten minste 1,5 meter afstand van de zijwanden van het lokaal een doorgang van ten minste 1,15 meter. 3. Wanneer de plaatselijke omstandigheden zulks noodzakelijk maken, kan van de verplichting tot in achtnemen van de in dit artikel genoemde afstanden en maten door de President, vrijstelling worden verleend. Artikel 42 Voor zover er met betrekking tot de verkiezing van leden van de volksvertegenwoordigende lichamen voor het jaar 1987, modellen IA, IB, IC en II zijn gebruikt, die afwijken van de bij dit Staatsbesluit vastgestelde modellen, worden die geacht geldig te zijn. Artikel 435 Vervallen. Artikel 44 Bij de inwerkingtreding van dit Staatsbesluit vervalt het Staatsbesluit van 1 oktober 1977 (S.B. 1977 no. 54). Artikel 45 1. Dit Staatsbesluit dat als "Kiesbesluit" kan worden aangehaald, wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt. 2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 1987. 5 Vervallen bij S.B. 1996 no. 17. 16 16 MODEL I-A LIJST VAN KANDIDATEN ter verkiezing van ..................... leden voor De Nationale Assemblee ten behoeve van de afvaardiging uit het Kiesdistrict ................................... (Artikel 38 lid 3 van de Kiesregeling) Ondergetekende, Bestuur van de politieke organisatie .......... in het Kiesdistrict ............... stelt de hierna onder Sub A te noemen personen kandidaat voor de verkiezing als leden van De Nationale Assemblee ter afvaardiging uit het Kiesdistrict ................ Zij stellen tevens de onder sub B te noemen personen voor als kandidaten-plaatsvervanger. Aanduiding politieke organisatie: Partij Symbool A. Bijzonderheden betreffende de kandida(a)t(en) 1) 2): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Volgorde 17 17 B. Bijzonderheden betreffende kandidaten-plaatsvervanger: ------------------------------------------------------------- Volgorde ¦ Naam en voorletters ¦ Woonplaats ¦ (of voornamen) ¦ --------------+-------------------------------+------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ 6. ¦ ¦ 7. ¦ ¦ 8. ¦ ¦ 9. ¦ ¦ 10. ¦ ¦ C. Bijzonderheden betreffendehet Bestuur: ------------------------------------------------------------- Naam en voorletters ¦ Bestuursfunctie ¦ Handtekening (of voornamen) ¦ ¦ ----------------------+------------------+------------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ 6. ¦ ¦ 7. ¦ ¦ 8. ¦ ¦ 9. ¦ ¦ 1. De aandacht wordt gevestigd op de vereisten van verkies- baarheid, vermeld in artikel 59 van de Grondwet voor de Republiek Suriname. 2 Voor het aantal kandidaten zij verwezen naar artikel 42 van de Kiesregeling. 3. Indien de kandidaat, danwel de ondertekenaar van de lijst is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij vermeld met de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door het woord "geboren" of een afkorting van dit woord (Artikel 41 Kiesregeling). 4. Ten aanzien van de ondertekening en andere voorwaarden betrekking hebbende op de kandidatenlijst zij verwezen naar de artikelen 39 en 47 van de Kiesregeling. 18 18 MODEL I-B LIJST VAN KANDIDATEN ter verkiezing van ..................... leden voor de Ressortraad van het Ressort .................... in het Kiesdistrict.................... (Artikel 54 lid 3 van de Kiesregeling) Ondergetekende, Bestuur van de Politieke Organisatie ......... .................... stelt de hierna te noemen personen kandidaat voor de verkiezing als leden voor de Ressortraad van het Ressort ................. in het Kiesdistrict ............. bij de stemming op ................ +--------+ Aanduiding politieke organisatie: ¦ Partij ¦ ¦Symbool ¦ +--------+ Bijzonderheden betreffende de kandida(a)t(en) 1)2)3): ------------------------------------------------------------- Volgorde ¦ Naam en voorletters ¦ Woonplaats ¦ (of voornamen) ¦ ------------+------------------------+----------------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ 6. ¦ ¦ 7. ¦ ¦ 8. ¦ ¦ 9. ¦ ¦ 10. ¦ ¦ 11. ¦ ¦ 12. ¦ ¦ 13. ¦ ¦ 14. ¦ ¦ 15. ¦ ¦ 16. ¦ ¦ 17. ¦ ¦ Bijzonderheden betreffende het Bestuur: ------------------------------------------------------------- Naam en voorletters ¦ Bestuursfunctie ¦ Handtekening (of voornamen) ¦ ¦ -----------------------+-------------------+----------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 19 19 5. ¦ ¦ 6. ¦ ¦ 7. ¦ ¦ 8. ¦ ¦ 9. ¦ ¦ 1. De aandacht wordt gevestigd op de vereisten van verkies-baarheid, vermeld in artikel 59 van de Grondwet voor de Republiek Suriname. 2. Er mogen niet meer kandidaten op de kandidatenlijst worden geplaatst dan er zetels in de betrokken Ressortraad te vervullen zijn (artikel 10 lid 3 en artikel 58 van de Kiesregeling). 3. Indien de kandidaat, dan wel ondertekenaar van de lijst is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij vermeld met de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door het woord "geboren" of een afkorting van dit woord (Artikel 57 Kiesregeling). 4. Ten aanzien van de ondertekening en andere voorwaarden betrekking hebbende op de kandidatenlijst zij verwezen naar het bepaalde in de artikelen 55 en 63 van de Kiesregeling. 20 20 MODEL I-C LIJST VAN KANDIDATEN ter verkiezing van ..................... leden voor de Districtsraad van het Kiesdistrict .............. (Artikel 70 lid 4 van de Kiesregeling) Ondergetekende, Bestuur van de politieke organisatie ........ stelt de hierna onder sub A te noemen personen kandidaat voor de verkiezing als leden voor de Districtsraad van het Kiesdistrict .................... Zij stellen tevens de onder sub B te noemen personen voor als kandidaten-plaatsvervanger. De stemming zal worden gehouden op .......................... in Kiesdistrict ................ +---------+ Aanduiding politieke organisatie: ¦ Partij ¦ ¦ Symbool ¦ +---------+ A. Bijzonderheden betreffende kandida(a)t(en) 1) 2): ------------------------------------------------------------- Volgorde ¦ Naam en voorletters ¦ Woonplaats ¦ (of voornamen) ¦ -------------+--------------------------+-------------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ 6. ¦ ¦ 7. ¦ ¦ 8. ¦ ¦ 9. ¦ ¦ 10. ¦ ¦ 11. ¦ ¦ 12. ¦ ¦ 13. ¦ ¦ 14. ¦ ¦ 15. ¦ ¦ 16. ¦ ¦ 17. ¦ ¦ 18. ¦ ¦ 19. ¦ ¦ 20. ¦ ¦ 21. ¦ ¦ ¦ ¦ 21 21 B. Bijzonderheden betreffende kandidaten-plaatsvervanger ------------------------------------------------------------- Volgorde ¦ Naam en voorletters ¦ Woonplaats ¦ (of voornamen) ¦ -------------+--------------------------+-------------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ 6. ¦ ¦ 7. ¦ ¦ 8. ¦ ¦ 9. ¦ ¦ 10. ¦ ¦ C. Bijzonderheden betreffende het Bestuur: ------------------------------------------------------------- Naam en voorletters ¦ Bestuursfunctie ¦ Handtekening (of voornamen) ¦ ¦ -------------------------+--------------------+-------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ 6. ¦ ¦ 7. ¦ ¦ 8. ¦ ¦ 9. ¦ ¦ 10. ¦ ¦ 1. De aandacht wordt gevestigd op de vereisten van verkies-baarheid, vermeld in artikel 59 van de Grondwet voor de Republiek Suriname. 2. Voor het aantal kandidaten zij verwezen naar artikel 74 van de Kiesregeling. 3. Indien de kandidaat, dan wel de ondertekenaar van de lijst is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij vermeld met de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgaand door het woord "geboren" of een afkorting van dit woord (Artikel 73 Kiesregeling). 4. Ten aanzien van de ondertekening en andere voorwaarden betrekking hebbende op de kandidatenlijst zij verwezen naar de artikelen 71 en 79 van de Kiesregeling. MODEL II6 VERKLARING VAN BEWILLIGING IN DE KANDIDAATSTELLING De ondergetekende, naam en voornamen ....................... geboren op .......................te ........................ .. en wonende .......................te ......................... in het district ............................................ (nummer van de Identiteitskaart: ........................... verklaart: ..................................................). 1. dat het hem/haar bekend is, dat hij/zij voorkomt op de lijst van kandidaten/kandidaten-plaatsvervanger in het district *)......................... voor de zonodig op .................................. te houden stemming ter verkiezing als lid van: - de Ressortraad van het Ressort ...................... in het district ...................................... - de Districtsraad van het district .................... - de Nationale Assemblee, 2. dat hij/zij bewilligt in zijn/haar kandidaatstelling op de lijst van .................... partij/combinatie. .....................19.. (Handtekening) *) de grenzen v/e kiesdistrict vallen samen met de geldende distriktsindeling. MODEL III formaat 18,9 x 10,7 Kleur: indien mogelijk voor elk Kiesdistrict anders. OPROEPINGSKAART (Artikel 90 van de Kiesregeling) Voorzijde: OPROEPINGSKAART VOOR DE STEMMING OP ........................... TER VERKIEZING VAN LEDEN VAN: DE NATIONALE ASSEMBLEE EEN DISTRIKTSRAAD EEN RESSORTRAAD KIESDISTRICT RESSORT STEMBUREAU Het stembureau is geopend van 7.00 uur v.m. tot 7.00 uur n.m. en houdt zitting in: Nummer van de kiezerslijst Identiteitskaart Nr. Naam: Voornamen: Geb. datum: Adres: Deze oproepingskaart en Uw Identiteitskaart mede te nemen. ---------------------------------------------------------- Achterzijde: Artikel: 163 W.v.S.) 164 ) 165 ) tekst over te nemen uit 166 ) Wetboek van Strafrecht. 167 ) Ingevolge artikel 168 W.v.S. kan bij veroordeling, wegens een der in de artikelen 163 t/m 167 W.v.S. omschreven misdrijven, onttrekking van het kiesrecht worden uitgesproken. Behoort bij het Kiesbesluit (S.B. 1987 No. 82). MODEL IV INLICHTINGEN VOOR DE KIEZER In de Kiesdistricten I tot en met X RESSORTRAAD De kiezer brengt zijn stem uit door op het stembiljet van de Ressortraden met potlood rood te maken, het ronde witte vlakje, geplaatst in het zwarte blok vóór de kandidaten zijner keuze. De kiezer mag op dit stembiljet zoveel ronde witte vlakjes elk geplaatst in een zwart blok, rood maken als er zetels te vervullen zijn in de Ressortraad. De kiezer mag dus zoveel kandidaten kiezen als er zetels in de Ressortraad te vervullen zijn. De kiezer mag kiezen wie hij wil, maar niet meer kandidaten dan er zetels in de Ressortraad te vervullen zijn. De kiezer kan, wanneer hij zich bij de invulling van zijn biljet vergist, slechts eenmaal een nieuw stembiljet aanvragen, mits het eerst overhandigde door hem wordt teruggegeven. De kiezer mag aan de lessenaar niet langer vertoeven dan nodig is om zijn stembiljet in te vullen. De kiezer toont, alvorens het biljet in de bus te steken, de buitenzijde van het stembiljet aan de voorzitter van het stembureau. De kiezer, die weigert het stembiljet in de daartoe bestemde bus te steken, is verplicht dit aan de voorzitter van het stembureau terug te geven. Van onwaarde zijn stembiljetten: waarop geen enkel stemvak rood is gemaakt; waarop namen of aanduidingen zijn doorgehaald of bijgevoegd, of die op enigerlei andere wijze opzettelijk zijn bekrast of beschreven; waarop meer witte vlakjes geplaatst in het zwarte blok zijn rood gemaakt dan er zetels in de Ressortraad te vervullen zijn. MODEL IV-A INLICHTINGEN VOOR DE KIEZER in de Kiesdistricten I tot en met X DE NATIONALE ASSEMBLEE De kiezer brengt zijn stem uit door op het stembiljet van De Nationale Assemblee met potlood rood te maken, het ronde witte vlakje, geplaatst in het zwarte blok vóór de naam van de kandidaat van zijn keuze. Hiermee geeft de kiezer aan de kandidaat van zijn keuze en tegelijk de politieke groepering van zijn keuze. De kiezer mag op dit stembiljet maar één rond wit vlakje, geplaatst in het zwarte blok, rood maken. De kiezer kan, wanneer hij zich bij invulling van zijn biljet vergist, slechts eenmaal een nieuw stembiljet aanvragen, mits het eerst overhandigde door hem wordt teruggegeven. De kiezer mag aan de lessenaar niet langer vertoeven dan nodig is om zijn stembiljet in te vullen. De kiezer toont, alvorens het biljet in de bus te steken, de buitenzijde van het stembiljet aan de voorzitter van het stembureau. De kiezer, die weigert het stembiljet in de daartoe bestemde bus te steken, is verplicht dit aan de voorzitter van het stembureau terug te geven. Van onwaarde zijn biljetten: waarop geen enkel stemvak rood is gemaakt; waarop namen of aanduidingen zijn doorgehaald of bijgevoegd, of die op enigerlei andere wijze opzettelijk zijn bekrast of beschreven; waarop meer dan een rond wit vlakje, geplaatst in het zwarte blok is rood gemaakt. MODEL VI PROCES-VERBAAL van de verzegeling, in verband met de schorsing der zitting van het stembureau. (Artikel 107, 1e lid van de Kiesregeling). Het proces-verbaal der zitting van het stembureau ....... gehouden in Ressort .................. van Kiesdistrict ......................... voor de stemming in verband met de verkiezing op .............................. evenals de sleutels der stembus(sen), de niet gebruikte en teruggegeven stembiljetten, elke soort afzonderlijk, de ingeleverde oproepingskaarten, de kiezerslijsten en de volmacht legitimatiekaarten zijn in een verzegeld papier gesloten. En er is hiervan terstond proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te .............., de ................19.......... ............................................., voorzitter ............................................., leden MODEL VI-A PROCES-VERBAAL van de geschorste zitting van het stembureau, waar gedurende slechts een deel der stemtijd is gestemd. (Artikel 107 lid 2 en 3 van de Kiesregeling) Kiesdistrict: .............. Ressort: ....................... Stembureau: ................ Stemlokaal: ................... Dag der stemming: ....................... voor de verkiezing van leden van De Nationale Assemblee en de Ressortraad van Ressort: ................................................... Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen des voormiddags te ...........................uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr....................... voorzitter en de heren/dames................................ ..................................., leden. Een afschrift(afdruk) der kiezerslijst, alsmede een exemplaar van de kiesregeling en van de besluiten tot uitvoering daarvan, zijn op de tafel van het stembureau neergelegd. Het stembureau opent het verzegeld pak met stembiljetten en bevindt dat het aantal bedraagt: .......................... De stembus(sen), na onderzoek en volkomen ledig bevonden te zijn, is (zijn elk), met twee sleutels gesloten, waarvan de ene door de voorzitter van het stembureau en de andere door de heer/mevr. .................................., als oudste lid, in bewaring is genomen. De stemming heeft des voormiddags om ............... uur een aanvang genomen. In de bus(sen) zijn stembiljetten geworpen door de op nevensgevoegde lijst door parafering aangeduide kiezers. De voorzitter van het stembureau heeft te ........... uur verklaard, dat naar de bevinding van het stembureau wanorde de behoorlijke voortgang der stemming onmogelijk maakt. De stemming is daarop geschorst en tot ................. dag, de ............., des voormiddags te zeven uur verdaagd. Onmiddellijk daarop is (zijn) de stembus(sen) met het zegel van ondergetekende in tegenwoordigheid der in het stemlokaal aanwezige kiezers behoorlijk verzegeld, nadat die vooraf op de daartoe voorgeschreven wijze was (waren) gesloten. En is hiervan terstond proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te ................, de ............ 19 ......... ........................................., voorzitter ........................................., leden MODEL VI-B PROCES-VERBAAL van de zitting van het stembureau, volgend op een geschorste zitting, wegens wanorde in het stemlokaal of zijn toegangen (de hervatte stemming). (Artikel 108 van de Kiesregeling) Kiesdistrict: .......... Ressort: .......... Stembureau :........ Stemlokaal: ........ Dag der hervatte stemming: ................... voor de verkiezing van de leden van De Nationale Assemblee en de Ressortraad van het Ressort ................................ Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen des voormiddags te ................ uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr. .................. voorzitter en de heren/dames ................................ ....................... leden. Een exemplaar van de Kiesregeling en de besluiten tot uitvoering daarvan, zijn op de tafel van het stembureau neergelegd. De door de politie na de schorsing van de stemming op de ............ in bewaring genomen verzegelde pakken, alsmede de stembus(sen) is (zijn) door haar aan het stembureau teruggegeven. De verzegelde pakken, waarvan de zegels (on)geschonden zijn bevonden, zijn geopend en blijken te bevatten: ........... ............................... De zegels der stembus(sen), welke bij de geschorste stem-ming gebezigd en vóór de aanvang der hervatte stemming aan het stembureau is (zijn) ingeleverd, worden onderzocht en (on)geschonden bevonden. De zegels zijn vervolgens verbroken, de bus is geopend en onmiddellijk daarna weer met twee sleutels gesloten, waarvan de ene door de voorzitter van het stembureau en de andere door de heer/mevr. ................, als oudste lid, in bewaring is genomen. De hervatte stemming vangt aan des voormiddags om 7.00 uur. In de stembus(sen) zijn stembiljetten geworpen door de op nevensgevoegde lijst door parafering aangeduide kiezers. Te 14 uur heeft de voorzitter van het stembureau aange-kondigd, dat de voor de stemming bepaalde tijd verstreken is. De op dat tijdstip in het lokaal aanwezige kiezers zijn nog tot de stemming toegelaten. Onmiddellijk daarop is(zijn) de stembus(sen) gesloten. Aan de aanwezige kiezers is bekend gemaakt, dat blijkens het aantal gestelde parafen, ......... kiezers aan de stemming hebben deelgenomen; dat het aantal niet gebruikte stembiljetten voor de verkiezing van de ressortraad ....... bedraagt en het aantal teruggegeven biljetten ........, terwijl het aantal niet gebruikte stembiljetten voor de verkiezing van de Nationale Assemblee ........ bedraagt en het aantal teruggegeven biljetten ......................... Het (de) ter parafering bestemd afschrift (afdruk) der kiezerslijst is door het stembureau gewaarmerkt met opgave, dat daarop zijn gesteld ................... parafen. Zowel dit afschrift (deze afdruk), als de niet gebruikte en de teruggegeven stembiljetten, elke soort afzonderlijk en de ingeleverde kaarten zijn in een verzegeld papier gesloten. geen Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers --------- de navolgende bezwaren ingebracht: .............. Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken: ......................... Het stembureau is gedurende al deze werkzaamheden onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen. *) In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittings-lokaal, bevonden, is van het één en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te ................, de ...............19 ...... ......................................., voorzitter ......................................., leden *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL VI-C7 PROCES-VERBAAL van de zitting van het stembureau, nadat de stemming is geëindigd. (Artikel 115 van de Kiesregeling). Kiesdistrict: ................. Ressort: .................. Stembureau: ................... Stemlokaal: ............... Dag der stemming: .................. voor de verkiezing de leden van De Nationale Assemblee en de Ressortraad van het Ressort ................................ Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen des voormiddags te ........................ uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr. ................. voorzitter en de heren/dames ............................... .......................................... leden. Een afschrift (afdruk) der kiezerslijst, alsmede een exemplaar van de Kiesregeling en van de besluiten tot uitvoering daarvan, zijn op de tafel van het stembureau neergelegd. Het stembureau opent het verzegeld pak met stembiljetten en bevindt dat het aantal bedraagt: ......................... De stembus(sen), na onderzocht en volkomen ledig bevonden te zijn, is (zijn elk) met twee sleutels gesloten, waarvan de ene door de voorzitter van het stembureau en de andere door de heer/mevr. ..............., als oudste lid in bewaring is genomen. De stemming heeft des voormiddags om ....... uur een aanvang genomen. In de stembus(sen) zijn stembiljetten geworpen door de op nevensgevoegde lijst door parafering aangeduide kiezers. Te ......... uur is door de voorzitter van het stembureau aangekondigd, dat de voor de stemming bepaalde tijd verstreken is. De op dat tijdstip in het lokaal aanwezige kiezers zijn nog tot de stemming toegelaten. Onmiddellijk daarop is (zijn) de stembus(sen) gesloten. Aan de aanwezige kiezers is ten aanzien van de Ressortraad het volgende bekendgemaakt: 1. dat blijkens de gestelde parafen het aantal kiezers dat aan de stemming heeft deelgenomen gesteld moet worden op ..........................................; 2. dat het aantal niet gebruikte stembiljetten is vastgesteld op ...........................; 3. dat het aantal teruggegeven stembiljetten bedraagt ...............................; dat derhalve het daadwerkelijke aantal stembiljetten in het verzegelde pak (1 + 2 + 3) gesteld moet worden op ...............................................; Aan de aanwezige kiezers is ten aanzien van De Nationale Assemblée het volgende bekendgemaakt: 1. dat blijkens de gestelde parafen het aantal kiezers dat aan de stemming heeft deelgenomen gesteld moet worden op ..........................................; 2. dat het aantal niet gebruikte stembiljetten is vastgesteld op............................; 3. dat het aantal teruggegeven stembiljetten bedraagt ..........................................; dat derhalve het daadwerkelijke aantal stembiljetten in het verzegelde pak (1 + 2 + 3) gesteld moet worden op .........; Het (de) ter parafering bestemd afschrift (afdruk) der kiezerslijst is door het stembureau gewaarmerkt met opgave, dat daarop zijn gesteld ..................... parafen. Zowel dit afschrift (deze afdruk), als de niet gebruikte en de teruggegeven stembiljetten, elk soort afzonderlijk en de ingeleverde kaarten zijn in een verzegeld papier gesloten. Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers geen --------- de volgende bezwaren ingebracht *): ...................................... ............................................................. Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken: ...................................... En is hiervan terstond proces-verbaal opgemaakt. Het stembureau is na de opening der zitting onveranderd gebleven. (in de samenstelling van het bureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen) *: Gedaan te .................., de ............. 19....... ............................................., voorzitter ............................................, leden *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL VII8 PROCES-VERBAAL van de zitting van het stembureau voor het opnemen der uitgebrachte stemmen op ..................... (Artikel 121 en 122 van de Kiesregeling) Kiesdistrict: ................................................ Ressort : ................................................ Stembureau : ................................................ Stemlokaal : ................................................ De dag der stemopneming zowel voor de verkiezing van de leden van De Nationale Assemblée als voor de leden van de Ressortraad van .................... was vastgesteld op ...... Het stembureau heeft, nadat de in de artikelen 113 en 114 van de Kiesregeling voorgeschreven verrichtingen hebben plaatsgehad, na een pauze van ........... minuten, terstond opnieuw zitting genomen in het stemlokaal. Gedurende de pauze heeft het stembureau het stemlokaal niet verlaten en de stembus(sen), alsmede de andere in artikel 115 van de Kiesregeling bedoelde zaken, voortdurend onder zijn toezicht gehouden. Het stembureau is samengesteld uit: De leden: Plv. leden: De hr/mw..................., Voorz. De hr/mw............. De hr/mw..................., Wnd.Voorz. De hr/mw............. De hr/mw..................., De hr/mw............. De hr/mw..................., De hr/mw............. De hr/mw..................., De hr/mw............. Het stembureau heeft vervolgens de stembus(sen) geopend, de stembiljetten dooreengemengd en geteld. Het aantal in de stembus(sen) aangetroffen stembiljetten bedraagt ............, waarvan: a. voor de verkiezing van de Ressortraad ................... stembiljetten; b. voor de verkiezing van De Nationale Assemblée ..........stembiljetten. Dit aantal stembiljetten is vergeleken met het aantal der op het afschrift (de afdruk) van de kiezerslijst(en) gestelde parafen, dat ............. bedraagt. De Voorzitter opent de stembiljetten en doet ten aanzien van elke soort stembiljetten afzonderlijk mededeling van: a. de naam van de kandidaat/kandidaten, op wie de stem is uitgebracht; b. de aanduiding van de politieke groepering(en) waartoe de kandidaat/kandidaten behoort/behoren; c. lijstgewijze ten aanzien van elk stembiljet de naam van de kandidaat voor wie het stembiljet geldt. Het stembureau heeft, overeenkomstig artikel 120 van de Kiesregeling, van onwaarde verklaard: voor de verkiezing van de Ressortraad ................... stembiljetten; voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................ stembiljetten. Na het volgende overzicht stelt het stembureau het aantal geldige stembiljetten vast. Aantal stembiljetten Aantal Aantal geldige in stembussen van onwaarde stembiljetten Ressort-raad ........... ............ .............. De Nationale Assemblée .......... ............ .............. Het aantal geldige stemmen bedraagt derhalve: voor de verkiezing van de Ressortraad................... ; voor de verkiezing van De Nationale Assemblée ........... De redenen van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent, zijn ten aanzien van elk in aanmerking komend stembiljet door de Voorzitter, ingevolge artikel 120 lid 4 van de Kiesregeling onmiddellijk bekendgemaakt. Voor zoveel dit door één der aanwezige kiezers is verlangd, zijn de stembiljetten vertoond. De Voorzitter heeft bekendgemaakt, dat de stemmen als volgt zijn uitgebracht: Voor de Ressortraad op: Lijst no. ..... aanduiding der Politieke groepering .......... +----------------------------------------------------------+ ¦ Naam en voorletter(s) of ¦ Aantal stemmen ¦ ¦ voornamen der kandidaten ¦ ¦ +---------------------------+------------------------------+ 1. ...................... ¦ ............................. 2. ...................... ¦ ............................. 3. ...................... ¦ ............................. 4. ...................... ¦ ............................. 5. ...................... ¦ ............................. enz. ¦ Lijst no. ....... aanduiding der Politieke groepering .......... +---------------------------------------------------------+ ¦ Naam en voorletter(s) of ¦ Aantal stemmen ¦ ¦ voornamen der kandidaten ¦ ¦ +--------------------------+------------------------------+ 1. ...................... ¦ ............................. 2. ...................... ¦ ............................. 3. ...................... ¦ ............................. 4. ...................... ¦ ............................. 5. ...................... ¦ ............................. enz. Voor De Nationale Assemblée op: Lijst No........ aanduiding der Politieke groepering ..... +---------------------------------------------------------+ ¦ Naam en voorletter(s) of Aantal stemmen ¦ ¦ voornamen der kandidaten ¦ ¦ +--------------------------+------------------------------+ 1. ...................... ¦ ............................. 2. ...................... ¦ ............................. 3. ...................... ¦ ............................. 4. ...................... ¦ ............................. 5. ...................... ¦ ............................. enz. Gezamenlijk aantal der op de politieke groepering uitgebrachte stemmen ......................................... Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen en de bekendmaking geen van de Voorzitter ----------- bezwaren ingebracht. de volgende ............................................................................................................................. Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken ..................................................... ............................................................... Vervolgens zijn, ingevolge artikel 122 van de Kiesregeling, in afzonderlijke pakken gesloten: a. de van onwaarde verklaarde stembiljetten; b. de geldige stembiljetten. Alle pakken zijn daarna verzegeld met het zegel van de Voorzitter en dat van elk der leden van het stembureau. Het stembureau is na de opening der zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het bureau is/zijn de volgende verandering(en) voorgekomen ......................). In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittings-lokaal bevonden, is van het één en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te ..................., de ...............19 .... ........................................, voorzitter ........................................, ........................................, leden ........................................, MODEL VIII-9 RESSORTRADEN EN DISTRICTSRAAD PROCES-VERBAAL van de zitting van het Hoofdstembureau van het district ................ Kiesdistrict ..................... tot vaststelling van de uitkomsten van de verkiezingen voor wat betreft de Ressortraden van de tot het district behorende ressorten en de toekenning van de zetels in de Districtsraad. (Artikel 124 en 125 van de Kiesregeling) Het Hoofdstembureau van Kiesdistrict ................. heeft - in verband met de stemming, gehouden op ................... dag de ......................., ter verkiezing van leden van de ressortraden van de tot het district behorende ressorten - in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op ............... des .......... middags te ........... uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr. ..................... voorzitter en de heren/dames................................. ............................................................................................ leden. Het Hoofdstembureau heeft ten aanzien van elk stembureau, dat is ingesteld binnen de tot het district behorende ressorten, mededeling gedaan van: 1. het aantal van onwaarde verklaarde stembiljetten; 2. het aantal geldige stemmen, op iedere kandidaat uitgebracht; 3. het aantal geldige stemmen, op iedere politieke groepering uitgebracht. Het Hoofdstembureau heeft vervolgens ten aanzien van elk ressort vastgesteld: A. dat het totale aantal van onwaarde verklaarde stem-biljetten .................. bedraagt. B. dat het aantal geldige stemmen, op iedere kandidaat van een lijst uitgebracht bedraagt: In ressort:........................ -------------------------------------------------------------- Naam en voorletter(s)of ¦aantal uitgebrachte¦ lijst no..... voornaam(namen) der ¦stemmen ¦ aanduiding kandidaten ¦ ¦ groepering ------------------------+-------------------+----------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ 6. ¦ ¦ enz. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- dat de opeenvolgende hoogste aantal stemmen behaald is door: -------------------------------------------------------------- Naam en voorletter(s) of ¦aantal ¦ ¦ voornaam(namen) der ¦uitgebrachte ¦lijst no.¦Politieke kandidaten ¦stemmen ¦........ ¦groepering -------------------------+-------------+---------+------------ 1. ¦ ¦ ¦ 2. ¦ ¦ ¦ 3. ¦ ¦ ¦ 4. ¦ ¦ ¦ 5. ¦ ¦ ¦ enz. ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- Dat in de Ressortraad vertegenwoordigd zullen zijn de volgende politieke groeperingen: -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke groepering ¦ aantal zetels -------------------------------------------+------------------ 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. -------------------------------------------------------------- Ressort ........................... Ressort ........................... Het Hoofdstembureau heeft vervolgens vastgesteld dat de volgende politieke groeperingen in de ressortraden vertegenwoordigt zullen zijn: -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke groepering ¦ Aantal zetels -------------------------------------+------------------------ 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. -------------------------------------------------------------- Dat de verdeling van de zetels in de Districtsraad naar evenredigheid is. Dat het verhoudingsgetal bedraagt: Politieke groepering: ........................................ Politieke groepering: ........................................ Dat op grond hiervan het aantal van .......... zetels dat in de districtsraad te vervullen is alsvolgt moet worden toegekend. -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke groepering ¦ Aantal zetels -------------------------------------+------------------------ 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. Dat er na deze toekenning nog ............ zetels moeten worden toegekend. Dat de hoogste breukwaarde van de politieke organisatie opeenvolgend is: -------------------------------------------------------------- Aantal politieke ¦ Opeenvolgende hoogste organisaties ¦ breukwaarde ------------------------------+------------------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. -------------------------------------------------------------- Dat derhalve de beide nog toe te kennen zetels toevallen aan: -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke organisaties ¦ Aantal zetels ---------------------------------------+---------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. Dat aangezien de breukwaarde van ........... en ........ even groot is, door het lot is beslist dat de zetel toevalt aan de Politieke groepering ...................................... Dat derhalve de verdeling van de zetels in de districtsraad alsvolgt is: -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke organisaties ¦ Aantal zetels ---------------------------------------+---------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ 5. ¦ enz. -------------------------------------------------------------- De Voorzitter heeft hierna de verkregen uitkomsten van de verkiezing voor de ressortraden in het district ................. en de toewijzing van de zetels in de districtsraad bekend gemaakt. Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn geen ------- de volgende bezwaren ingebracht: .......................................... .............................................................. Deze bezwaren geven het Hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken ................................................. .............................................................. In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevonden, is van het één en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te ..........................., de ...........19... ............................................. voorzitter ............................................) ............................................) leden ............................................) MODEL VIII-A10 DE NATIONALE ASSEMBLEE PROCES-VERBAAL van de zitting van het Hoofdstembureau van het district ................... Kiesdistrict ...................... tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing voor wat betreft De Nationale Assemblee. (Artikel 124 en 125 van de Kiesregeling) Het Hoofdstembureau van Kiesdistrict ........................ heeft in verband met de stemming, gehouden op ...... dag, de ...................... ter verkiezing van leden van De Nationale Assemblee, in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op ................. des ............. middags te ............. uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr. .......................... voorzitter en de heren/dames................................. ........................................................ leden. Het Hoofdstembureau heeft ten aanzien van elk stembureau, dat is ingesteld binnen de tot het district behorende ressorten, mededeling gedaan van: 1. het aantal van onwaarde verklaarde stembiljetten; 2. het aantal geldige stemmen, op iedere kandidaat uitgebracht; 3. het aantal geldige stemmen, op iedere politieke groepering uitgebracht. Het Hoofdstembureau heeft vervolgens ten aanzien van elk ressort vastgesteld: A. dat het totale aantal van onwaarde verklaarde stembiljetten ............. bedraagt. B. dat het aantal geldige stemmen, op iedere kandidaat van een 10 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. 50 50 lijst bedraagt: Ressort .................................................... -------------------------------------------------------------- Naam en voorletter(s) of ¦Aantal uit- ¦ Lijst no. voornaam(namen) der ¦gebrachte ¦ aanduiding politieke kandidaten ¦stemmen ¦ groepering -------------------------+------------+----------------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ enz. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- Dat het totaal aantal stemmen op de politieke groepering uitgebracht bedraagt: -------------------------------------------------------------- lijst no. ¦ Aanduiding politieke ¦ Aantal uitgebrachte ¦ groepering ¦ stemmen ---------------+-----------------------+---------------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ enz. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- Ressort................. Ressort................. Dat in het Kiesdistrict totaal zijn uitgebracht: +------------------------------------------------------------- ¦Naam en voorlet- ¦ Aantal uitge-¦ ¦Aanduiding ¦ter(s) of voornaam¦ brachte ¦lijst no. ¦Politieke ¦(namen) der kandi-¦ stemmen ¦ ¦groepering ¦daten ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------+----------+---------------- 1. ¦ ¦ ¦ 2. ¦ ¦ ¦ 3. ¦ ¦ ¦ 4. ¦ ¦ ¦ 5. ¦ ¦ ¦ enz. ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- 52 52 Dat het totaal aantal stemmen op de politieke groeperingen in het district uitgebracht, bedraagt: -------------------------------------------------------------- Lijst no. ¦Aanduiding politieke groepering¦ Aantal stemmen -----------+-------------------------------+------------------ 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ 4. ¦ ¦ 5. ¦ ¦ enz. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- De Voorzitter heeft hierna de verkregen uitkomsten van de verkiezing voor de De Nationale Assemblée in het district .............. en de toewijzing van de zetels in de districtsraad bekend gemaakt. geen Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn---------- de volgende bezwaren ingebracht: .............................. ............................................................. Deze bezwaren geven het Hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken: ...................................... ............................................................. In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevonden, is van het één en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te ................, de .................19...... ............................, voorzitter ............................) ............................) ............................)leden ............................) MODEL VIII-B-11 PROCES-VERBAAL van de zitting van het Hoofdstembureau voor de schorsing van de vaststelling zoals in artikel 124 van de Kiesregeling bedoeld en de hertelling van de uitslag der stemming van een of meer stembureaus van het Kiesdistrict dan wel van een ressort. (Artikel 126 lid 2 van de Kiesregeling) Het Hoofdstembureau van Kiesdistrict ....................... (district .................) heeft, in verband met de stemming gehouden op ........ dag, de ......... ter verkiezing van ..... ........ leden van De Nationale Assemblee en/of leden van de Ressortraad/raden in het district,............. in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op ........................ des ......... middags te ............. uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr. ....................... voorzitter, en de heren/dames ............................... ....................................................... leden. Het Hoofdstembureau heeft, na kennis van de in het proces-verbaal van stembureau(s) ............................................ ........................., ..................................., ..................... het/de ressort(en) ...................... vermelde bezwaren, redenen voor ernstige aard gevonden om tot hertelling van de uitslag der stemming over te gaan. Stembureau Het Hoofdstembureau heeft vervolgens de verzegelde pakken, bedoeld in artikel 126 van de Kiesregeling, geopend en bevonden, dat de aantallen geldige en van onwaarde verklaarde biljetten bedragen ................. Voor de verkiezing van de Ressortraad .......... stembiljetten; voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................ stembiljetten. Deze aantallen zijn vergeleken met de in het proces-verbaal van het/de betrokken stembureau(s) vermelde aantallen welke bedragen ............ Voor de verkiezing van de Ressortraad ......... stembiljetten. Voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................ stembiljetten. Nadat de stembiljetten door de voorzitter zijn geopend, heeft deze ten aanzien van elk stembiljet mededeling gedaan van: voor de verkiezing van de Ressortraad: a. het nummer van de lijst en de naam van de kandidaat op wie de stem is uitgebracht; b. de aanduiding van de politieke groepering, op wie de stem is uitgebracht. Het Hoofdstembureau heeft, overeenkomstig artikel 120 van de Kiesregeling van onwaarde verklaard. Voor de verkiezing van de Ressortraad in totaal ................ stembiljetten. Voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................ stembiljetten. Daar het totale aantal in de verzegelde pakken aangetroffen stembiljetten bedraagt: voor de verkiezing van de Ressortraad ........................ voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................. is het aantal geldige stembiljetten derhalve: voor de verkiezing van de Ressortraad ........................ voor de verkiezing van De Nationale Assemblee ................. De redenen van ongeldig verklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent, zijn ten aanzien van elk in aanmerking komend stembiljet door de voorzitter, ingevolge artikel 120, lid 4 van de Kiesregeling, onmiddellijk bekend gemaakt. Voor zoveel dit door een der aanwezige kiezers is verlangd, zijn de stembiljetten vertoond. 55 55 MODEL IX PROCES-VERBAAL van de zitting van het Centraal-Hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van leden van de Ressortraden en de Districtsraden in de Kieskringen I tot en met X. (Artikel 133 van de Kiesregeling) Het Centraal Hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op .................................. des ................ middags ................ uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr. ............ Voorzitter en de heren/dames ............................................ ................................... ................................... ................................... ...................................) leden Voorts is aanwezig de heer/mevr. ................ Secretaris. Het Centraal Hoofdstembureau heeft - aan de hand van de afschriften van de processen-verbaal, bedoeld in artikel 127 van de Kiesregeling, welke zijn ontvangen van de Hoofdstembureaus - mededeling gedaan van: In Kiesdistrict 1 (District Paramaribo). Dat na kontrole is vastgesteld dat gekozen zijn de volgende kandidaten behorende tot de respectievelijke politieke groeperingen, in Ressort .............. aantal zetels ....... -------------------------------------------------------------- Naam en voorletter(s) ¦ Aanduiding politieke of voornaam (namen) ¦ groepering der kandidaten: ¦ ------------------------------+------------------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ enz. ¦ ------------------------------------------------------------- in Ressort .................... aantal zetels ................. -------------------------------------------------------------- Naam en voorletter(s) ¦ Aanduiding politieke of voornaam(namen) ¦ groepering der kandidaten ¦ ------------------------------+------------------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ 4. ¦ enz. -------------------------------------------------------------- Ressort .................... Ressort .................... Het Centraal Hoofdstembureau heeft vervolgens nadat het proces-verbaal van het Hoofdstembureau van Kiesdistrict I is gecontroleerd en goed bevonden vastgesteld dat het aantal zetels in de Districtsraad moet worden toegekend als volgt: -------------------------------------------------------------- Aanduiding politieke groepering ¦ Aantal zetels -------------------------------------+------------------------ 1. ¦ 2. ¦ 3 ¦ 4. ¦ enz. Het Centraal Hoofdstembureau heeft daarna vastgesteld dat voor de zetels toegekend aan de politieke groeperingen gelet op de ingediende en goedbevonden kandidatenlijsten de navolgende kandidaten in aanmerking komen: Lijst no.1. Aanduiding politieke groepering .................... Naam en voorletter(s) of voornaam(namen) der kandidaten 1. 2. 3. 4. enz. Lijst no.2. Aanduiding politieke groepering ............ Naam en voorletter(s) of voornaam(namen) der kandidaten 1. 2. 3. 57 57 4. enz. Lijst no.3. Lijst no.4. enz. Het Centraal Hoofdstembureau heeft vastgesteld dat derhalve de zetelverdeling alsmede de kandidaten die voor de vervulling van de ......... zetels in de Districtsraad van Kiesdistrict I (Paramaribo) in aanmerking komen als volgt is. ------------------------------------------------------------- ¦ Naam en voorletter(s) of ¦ Aanduiding Lijst no. ¦ voornaam(namen) der kandidaten ¦ politieke ¦ ¦ groepering -----------+---------------------------------+-------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ 4. ¦ ¦ enz. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------ De voorzitter heeft hierna de verkregen uitkomsten van de verkiezing voor de districtsraad van ............ en de toevoeging van de zetels in de districtsraad bekend gemaakt. geen Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn---------- de volgende bezwaren ingebracht. Deze bezwaren geven het Centraal Hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken. In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevinden, is van het een en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te ................. de ............... 19....... ..................................., Voorzitter ..................................., ..................................., leden ..................................., MODEL IX-A PROCES-VERBAAL van de zitting van het Centraal-Hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van leden van De Nationale Assemblee in de Kieskringen I tot en met X. (Artikel 133 van de Kiesregeling) Het Centraal Hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op ................. des .............. middags ........ uur. Het is samengesteld uit de heer/mevr..............., Voorzitter en de heren/dames .............................., .............................., leden. ................,,,,,........., .............................., Voorts is aanwezig de heer/mevr. ................. Secretaris. Het Centraal Hoofdstembureau heeft - aan de hand van de afschriften van de processen-verbaal, bedoeld in artikel 127 van de Kiesregeling, welke zijn ontvangen van de Hoofdstembureaus - mededeling gedaan van: In Kiesdistrict I (District Paramaribo) A. het aantal geldige stemmen, dat is uitgebracht op elke politieke groepering t.w.: ------------------------------------------------------------ Lijst No. Aanduiding Politieke Groepering Geldige stemmen ------------------------------------------------------------ 1. .............................. .............. 2. .............................. .............. 3. .............................. .............. enz. B. dat de grootste groepering naar volgorde der op hen uit-gebrachte stemmen zijn gerangschikt als volgt: ------------------------------------------------------------ Lijst No. Aanduiding Groepering Geldige stemmen ------------------------------------------------------------ 1. .............................. .............. 2. .............................. .............. 3. .............................. .............. enz. C. dat, gelet op het bepaalde in artikel 131, lid 3 van de Kiesregeling, de zeventien zetels in Kiesdistrict I (Paramaribo) alsvolgt worden toegekend: de eerste zetel aan lijst no. ...... Politieke Groepering ......... als zijnde de politieke organisatie met het hoogste aantal stemmen; de volgende zestien zetels, telkens na toevoeging van een volgende zetel, aan de opeenvolgende politieke organisatie met het grootste gemiddelde aantal stemmen wordt toegekend alsvolgt: ------------------------------------------------------------- Zetel Lijst No. ¦Organisatie ¦Aant.geldige ¦Aanduiding politieke ¦stemmen -----------------------+---------------------+--------------- tweede zetel ......... ¦.................... ¦ ............. derde zetel ......... ¦.................... ¦ ............. vierde zetel ......... ¦.................... ¦ ............. enz. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------- D. dat de verdeling van de zeventien zetels in Kiesdistrict I (Paramaribo) als volgt is vastgesteld: ------------------------------------------------------------ Lijst No. Aanduiding Politieke Groepering Aantal zetels ------------------------------------------------------------ 1. ............................... ............ 2. ............................... ............ 3. ............................... ............ enz. E. dat op de kandidaten in Kiesdistrict I (Paramaribo) naar de volgorde der door Politieke groeperingen ingediende en goedgekeurde lijsten, de aantallen geldig uitgebrachte stemmen als volgt zijn: Lijst no.1. Aanduiding politieke groepering .............................. ------------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ------------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ 4. .................... ........................ 5. .................... ........................ enz. Totaal aantal uitgebrachte stemmen ............. Lijst no.2. Aanduiding Politieke groepering ................ ------------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ------------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ 4. .................... ........................ 5. .................... ........................ enz. Totaal aantal uitgebrachte stemmen ........................ (zo voor alle lijsten en kandidaten) Lijst no.3. Lijst no.4. enz. F. dat voor elke lijst het totaal aantal op die lijst uitgebrachte stemmen door het aantal aan die lijst toegewezen zetels is gedeeld; dat de verkregen quotiënten zijn alsvolgt: Lijst no. Quotiënt 1. .......................... 2. .......................... 3. .......................... enz. .......................... Lijst no.2. Aanduiding der politieke groepering .......................... bij voorkeur ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ 4. .................... ........................ enz. Vervolgens naar de volgorde van de ingediende en goedgekeurde kandidatenlijst: ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ enz. Lijst no.3. Lijst no.4. enz. Het Centraal Hoofdstembureau heeft (verklaart) dat in het Kiesdistrict (Paramaribo) de toekenning van de zeventien zetels alsmede de aanwijzing van de kandidaten die gekozen is als volgt zijn: Lijst no.1. Aanduiding der politieke groepering ......................... Aantal toegekende zetels .................................... Gekozen zijn de kandidaten: 1. ...................... 2. ...................... 3. ...................... 4. ...................... enz. Lijst no.2. Aanduiding Politieke groepering .............................. Aantal toegekende zetels ..................................... Gekozen zijn de kandidaten: 1. ..................... 2. ..................... 3. ..................... 4. ..................... enz. Dat de volgende kandidaten voorkomende op de respectievelijke lijsten meer stemmen op hun naam hebben verzameld dan het quotiënt van de lijst waarop zij voorkomen: Lijst no.1. Aanduiding Politieke groepering ............................. ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- .................... ........................ Lijst no.2. Aanduiding Politieke groepering ........... Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ..................... ...................... Lijst no.3. Lijst no.4. enz. Dat op lijst(en) No.('s) ......... geen der kandidaten meer stemmen op hun naam hebben verzameld dan het quotiënt van de lijst waarop zij voorkomen. Dat gekozen zijn op: Lijst no.1. Aanduiding Politieke groepering ........ Bij voorkeur: ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ enz. Vervolgens naar de volgorde van de ingediende en goedgekeurde kandidatenlijst: ---------------------------------------------------------- Naam van de kandidaat Aantal geldige stemmen ---------------------------------------------------------- 1. .................... ........................ 2. .................... ........................ 3. .................... ........................ 4. .................... ........................ enz. Lijst no.3 Lijst no.4 enz. Dat in Kiesdistrict I (Paramaribo) de zeventien zetels alsvolgt zullen worden bezet door de volgende tot lid van De Nationale Assemblee gekozen kandidaten: -------------------------------------------------------------- Naam der gekozenen ¦ Lijst no. ¦ Aanduiding in alfabetische ¦ ¦ der politieke volgorde ¦ ¦ groepering ------------------------+---------------------+--------------- 1. ................... ¦ .................. ¦ ............ 2. ................... ¦ .................. ¦ ............ 3. ................... ¦ .................. ¦ ............ 4. ................... ¦ .................. ¦ ............ enz. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------- In Kiesdistrict II (Wanica) a. b. c. In Kiesdistrict III (Nickerie) a. b. c. Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn geen ------------- bezwaren ingebracht .......................... de volgende ........................................................... Deze bezwaren geven het Centraal Hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken .................................. ............................................................... In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevinden is van het een en ander dit proces-verbaal opgemaakt. Gedaan te .................. de ...................19 ... .............................................), voorzitter .............................................) leden .............................................) .............................................) MODEL X AANBIEDING van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau aan de President. (Artikel 133 lid 2 van de Kiesregeling). Het Centraal Hoofdstembureau biedt aan de President aan het proces-verbaal van zijn werkzaamheden d.d. ............. als bedoeld in artikel 133 lid 1 van de Kiesregeling. Het Centraal Hoofdstembureau, ........................., voorzitter .......................... .........................., leden .......................... MODEL X-A AANBIEDING van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau aan het Onafhankelijk Kiesbureau. (Artikel 133 lid 2 van de Kiesregeling) Het Centraal Hoofdstembureau biedt aan het Onafhankelijk Kiesbureau aan het proces-verbaal van zijn werkzaamheden d.d. ................. als bedoeld in artikel 1 van de Kiesregeling. Het Centraal Hoofdstembureau, .........................., Voorzitter .......................... .........................., leden .......................... .......................... MODEL XI Toezending van een afschrift van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau van het lichaam waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden en aan de gekozene. (Artikel 135 van de Kiesregeling). Het Centraal Hoofdstembureau doet hierbij afschrift toekomen van het proces-verbaal van zijn werkzaamheden d.d. .........., als bedoeld in artikel 133 lid 1 van de Kiesregeling aan De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ................ /de Ressortraad van het Ressort ...................... *) van het District ......................... / aan de gekozene de heer/mevr................................................ Het Centraal Hoofdstembureau: ................. voorzitter .................) leden .................) *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XI-A Bewijs van ontvangst van een afschrift van het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau, waaruit zijn/haar verkiezing blijkt, afgegeven door de gekozene. (Artikel 136 lid 1 van de Kiesregeling). De heer/mevr. ......................... verklaart hierbij ontvangen te hebben een afschrift van het proces-verbaal d.d. ................... van het Centraal Hoofdstembureau waaruit zijn/haar verkiezing tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van .................../de Ressortraad van het Ressort .............................*) in het District ................ blijkt. .............. de,................19.... De heer/mevr. .......................... *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XII Kennisgeving van aanvaarding van verkiezing door de gekozene. (Artikel 136 lid 1 van de Kiesregeling). De heer/mevr. .............. geeft hierbij kennis dat hij/zij aanvaard zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ................. /de Ressortraad van het Ressort ..............*) van het District ................ is gekozen waartoe hij/zij blijkens het proces-verbaal d.d. ............. van het Centraal Hoofdstembureau, waarvoor hij/zij een bewijs van ontvangst d.d. ............... heeft afgegeven. *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XII-A Kennisgeving van de Voorzitter van het Hoofdstembureau aan de President, het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau betreffende de aanvaarding van zijn verkiezing door de gekozene. (Artikel 137 lid 1 van de Kiesregeling). De Voorzitter van het Hoofdstembureau van .............. brengt ter kennis van de President/het Onafhankelijk Kiesbureau/het Centraal Hoofdstembureau dat: A. de heer/mevr. .................. die blijkens het proces-verbaal d.d. ............ van het Centraal Hoofdstembureau is gekozen tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ............./de Ressortraad van het Ressort ......... van het district ............ zijn verkiezing alszodanig wel/niet heeft aanvaard; *) B. de heer/mevr. ................. die blijkens het proces-verbaal d.d............... van het Centraal Hoofdstembureau is gekozen tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ..................... /de Ressortraad van het Ressort ..................*) van het district .................. de termijn bedoeld in artikel 136 lid 1 van de Kiesregeling heeft laten verstrijken; C. door het ontslag/terugroeping/overlijden/andere redenen van de heer/mevr. .................... die blijkens het proces-verbaal d.d. ............. van het Centraal Hoofdstembureau is gekozen tot volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee/de Districtsraad van .................../de Ressortraad van het Ressort .................... van het district ................ is opengevallen. D. dat de heer/mevr ................. die kandidaat is gesteld op lijst No. .......... van de politieke groepering ............... voor de verkiezing tot lid van De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ................/de Ressortraad van het Ressort .............*) van het District ............... is komen te overlijden. Het Hoofdstembureau van ......................... Gedaan te .................... de ..............19..... ............................... voorzitter ..............................) ..............................) leden ..............................) *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XIII Kennisgeving van het Hoofdstembureau dat er geen lijsten van kandidaten zijn ingediend dan wel op de ingeleverde lijsten minder kandidaten voorkomen dan er plaatsen te vervullen zijn. (Artikel 138 lid 2 van de Kiesregeling) Het Hoofdstembureau van Kiesdistrict ................ geeft hierbij kennis aan de President en aan het Centraal Hoofdstembureau dat er in Kiesdistrict ....................*) A. geen kandidaten-lijsten zijn ingeleverd; B. geen kandidaten-lijsten zijn ingeleverd voor De Nationale Assemblee; C geen kandidaten-lijsten zijn ingeleverd voor de Districtsraad; D. geen kandidaten-lijsten zijn ingeleverd voor de Ressortraad van het Ressort 1. ............................. 2. ............................. 3. ............................. E. dat minder kandidaten voorkomen dan er plaatsen te vervullen zijn. 1. Voor De Nationale Assemblee op: -------------------------------------------------------------- Lijst No. ¦ Aanduiding Politieke ¦ Aantal ¦ Groepering ¦ kandidaten --------------------+-----------------------+----------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- 2. Voor de Districtsraad op: ------------------------------------------------------------- Lijst No. ¦ Aanduiding Politieke ¦ Aantal ¦ Groepering ¦ kandidaten --------------------+-----------------------+---------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------- 3. Voor de Ressortraden van: -------------------------------------------------------------- Lijst No. ¦ Aanduiding Politieke ¦Aantal ¦ Groepering ¦kandidaten --------------------+-----------------------+----------------- 1. ¦ ¦ 2. ¦ ¦ 3. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- Ressort ............................ -------------------------------------------------------------- Lijst No. ¦Aanduiding Politieke ¦Groepering ---------------------------+---------------------------------- 1. ¦ 2. ¦ 3. ¦ -------------------------------------------------------------- Ressort............................. Ressort............................. Het Hoofdstembureau van .......................... ......................................... Voorzitter .........................................) .........................................) Leden .........................................) *) A B C D E Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XIV Kennisgeving van het Volksvertegenwoordigend lichaam aan de President. (Artikel 140 lid 2 van de Kiesregeling). De Nationale Assemblee/de Districtsraad van ............./ de Ressortraad van het Ressort ............... in het District .................. brengt ter kennis van de President, dat de heer/mevr. ....................................... die gekozen is tot volksvertegenwoordiger, niet heeft voldaan aan de vereisten bedoeld bij artikel 140 lid 1 van de Kiesregeling, weshalve hij/zij wordt geacht zijn/haar verkiezing tot volksvertegenwoordiger in hoger bedoeld lichaam niet te hebben aanvaard. ............ de, ..................19... De Voorzitter .................................................................................................... de Griffier/Secretaris,...................................... MODEL XV VOLMACHT Artikel 110 eerste lid van de "Kiesregeling". De ondergetekende: Naam: Voornamen: Plaats en Datum van geboorte: Huidig adres: Volgnummer I.D.-kaart: Kiesdistrict: MACHTIGT HIERBIJ: Naam: Voornamen: Plaats en Datum van geboorte: Huidig adres: Volgnummer kiezerslijst: Stembureau: Nummer I.D.-kaart: Kiesdistrict: BIJ VOLMACHT TE STEMMEN Bij de stemming op ......................... ter verkiezing van leden van de Volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname. Afgegeven, te ..................., de ................ 19... DE VOLMACHTGEVER Getekend door mij, volmachtgever, ten overstaan van de Districts-Commissaris van ................................... op heden, de .............................. Aan de wettelijke verplichting is voldaan. De Districts-Commissaris van ................. Ten bewijze van benoeming overgelegd een verklaring van de Districts-Commissaris van ...................................... N.B. Volmachtgever en gemachtigde dienen op dezelfde kiezerslijst voor te komen. MODEL XV-A VERKLARING Ingevolge artikel 110 eerste lid van de Kiesregeling 1987. De Districts-Commissaris van ....................... verklaart hierbij dat de VOLMACHTGEVER Naam : .................................................... Adres: .................................................... In verband met zijn benoeming tot Voorzitter/Wnd.Voorzitter/Lid of Plaatsvervangend lid van het Hoofdstembureau of stembureau *) in het Kiesdistrict ........ ................. vermoedelijk op de dag der stemming zal verblijven buiten het Kiesdistrict waar hij/zij op de kiezerslijst is opgenomen. Paramaribo,..................... De Districts-Commissaris voornoemd, *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XV-B VERKLARING De Districts-Commissaris van .............................. verklaart hierbij dat de VOLMACHTGEVER Naam : ...................................................... Adres: ...................................................... behorende tot het Korps Politie Suriname/het Nationaal Leger *) in verband met zijn/haar dienst-opdracht vermoedelijk op de dag der stemming zal verblijven buiten het kiesdistrict waar hij/zij op de Kiezerslijst is opgenomen. Paramaribo,...................... De Districts-Commissaris voornoemd, *) Doorhalen wat niet van toepassing is. MODEL XVI VERZAMELLIJST VAN DE GELDIG VERKLAARDE KANDI- DATENLIJSTEN VAN HET KIESDISTRICT ............ SAMENGESTELD INGEVOLGE ART. 69 LID 1 VAN DE KIESREGELING TEN BEHOEVE VAN DE VERKIEZING VAN LEDEN VAN DE RESSORTRADEN, TE HOUDEN OP VOOR HET RESSORT ....... ---------------------------------------------------------------------------------------------- No. 1 No. 2 No.3 No.4 Politieke Organisatie Politieke Organisatie Politieke Organisatie Politieke Organisatie Naam en Voorletters Naam en Voorletters Naam en Voorletters Naam en Voorletters (of voornamen) der (of voornamen) der (of voornamen) der (of voornamen) der kandidaten in de kandidaten in de kandidaten in de kandidaten in de volgorde der lijst volgorde der lijst volgorde der lijst volgorde der lijst ---------------------------------------------------------------------------------------------- MODEL XVI-A VERZAMELLIJST VAN DE GELDIG VERKLAARDE KANDI- DATENLIJSTEN VAN HET KIESDISTRICT ............ SAMENGESTELD INGEVOLGE ART. 53 LID 1 VAN DE KIESREGELING TEN BEHOEVE VAN DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE OP ...... ---------------------------------------------------------------------------------------------- No. 1 No. 2 No.3 No.4 Politieke Organisatie Politieke Organisatie Politieke Organisatie Politieke Organisatie Naam en Voorletters Naam en Voorletters Naam en Voorletters Naam en Voorletters (of voornamen) der (of voornamen) der (of voornamen) der (of voornamen) der kandidaten in de kandidaten in de kandidaten in de kandidaten in de volgorde der lijst volgorde der lijst volgorde der lijst volgorde der lijst ---------------------------------------------------------------------------------------------- MODEL XVII12 Form. No. Verzoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken om wijziging of aanvulling van de Kiezerslijst, ingevolge artikel 17 van de Kiesregeling. Keynummer: Identiteitsnummer: Afgegeven d.d. ........................................................................ Familienaam: ............................ Gesl. M/V ............ Voornamen: ....................................... Familienaam echtgenoot: ...................................... Geb.datum: .............................. Plaats:............... Nationaliteit:................................................ Adres: .......................... Code ......................... Wat gewijzigd of aangevuld moet worden: Identiteitsnummer:. .................... Afgegeven d.d. ......... Familienaam: ................................................. Voornamen: .................................................... Familienaam echtgenoot: ..................................... Geb.datum: ............................ Plaats: .............. Nationaliteit: .............................................. Adres: ........................................................ Handtekening van de Ambtenaar: Datum:....................................................... Handtekening (belanghebbende) Ministerie van Binnenlandse Zaken, Paramaribo,................... De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelezen het hierboven omschreven verzoek van: * Hr./Mevr./Mej. ...................... d.d. .............................. Gelet op artikel 16 van de Kiesregeling. Overwegende: dat verificatie in het Bevolkingsregister heeft plaatsgehand en gebleken is dat het verzoek * gegrond/ongegrond is; Heeft besloten: a.1. De Kiezerslijst * aan de vullen/te wijzigen, zodanig dat als Kiesgerechtigde daarin worden opgenomen ............. ........................................................ a.2. Het verzoek af te wijzen; b. Dit besluit wordt in het Advertentieblad van de Republiek Suriname bekendgemaakt; c. Van het vorenstaande wordt afschrift gezonden aan de Directeur van Binnenlandse Zaken, de Directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, de Voorzitter van het Hoofdstembureau van het betrokken kiesdistrict, de Voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau en de betrokkene. 2 Gew. bij S.B.1996 no. 17. 3 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. 4 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. 5 Vervallen bij S.B. 1996 no. 17. 6 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. 7 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. 8 Gew. bij S.B. 1996 no. 17 9 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. 11 Gew. bij S.B. 1996 no. 17. 12 Gew. bij S.B. 1996 no. 17.