Scheepvaartwet


<< Terug naar overzicht

WeT van 25 April 1908 tot vaststelling der formulieren, in acht te nemen bij in- en uitvoer (G.B. 1908 no. 63), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1922 no. 57, G.B. 1926 no. 59, G.B. 1926 no. 136, G.B. 1928 no. 51, G.B. 1936 no. 6, G.B. 1939 no. 72, G.B. 1940 no. 174, G.B. 1951 no. 171, G.B. 1961 no. 64, G.B. 1969 no. 61, G.B. 1971 no. 76, G.B. 1971 no. 139, S.B. 1994 no. 61.

HOOFDSTUK I

IN- EN UITVOER IN HET ALGEMEEN

Artikel 1

De invoer in en de uitvoer uit Suriname zijn onderworpen aan de bepalingen, bij deze wet vastgesteld. De invoerrechten zijn verschuldigd zodra de goederen binnen het gebied van Suriname worden aangebracht.

Artikel 21

§ 1. Geen goederen mogen worden in- of uitgevoerd anders dan door de mondingen der rivieren Suriname, Nickerie en Marowijne of onverwijld en rechtstreeks naar of van de reden van Paramaribo, Nieuw-Nickerie of Albina, of door zodanige andere rivieren of stromen en naar of van zodanige andere reden of losplaatsen, als later bij besluit van de President zullen worden aangewezen. De Inspecteur kan hierop uitzondering toelaten echter telkens slechts voor éénmaal onder zodanige voorwaarden, als de verzekering van een goed toezicht eist.

§ 2. De schipper, die uit nood elders in het gebied van Suriname binnenloopt en zulks onverwijld ter kennis brengt van de naastbijzijnde autoriteit, wordt niet geacht in overtreding van § 1 van dit artikel te zijn.

Artikel 3-2

De ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen zijn, mits voorzien en desgevraagd na vertoon van hun aanstelling, bevoegd te allen tijde en overal in het gebied van Suriname alle vaartuigen en hun lading te visiteren. Zij zijn bevoegd bij vermoeden van fraude tot aanhouding en visitatie van alle voertuigen, zomede van alle vervoerd wordende goederen ook van die, welke op het ogenblik zelf niet verplaatst wordende, toch feitelijk in vervoer zijn. Mochten colli door het ontbreken van sleutels niet anders kunnen worden geopend, dan met verbreking van afsluiting, dan zullen de ambtenaren die openen of doen openen zodanig, dat zo min mogelijk schade aan de verpakking wordt toegebracht. Zij zijn bevoegd tot visitatie aan den lijve van personen, aan boord zijnde en aan of van boord gaande of komende van alle vaartuigen zich op de stromen of wateren in het gebied van Suriname bevindende, alsmede van de personen, die de bergplaatsen tot tijdelijke opslag of de entrepôts verlaten, teneinde zich te overtuigen of overtreding plaats heeft van de wetten, betreffende de rechten op de invoer. Zij hebben gelijke bevoegdheid bij vermoeden van fraude ten aanzien van de personen, zich bevindende op steigers en aanlegplaatsen.

Artikel 4-3

§ 1. De gezagvoerders of bestuurders van alle vaartuigen zijn verplicht op eerste aanzegging van de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen te stoppen, ten anker te gaan, zeil te minderen of bij te draaien, een en ander voor zover dit met goed zeemanschap overeen te brengen is en hun voorts tot het aan boord komen of tijdig van boord gaan allen vereiste bijstand te verschaffen. Alle vervoerders zijn verplicht op gelijke aanzegging zo spoedig mogelijk stil te houden en hun vervoermiddelen te doen stil houden en in het algemeen de ambtenaren dadelijk in staat te stellen om tot visitatie over te gaan. De gezagvoerders, bestuurders of vervoerders zullen voorts alle medewerking moeten verlenen, die, ter bevordering van een goede visitatie, door de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen wordt gevraagd.

§ 2. Waar het bezwaarlijk of niet mogelijk is de aanzegging, in § 1 van dit artikel bedoeld, aan gezagvoerders of bestuurders van vaartuigen mondeling te doen, zal in plaats daarvan een sein worden gegeven, bij besluit van de President bepaald.

§ 3. De gezagvoerders, bestuurders of vervoerders, die aan de aanzegging of het sein der ambtenaren geen gevolg geven op de wijze, als in dit artikel voorgeschreven, zullen daartoe met behulp van de sterke arm kunnen worden gedwongen, onverminderd de straf op de overtredingen van de bepalingen dezer wet gesteld.

§ 4. De gezagvoerders, bestuurders of vervoerders zijn verplicht te allen tijde alle zodanige vragen te beantwoorden als hun door de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen aangaande het vaartuig of vervoermiddel, de vervoerd wor-dende goederen, hun bestemming en de zich aan boord van het vaartuig of op het voer-tuig bevindende personen zullen worden gedaan.

Artikel 5-4

§ 1. De ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen zijn binnen het gebied van Suriname bevoegd tot bewaking, verzegeling of plombering, zo te zamen als afzonderlijk, van vaartuigen of colli, van het buitensland afkomstig of voor het buitenland bestemd, en voorts in alle gevallen, waarin dat bij deze wet is voorgeschreven of toegelaten. Van elke bewaking, verzegeling of plombering wordt door de ambtenaren een ondertekende verklaring gesteld op het manifest of op andere documenten, die behoren bij de vaartuigen of colli waarop de maatregelen zijn toegepast.

§ 2. De gezagvoerders zijn gehouden de ambtenaren, doch nimmer ten getale van meer dan drie, zolang zij ter bewaking aan boord zijn tot na aankomst ter rede en bij het uitgaan van het vertrek van daar totdat zij het vaartuig hebben verlaten, te voorzien van behoorlijke spijs en drank en van een behoorlijke verblijfplaats. Overigens zijn voor de bewaking, verzegeling of plombering de kosten verschul-digd volgens regelen, vastgesteld bij wet wegens ambtelijke verrichting inzake de in- en uitvoer van goederen.

§ 3. De gezagvoerder is verplicht te zorgen, dat de gelegde zegels of loden ongeschonden blijven. Bij visitatie, verzegeling of plombering van een vaartuig is de gezagvoerder verplicht alle toegangen tot de laadplaatsen en alle andere ruimten in het schip, hoe ook genaamd, op aanvraag der ambtenaren aan te wijzen of te doen aanwijzen. Blijkt dit niet te zijn geschied, dan wordt dit verzuim gelijk gesteld met schending van verzegeling of plombering en als zodanig gestraft.

§ 4. De ambtenaren zijn steeds bevoegd zich te overtuigen, of de verzegeling of plombering ongeschonden op alle toegangen aanwezig is.

§ 5. De vervoerder van verzegelde of geplombeerde colli zal die op aanvraag vertonen aan de ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen. Bij gebreke hiervan wordt hij gestraft alsof hij de zegels of loden had geschonden.

Artikel 6-5

§ 1. De gezagvoerders van schepen en vaartuigen, hetzij geladen of in ballast, aangekomen ter rede van Paramaribo, Nieuw-Nickerie of Albina, dan wel op een andere krachtens artikel 2 § 1 aangewezen rede of losplaats, zijn verplicht binnen 24 uren na hun aankomst, zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen niet mede gerekend, en vóór dat enige lossing zal plaats hebben, bij de ambtenaren met de inklaring belast in te leveren een manifest in tweevoud. Indien een schip of vaartuig meer dan een rede of losplaats zal aandoen, wordt voor de goederen, voor elk der reden of losplaatsen bestemd, een afzonderlijk manifest ingeleverd. De manifesten voor de volgende reden of losplaatsen worden vóór het vertrek van het hulp schip of vaartuig aan de gezagvoerder teruggegeven met vermelding van de toegepaste maatregelen van sluiting, verzegeling of bewaking. Op de volgende reden of losplaatsen geschiedt de inlevering van de terugontvangen manifesten op de voet van het eerste lid. De goederen mogen in het manifest niet onder de algemene benaming van koopmanschappen worden aangegeven, tenzij uit de ladingsdocumenten aan de ambtena-ren blijkt, dat de vereiste gegevens ontbreken en in ieder geval onder voorwaarde van verzegeling of bewaking, zo te zamen als afzonderlijk, op kosten van de gezagvoerder, totdat de lossing van het schip is afgelopen. De goederen, geladen in stoomschepen en bestemd voor buitenlandse havens, worden op een afzonderlijk manifest ingevuld. Voor die goederen behoeft, behoudens het bepaalde in het volgend lid, in het manifest alleen vermeld te worden het getal der colli of der losse voorwerpen en de soort en de hoeveelheid der gestorte goederen, onder voor-waarde van verzegeling of bewaking, zo te zamen als afzonderlijk, op kosten van de gezagvoerder. Stoffen en preparaten, vallende onder de Opiumwet, zomede andere belaste goederen, aangewezen bij besluit van de President, worden altijd met name genoemd. De gezagvoerder is verplicht het manifest aan te zuiveren door lossing overeen-komstig de bepalingen dezer wet van de goederen daarop vermeld, bestemd voor de losplaats, door hem aangedaan.

§ 2. Tot herstel van abuizen in het manifest kan de Inspecteur verlof verlenen, wanneer daartoe het verzoek is gedaan vóórdat de lossing is aangevangen en bij hem de overtuiging bestaat, dat de fout niet aan frauduleuze oogmerken is toe te schrijven. De gezagvoerder, die in onzekerheid verkeert omtrent het al dan niet aanwezig zijn van een of meer stuks of colli, behorende tot een partij goederen van dezelfde soort, zal vergund worden van die onzekerheid in zijn manifest melding te maken, mits uit de landingsdocumenten aan de ambtenaren blijkt, dat de twijfel werkelijk bestaat en in ieder geval onder voorwaarde van verzegeling of bewaking, zo te zamen als afzonderlijk, op zijn kosten, totdat de onzekerheid is opgeheven. Bij het ontbreken van een of meer colli bij de lossing van schepen varende in vaste dienst, kan de Inspecteur op het manifest vergunning verlenen, dat de invoer van de ontbrekende colli door een der volgende schepen van dezelfde dienst zal geschieden binnen een bepaalde tijd, zullende deze colli daarbij afzonderlijk op het manifest worden vermeld, met verwijzing naar het manifest der lading, waaraan zij hebben ontbroken.

§ 3. Voor corjalen en dergelijke kleine vaartuigen, aangekomen te Nieuw-Nickerie en te Albina, wordt geen manifest ingeleverd. De goederen, daarmede aangebracht, worden dadelijk na aankomst aldaar ten invoer met betaling of vrijdom van rechten of wel tot opslag in entrepôt aangegeven.

§ 4. Van de verplichting tot inlevering van manifest zijn vrijgesteld de oorlogs-chepen van alle naties, mits geen goederen vervoerende, kennelijk bestemd tot het drijven van handel, alsmede zodanige schepen, geen handelsgoederen geladen hebbende, als waaromtrent de President dat in bijzondere gevallen mocht bepalen.

Artikel 6 bis6

§ 1. Voor zoveel de ruimte toelaat, ter beoordeling van de ter plaatse eerst aanwezende ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen, kan voor het lossen der schepen te Paramaribo worden gebruik gemaakt van de zogenaamde Algemene- of Waagsteiger bij het recherchegebouw. Geen schip wordt aan die steiger toegelaten, dan na verkregen vergunning van de ter plaatse eerst aanwezende ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen. De gezagvoerder van een aan de steiger liggend schip of hij, die hem vervangt, is verplicht het schip te doen verhalen, van ligging te doen veranderen of de steiger te doen verlaten, zodra hem dit door of vanwege de ter plaatse eerst aanwezende ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen wordt aangezegd. Wordt een schip of vaartuig van welke aard ook aan de zogenaamde Algemene- of Waagsteiger gelegd zonder bovenbedoelde vergunning of niet verhaald volgens aanwijzing, van ligging veranderd of van de steiger verwijderd binnen dertig minuten nadat de gezagvoerder of hem, die deze vervangt, daartoe aanzegging is gedaan of- in een geval de bewezen onmogelijkheid om het binnen die tijd te kunnen doen - nadat het had kunnen gebeuren, dan verbeurt de gezagvoerder een boete van ten hoogste een honderd gulden en wordt het schip voor rekening en gevaar van die gezagvoerder op last van de ter plaatse eerstaanwezende ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen en door de zorg van de havenmeester verwijderd.

§ 2. Verhindering, verzet of bemoeilijking daarin, wordt onverminderd de toepassing van het Wetboek van Strafrecht ingeval van feitelijkheden, gestraft met een boete van ten hoogste twee honderd gulden. Zolang boeten en kosten niet zijn aangezuiverd, wordt aan het schip geen uitklaring verleend en dat vaartuig door de Administratie der belastingen in beslag gehouden, totdat de bedoelde gelden zullen zijn voldaan of ter zake een vonnis van vrijspraak zal zijn gewezen. Heeft die aanzuivering niet binnen zes maanden plaats, dan is de Administratie der belastingen bevoegd het schip te doen verkopen en uit de opbrengst het verschuldigde en de kosten te betalen. Het eventueel overschot wordt aan de gezagvoerder uitgekeerd, wanneer hij zich daartoe binnen zes maanden na de verkoop aanmeldt bij de Inspecteur der belastingen. Na die tijd wordt dat meerdere als bate aan 's landskas verantwoord.

§ 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt een schip geacht aan de zogenaamde Algemene- of Waagsteiger te liggen: a. wanneer het, al of niet vastgemeerd, zo nabij de steiger ligt, dat daardoor een ander schip verhinderd wordt aan te leggen; b. wanneer het aan de steiger is vastgemeerd of door middel van planken of andere hulpmiddelen gemeenschap met de steiger heeft; c. wanneer het op een der onder b bedoelde wijzen gemeenschap heeft met een ander schip, dat op een dier wijzen gemeenschap met die steiger heeft.

Artikel 7-7

§ 1. Het is verboden, zonder vergunning van de Inspecteur tussen zes uur des avonds en zes uur des morgens en op zondagen en daarmede gelijk gestelde dagen goede-ren te lossen of in te laden. Mede is verboden zonder zodanige vergunning, buiten de gewone diensttijd, bij besluit van de President voor de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen vastgesteld, goederen van bergplaatsen tot tijdelijke opslag of entrepôts weg te voeren of daarin op te slaan. Voor het toezicht buiten de gewone diensttijd zijn kosten verschuldigd.

§ 2. De goederen te Nieuw-Nickerie en te Albina, buiten de kantooruren aangevoerd met corjalen en dergelijke kleine vaartuigen, worden op kosten en risico van de invoerder in bewaring genomen of onder bewaring gesteld. De invoerder is in dit geval verplicht tot aangifte, zodra daartoe de gelegenheid bestaat.

§ 3. Het is verboden op de losplaatsen zonder vergunning van de Inspecteur aan te leggen, te lossen of te laden elders dan aan de algemene steigers, daartoe door de President aangewezen of aan andere steigers daartoe door de President toegelaten.

§ 4. De gezagvoerder, die zich uit nood verplicht ziet de lading van zijn vaartuig geheel of gedeeltelijk te lichten en in andere vaartuigen over te zetten zonder dat hij gelegenheid heeft daartoe te voren de vergunning van de Inspecteur te vragen, wordt geacht niet in overtreding van dit artikel te zijn, mits hij zo spoedig mogelijk aan de naastbijzijnde autoriteit kennis geeft, onder indiening bij deze van het in het vorig artikel bedoelde manifest, zo zulks nog niet heeft plaats gehad en onder voorwaarde dat door hem aan de gezagvoerder van elk lichtervaartuig, dat een deel der lading heeft overgenomen, wordt ter hand gesteld een door hem ondertekende lichterbrief voor dat deel. De lichterbrief moet zoveel mogelijk dezelfde omschrijving bevatten als is voorgeschreven voor het manifest en op dezelfde wijze worden aangezuiverd. De gezagvoerder van een dergelijk lichtervaartuig is verplicht bedoelde lichterbrief zo spoedig mogelijk na aankomst ter bestemde losplaats in handen te stellen van de eerstaanwezende ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen.

§ 5. Aan de vergunningen, in dit artikel bedoeld, worden verbonden de voorwaarden, die de verzekering van een goed toezicht eist. De verkregen documenten zijn niet geldig tot lading, lossing, opslag, of wegvoering van goederen in strijd met de bepalingen van dit artikel.

HOOFDSTUK II

LOSSING MET TIJDELIJKE OPSLAG

Artikel 8-8

§ 1. Goederen, aangebracht met stoomschepen in vaste dienst, kunnen zonder nader document worden gelost, nadat het manifest is ingeleverd en mits voldaan wordt van de bepalingen van dit artikel. De gezagvoerder is verplicht op het manifest een verklaring te stellen, dat hij de lossing op de voet aan Hoofdstuk II dezer wet wenst te doen met vermelding van de bergplaatsen of terreinen, waarin of waarop de tijdelijke opslag zal plaats hebben.

§ 2. Wanneer de voor tijdelijke opslag bestemde bergplaatsen het eigendom zijn van particulieren, moeten zij zowel wat ligging en inrichting als wat de daarin aan te brengen wijzigingen betreft, door de Inspecteur zijn goedgekeurd. Voordat de opslag van goederen in deze bergplaatsen wordt toegelaten moet ten genoegen van de Ontvanger zekerheid zijn gesteld voor de invoerrechten verschuldigd voor de ingevoerde goederen.

§ 3. De Inspecteur kan toestaan dat lossing met tijdelijke opslag op de voet van dit Hoofdstuk ook geschiedt van goederen, ingevoerd met andere vaartuigen dan stoomschepen in vaste dienst.

§ 4. De lossing geschiedt niet dan in tegenwoordigheid van de ambtenaren, belast met het toezicht.

§ 5. De geloste goederen worden zonder verwijl naar de daarvoor bestemde bergplaatsen overgebracht en daarin opgeslagen.

§ 6. De bergplaatsen, die het eigendom zijn van particulieren, worden zowel vanwege de administratie der belastingen als vanwege degene, die de tijdelijke opslag verricht, gesloten. Aan belanghebbenden wordt gedurende de gewone diensttijd toegang verleend; buiten die tijd is daartoe vergunning van de Inspecteur nodig. De ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen hebben vrije toegang tot bedoelde bergplaatsen zolang deze geopend zijn; mede moet hun te allen tijde vrije toegang worden verleend en de gelegenheid tot opneming of visitering van de tijdelijk opgeslagen goederen worden gegeven, wanneer zij daartoe van een machtiging van de Inspecteur zijn voorzien.

§ 7. Wanneer van gouvernementswege bergplaatsen, steigers of terreinen voor tijdelijke opslag beschikbaar worden gesteld, zal de tijdelijke opslag geschieden tegen betaling van opslagloon. De bergplaatsen, steigers of terreinen staan onder het toezicht van de Inspecteur en zijn voor belanghebbenden gedurende de gewone diensttijd toegankelijk; buiten die tijd is daartoe vergunning van de Chef van de visitatiepost nodig.

§ 8. Postpaketten worden opgeslagen in de daarvoor bestemde bergplaats. Zij mogen niet worden gelost, noch worden overgebracht dan onder toezicht van ambtenaren.

§ 9. De Inspecteur kan ook tijdelijke opslag toelaten in publiek entrepôt tegen betaling van het volgens § 7 van dit artikel verschuldigde opslagloon.

§ 10. Met goedvinden van de Chef van de visitatiepost kunnen zware of omvangrijke voorwerpen, alsmede goederen, wier soort zonder opening der colli voldoende is te onderscheiden, tijdelijk worden opgeslagen, op door muren, heiningen of hekken omringde terreinen of ook op ten dele omheinde terreinen of op steigers. Indien die ambtenaar bewaking nodig acht, geschiedt dit op kosten van hem, die de opslag verricht. De in het vorig lid bedoelde terreinen of steigers mogen niet betreden worden anders dan door belanghebbende, en slechts gedurende de gewone diensttijd; buiten die tijd is vergunning nodig van de Chef van de visitatiepost. De ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen hebben vrije toegang tot bedoelde terreinen en steigers, zolang daar goederen tijdelijk opgeslagen zijn.

§ 11. De goederen van iedere lading worden afgescheiden van andere en bij elkander gehouden.

§ 12. In de bergplaatsen of op de terreinen van particulieren mogen geen andere goederen aanwezig zijn, dan die, welke van het buitenland aangebracht en nog niet gevisiteerd zijn op een document tot lossing, uitslag of wegvoering. Wanneer de ruimte dit toelaat en voldaan wordt aan door hem te stellen voorwaarden tot afscheiding, kan de Inspecteur toestaan, dat goederen, ten uitvoer met een der eerstvertrekkende schepen van dezelfde dienst bestemd, in de bergplaatsen of op 6 de terreinen tijdelijk worden opgeslagen. Deze goederen moeten zijn weggevoerd binnen de tijd, bij zodanige vergunning te bepalen, welke tijd door de Inspecteur kan worden verlengd.

§ 13. De gezagvoerder is bevoegd de aansprakelijkheid voor de aanzuivering van het manifest bij lossing van goederen met tijdelijke opslag aan een ander over te dragen. Hij, die zich belast met die tijdelijke opslag, stelt vóór de lossing van het schip op het manifest een ondertekende verklaring, waarbij hij de aansprakelijkheid voor de aanzuivering van het manifest overneemt. Hij draagt zorg dat geen goederen worden uitgeslagen of weggevoerd dan met voorkennis van de ambtenaren, belast met de visitatie en is overigens aansprakelijk voor de naleving van dit artikel. De verklaring is niet vereist voor postpakketten; de aanzuivering van het manifest geschiedt, voor zoveel deze betreft, door de lossing en overbrenging naar de daarvoor bestemde bergplaats.

§ 14. Voor het toezicht bij opslag in- of uitslag uit bergplaatsen worden gedurende de gewone diensttijd geen kosten in rekening gebracht. Voor het toezicht bij de lossing met tijdelijke opslag, zomede voor het sluiten en ontsluiten der bergplaatsen buiten de gewone diensttijd zijn steeds kosten verschuldigd.

Artikel 9

§ 1. Tijdelijk opgeslagen goederen worden in allen dele beschouwd als nog niet gelost in dier voege, dat de bepalingen dezer wet omtrent het manifest van het vaartuig, waarmede de invoer is geschied, de aangifte, visitatie en lossing van goederen, geladen in het inkomend schip, daarop ten volle van toepassing zijn. Bij lossing met tijdelijke opslag kan herstel van abuizen worden toegelaten tot de afloop der lossing van het vaartuig,

§ 2. Bij de afloop der lossing moet zijn opgeheven de onzekerheid, bedoeld in artikel 6 § 2, 2de lid, en moet het juiste getal stuks of colli van de geloste en opgeslagen partij goederen, waaromtrent de onzekerheid bestond, door de gezagvoerder op het manifest zijn vermeld. De aantekening deswege kan op schriftelijk verzoek van de gezagvoerder te zijner verantwoording gesteld worden door hem, die zich met de tijdelijke opslag heeft belast.

Artikel 10-9

§ 1. De tijdelijke opslag duurt ten hoogste zes dagen, zondagen en daarmede gelijk gestelde dagen niet medegerekend, na de laatste losdag van het schip, waarmede de goederen zijn aangebracht. Zolang de beschikbare ruimte zulks toelaat, kan door de Inspecteur worden toegestaan een verlenging van die termijn ten hoogste met zes dagen.

§ 2. Worden de goederen niet weggevoerd met inachtneming van de vorenstaande termijnen dan kunnen zij worden opgeslagen en behandeld op de voet van artikel 53.

§ 3. De goederen worden ten opslag overbracht door, of, zo hij dit niet verlangt, op kosten en voor risico van hem, die zich met de tijdelijke opslag heeft belast; zij kunnen zo nodig worden verzegeld, geplombeerd of bewaakt.

HOOFDSTUK III

SPECIFIEKE AANGIFTE EN DOCUMENTEN DAAROP TE VERKRIJGEN

Artikel 11-10

§ 1. Ter verkrijging van documenten tot lossing, uitslag of wegvoering van ingevoerde goederen met dadelijke betaling van invoerrechten, of van goederen, die daarvan zijn vrijgesteld en die de belanghebbende onder eigen beheer wil nemen, moet ten kantore van de Ontvanger een schriftelijke aangifte worden ingediend. Deze aangifte zal inhouden:

a. de naam van het schip waarmede, van de gezagvoerder door wie, en van de plaats of het land van waar de goederen zijn aangebracht; voor goederen tijdelijk opgesla-gen of wel geëntreposeerd tevens de aanwijzing van de bergplaatsen, terreinen of wel het entrepôt, alwaar zij zich bevinden;

b. de soort, het getal, de merken en de nummers der colli, of wel de opgave, dat de goederen gestort zijn;

c. een juiste specificatie der goederen onder hun ware benaming, bovendien voor zoveel nodig naar de onderscheidingen van het tarief en zoveel mogelijk naar de eisen van de op te maken statistieken, bij besluit van de President vast te stellen;

d. de hoeveelheid, het gewicht of de maat der goederen of de inhoudsruimte der fusten naar ieders soort, naar gelang zij bij de tariefwet belast zijn naar de hoeveelheid of het aantal stuks, het gewicht of de maat;

e. van de goederen naar de waarde belast, en van de bij de tariefwet vrijgestelde goederen de waarde, overeenkomstig de tariefwet, als zodanig beschouwd, afzonderlijk van iedere soort alsmede de hoeveelheid, het gewicht of de maat, naar gelang de waardebepaling van het artikel naar een dier maatstaven in de handel gewoonlijk plaats vindt. In geval van opgave van de waarde in buitenlandse munt, wordt tevens de muntsoort vermeld. De opgave van de waarde van ingevoerde goederen door of ten behoeve van door de Minister van Financiën aangewezen bedrijven geschiedt steeds in de door de President van de Republiek Suriname aangewezen muntsoort.

§ 2. Mocht de belanghebbende aantonen, dat de opgave van een of meer der onderdelen niet mogelijk is, dan zal de Inspecteur op de aangifte zelf daarvan ontheffing verlenen, onder bepaling van zodanige maatregelen of voorwaarden, als in verband met een juiste heffing van rechten of een nadere aanvulling van het af te geven document nodig voorkomen.

§ 3. De Ontvanger geeft, nadat de verschuldigde rechten door de aangever zijn betaald op de aangifte af een kwitantie of een ontvangbewijs, tevens dienende tot document voor de lossing.

§ 4. De aangifte tot uitslag van postpakketten uit de voor de opslag bestemde bergplaats geschiedt door de Directeur van het Postkantoor namens het Bestuur der Posterijen, overeenkomstig de voorschriften bij besluit van de President te geven.

Artikel 12-11

§ 1. De Ontvanger, is belast met de berekening van het recht en hiervoor verant-woordelijk, behoudens zijn verhaal op de aangever, indien mocht blijken, dat deze te weinig heeft betaald; deze is verplicht overeenkomstig de uitkomst dier berekening de betaling te doen.

§ 2. Zolang het document tot lossing nog niet in handen is gesteld van de dienstdoende ambtenaren, is de aangever bevoegd zijn aangifte door inlevering van een aanvullingsaangifte te wijzigen, mits deze op dezelfde wijze wordt gedaan en ingericht, als voor de oorspronkelijke aangifte is bepaald. Indien in een aangifte klaarblijkelijk door vergissing ontstane schrijf- of rekenfouten worden gevonden, is de Inspecteur bevoegd een suppletorie aangifte toe te laten.

Artikel 13

De aangifte moet ondertekend worden door hem, die tot aangifte bevoegd is. Zij kan alleen worden gedaan door de gezagvoerder, de geconsigneerde of namens deze door een daartoe in het algemeen of in het bijzonder schriftelijk gevolmachtigde. Geschiedt de aangifte door een gemachtigde, dan zal de volmacht bij de aangifte worden overgelegd of wel ten kantore van de Ontvanger worden gedeponeerd.

Artikel 14-12

De aangifte, die wat betreft de punten sub letter a, b, en c van artikel 11

§ 1 niet overeenstemt met de omschrijving op het manifest der lading wordt niet aangenomen, tenzij voorzien van een machtiging van de Inspecteur tot verdere behandeling van het document, behoudens, indien daartoe termen mochten bestaan, het instellen van bekeuring wegens verkeerde vermelding in het manifest. Insgelijks zullen niet worden aangenomen aangiften, blijkbaar strekkende om de rechten van het Gouvernement te verkorten. Bij weigering van een aangifte door de Ontvanger, kan een beroep op de Directeur der Belastingen gedaan worden.

Artikel 15

De ingevoerde goederen, met uitzondering van goud, hetzij als stofgoud, hetzij in stukken in de oorspronkelijke vorm, hetzij versmolten of al dan niet gezuiverd of in erts of gesteenten vervat, kunnen behalve op de wijze, als bedoeld bij § 1, le lid van artikel 11, ook worden aangegeven tot lossing of uitslag of wegvoering met bestemming tot opslag in een der entrepôts in Suriname, voor zover de beschikbare ruimte dit toelaat, of tot wederuitvoer.

Artikel 16

§ 1. Voor de lossing of uitslag of wegvoering met bestemming tot opslag in een der entrepôts, wordt ten kantore van de Ontvanger ingeleverd een schriftelijke aangifte overeenkomstig artikel 11 met vermelding tevens in welk entrepôt de opslag wordt verlangd en of de overbrenging daarheen te land of te water zal plaats hebben. De bepalingen van de artikelen 13 en 14 zijn ook op deze aangifte van toepassing. De bij de aangifte vermelde waarde strekt tot grondslag voor de berekening van het invoerrecht.

Artikel 17

Op de aangifte zal worden afgegeven een consent tot opslag in entrepôt, vermel-dende tevens binnen welke tijd deze zal moeten plaats hebben, tegen zekerheidsstelling voor het bedrag der invoerrechten, die voor de goederen bij invoer tot verbruik zouden verschuldigd zijn. De Ontvanger kan de vordering van zekerheidsstelling nalaten, indien de plaats van lossing of uitslag in de onmiddellijke nabijheid ligt van het entrepôt waarin de opslag moet geschieden.

Artikel 18-13

§ 1. Ingeval de aangever, alvorens de volledige aangifte te doen, verlangt de goederen te onderzoeken, opneming wenst te doen plaats hebben van hun hoeveelheid of wel wanneer voorafgaande opneming is voorgeschreven, zal hij tot voorlopige lossing der goederen een consent bekomen op een schriftelijke aangifte, vermeldende:

a. in het eerstgenoemde geval de bijzonderheden, voorgeschreven bij artikel 11 § 1 letter a en b benevens de vermoedelijke soort en hoeveelheid der goederen;

b. in het tweede en derde geval die voorgeschreven bij artikel 11 § 1 letter a, b en c, benevens de vermoedelijke hoeveelheid naar de maatstaven, bedoeld bij letter

d. Ingeval de aangever verklaart, dat hij niet in staat is de vereiste aangifte te doen, zal de Inspecteur hem van zijn verplichting ontheffing verlenen.

§ 2. De aldus aangegeven goederen zullen, in tegenwoordigheid van ambtenaren, worden geopend en zullen zo nodig verblijven onder sluiting of bewaking ten koste van de aangever.

§ 3. Voor het gevraagde onderzoek of de gevraagde opneming moet worden betaald overeenkomstig het tarief, bij besluit van de President vast te stellen.

§ 4. De aangever is gehouden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie dagen na het onderzoek, de in artikel 11 omschreven aangifte te doen en de rechten en kosten te betalen, of wel de kosten te betalen en de goederen ter entreposering of tot wederuitvoer aan te geven. Heeft die aangifte ten invoer of ter entreposering of tot wederuitvoer, benevens voldoening van rechten en kosten niet binnen genoemde termijn plaats gehad, dan worden de goederen verder behandeld op de voet van artikel 53.

Artikel 19-14

§ 1. De documenten, die nog niet in handen zijn gesteld van de dienstdoende ambtenaren, zullen op aanvraag van de belanghebbende door de Inspecteur worden ingetrokken. Heeft er betaling van invoerrechten plaats gehad, dan dient de belanghebbende tegelijkertijd bij de Inspecteur in een verzoek om teruggave daarvan; op dit verzoek wordt beschikt door de Directeur der Belastingen.

§ 2. Eveneens kunnen na lossing of uitslag en visitatie of verificatie worden ingetrokken : consenten tot opslag in entrepôt of tot wederuitvoer vóórdat de opslag heeft plaats gehad of het uitgaand schip is vertrokken. De in te trekken documenten moeten worden vervangen door een aangifte tot invoer met dadelijke betaling, tot uitvoer of tot opslag in entrepôt. De hernieuwde aangiften moeten echter te zamen vermelden de gehele partij, op het eerst aangegeven document vermeld.

HOOFDSTUK IV

LOSSING, VISITATIE EN VERIFICATIE

Artikel 20-15

§ 1. Behoudens het bepaalde in artikel 7 § 4 en in Hoofdstuk II is het verboden om uit vaartuigen, van het buitenland afkomstig, uit de bergplaatsen of van de terreinen voor tijdelijke opslag bestemd, uit een entrepôt of uit een bergplaats als bedoeld in artikel 53, goederen te lossen, uit te slaan, of weg te voeren, zonder voorzien te zijn van een geldig document dat, vóór de aanvang van de lossing, de uitslag of de wegvoering, zal gesteld worden in handen van de dienstdoende ambtenaren.

§ 2. De goederen worden bij de lossing of vóór de uitslag gevisiteerd of geverifieerd en mogen van de lossingsplaats niet verwijderd of uit de bergplaatsen of de entrepôts uitgeslagen of van de terreinen weggevoerd worden, vóórdat de visitatie of verificatie door de ambtenaren, daarmede belast, heeft plaats gehad, blijkens de daarvan op het document te stellen verklaring, welk document onmiddellijk aan de belanghebbende wordt teruggegeven.

§ 3. Wegvoering van een deel der goederen, blijkens het document tot één partij behorende, kan niet plaats hebben, dan indien daartegen naar het oordeel van de Chef van de visitatiepost geen bezwaar bestaat, zullende in ieder geval vooraf visitatie of verificatie moeten plaats hebben van het weg te voeren deel.

§ 4. Bij uitslag uit bergplaatsen of entrepôts of bij wegvoering van terreinen wijst de belanghebbende, of in zijn plaats de houder van het document, aan de ambtenaren, belast met de visitatie of verificatie, de partij aan, die ten uitslag of ter wegvoering is aangegeven en zulks zodanig afgescheiden van andere goederen, dat zij daarmede niet kan worden verward.

§ 5. Wanneer voor lossing of inlading van goederen wordt gebruik gemaakt van steigers daartoe door de President aangewezen of toegelaten, zal de gezagvoerder van het betrokken vaartuig alsmede de aangever der goederen zich ten opzichte van de goederen , niet dienovereenkomstig behandeld, op kosten en risico van de belanghebbende worden opgeslagen op de voet en met al de gevolgen van het bepaalde bij artikel 53.

Artikel 21-16

§ 1. Tot de visitatie of verificatie wordt niet overgegaan, dan nadat van het voornemen daartoe mededeling is gedaan aan de aangever of in zijn plaats aan de houder van het document. De aangever of in zijn plaats de houder van het document kan desverkiezend bij de visitatie of verificatie tegenwoordig zijn.

§ 2. Indien de persoon, in § 1 bedoeld, of een ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen, gesteld boven hem die de verificatie heeft verricht, met de uitkomst geen genoegen neemt, zal - in het eerste geval op schriftelijke aanvraag van de aangever - een hernieuwde opneming plaats hebben, door een of meer ambtenaren, daartoe door de Inspecteur aan te wijzen. De uitkomst dezer opneming zal beslissend zijn. Heeft de aangever haar gevraagd, dan komen de kosten daarvan voor zijn rekening indien het verschil tussen de eerste en tweede opneming niet meer bedraagt dan 2½% der hoeveelheid. Voor zoveel het gedistilleerd betreft wordt het percentage berekend over de hoeveelheid na herleiding tot 50%.

§ 3. Bij elk ambtelijk onderzoek kunnen de ambtenaren vorderen, dat de emballage der goederen wordt geopend, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald. Bij de visitatie der goederen, aangegeven ten invoer, is de aangever bovendien verplicht, op vordering der ambtenaren, zorg te dragen, dat de goederen ontpakt en voor zover zij in de aangifte afzonderlijk zijn vermeld, bijeen en afgescheiden van andere vertoond worden. Wordt aan een dier verplichtingen niet voldaan, dan kunnen de ambtenaren op kosten en risico van de aangever in het nodige voorzien.

§ 4. De ambtenaren zorgen, voor zoveel hen aangaat, dat de goederen bij de visitatie of het onderzoek niet worden beschadigd, op straffe van vergoeding der geleden schade ter begroting van de Inspecteur en behoudens beroep op de Directeur der Belastingen.

HOOFDSTUK V

ENTREPôTS

Artikel 22-17

§ 1. Tot opslag zonder voorafgaande betaling der invoerrechten van goederen, daaraan onderworpen, kan worden gebruik gemaakt van entrepôts. Van gouvernementswege worden publieke entrepôts gevestigd te Paramaribo, Nieuw-Nickerie en op zodanige andere plaatsen als bij besluit van de President daartoe zullen worden aangewezen.

§ 2. Onder de voorwaarden door de Inspecteur te stellen kunnen in publiek entrepôt ook worden opgeslagen goederen waarvan bij invoer geen invoerrecht geheven wordt.

§ 3. De plaatsing der goederen in de gebouwen tot publiek entrepôt dienende, en de sluiting dier gebouwen geschieden in voege, als door of vanwege de Inspecteur zal worden bepaald.

§ 4. Voor opslag in publieke entrepôts wordt entrepôtrecht geheven.

Artikel 23-18

§ 1. Behalve de publieke entrepôts, in het vorig artikel bedoeld, kan te Paramaribo, Nieuw-Nickerie, Albina en voorts op plaatsen, waar het belang van de handel zulks wenselijk maakt, door de President worden toegelaten het gebruik van particuliere entrepôts.

§ 2. De vergunning tot het in gebruik nemen van een particulier entrepôt wordt niet verleend, dan wanneer dit ter beoordeling van de Inspecteur zo is ingericht, dat het onmogelijk is, wanneer de toegangen gesloten zijn, daaruit enig goed heimelijk of zonder braak weg te nemen op welke wijze ook. De aanvraag om vergunning tot het in gebruik nemen van een particulier entrepôt moet vergezeld zijn van een volledig plan en tekening van het gebouw, waarin het gevestigd zal worden. Zonder nadere vergunning mag in de inrichting voor particuliere entrepôts geen wijziging worden gebracht, zullende dit worden gestraft als misbruik van particulier entrepôt.

§ 3. De particuliere entrepôts worden gesloten vanwege de Administratie der belastingen en de entrepositaris. § 4. Het is verboden in particulier entrepôt andere goederen aanwezig te hebben dan die, waarvoor invoerrechten verschuldigd zijn.

Artikel 24-19

§ 1. De in de entrepôts opgeslagen goederen zijn op alle werkdagen gedurende de gewone diensttijd voor de eigenaars of hun lasthebbers toegankelijk en mogen er van hunnentwege worden geopend, verpakt, gesorteerd, verkaveld, en de wijnen of andere dranken, verwerkt en afgetapt, mits onder inachtneming van de voorschriften in het belang van orde en veiligheid door de Inspecteur gegeven. Na verpakking in publiek entrepôt wordt het entrepôtrecht opnieuw berekend.

§ 2. Voor het toezicht, gelijk voor het sluiten en ontsluiten gedurende de gewone diensttijd van publieke entrepôts worden geen kosten in rekening gebracht; voor particuliere entrepôts is de entrepositaris steeds kosten verschuldigd. De Inspecteur kan toestaan dat ook toegang wordt verleend of werkzaamheden worden verricht buiten die tijd; in dit geval zijn steeds kosten verschuldigd.

§ 3. Gedeeltelijke uitslag van de inhoud van opgeslagen colli mag niet plaats hebben, dan na verpakking tot meerdere colli, welke dan in hun geheel worden uitgeslagen.

§ 4. De ambtenaren zijn, mits voorzien van een schriftelijke machtiging van de Inspecteur, bevoegd tot opneming van de goederen in entrepôt opgeslagen, na voorafgaande schriftelijke uitnodiging aan de entrepositaris om op een aangegeven dag en uur bij de opneming tegenwoordig te zijn. Geschiedt die opneming in een particulier entrepôt dan zal de entrepositaris hun de voorraad aanwijzen en bij de opneming, zowel als bij op- en uitslag, ten gebruike verschaffen de door hen nodig geoordeelde geijkte en in goed bruikbare staat verkerende balansen, schalen, maten en gewichten.

Artikel 25-20

§ 1. Het Gouvernement noch zijne ambtenaren zijn verantwoordelijk voor verlies, bederf of schade van goederen in publiek entrepôt opgeslagen, tenzij ingeval van bewezen slordigheid of schuld der ambtenaren.

§ 2. Bij het bestaan van verlies of bederf van goederen in publiek of particulier entrepôt opgeslagen, zal vermindering of vrijstelling van recht verleend worden op de voet van artikel 27 der Tariefwet 1922 of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling. Het daarbij bedoeld schriftelijk verzoek wordt zo tijdig ingediend, als in verband met de aanleiding tot of de ontdekking van het verlies of bederf mogelijk is.

§ 3. Voor op flessen, stopen of kruiken gebottelde dranken, die in kelders of kisten worden ingevoerd en die bestemd zijn tot opslag in publiek of particulier entrepôt, wordt bij de visitatie of verificatie bij lossing 1% korting berekend voor vermoedelijk verlies wegens gebroken flessen, stopen of kruiken, tenzij de belanghebbende mocht verkiezen, dat de juiste hoeveelheid van de gehele partij wordt opgenomen. Wordt die korting berekend, dan wordt daarvan aantekening gesteld op het document tot opslag en bij de debitering in de rekening; bij opneming of uitslag wordt daarmede rekening gehouden ter bepaling van de hoeveelheid; de korting wordt in geen geval meer dan eenmaal berekend.

§ 4. De uitslag en visitatie of verificatie hebben voorts plaats overeenkomstig het bepaalde in het IIIe en IVe Hoofdstuk. De Inspecteur kan op schriftelijk verzoek toestaan dat van de geëntreposeerde goederen geringe hoeveelheden worden afgescheiden en zonder betaling van rechten worden uitgeslagen om als monster te dienen.

Artikel 26-21

De maximum termijn van opslag in publiek entrepôt is 12 maanden te rekenen van de dag van opslag. Voor goederen, aan spoedig bederf onderhevig, is die termijn 3 dagen na aanmaning tot uitslag. Na verloop van deze termijnen worden de goederen, die nog niet zijn uitgeslagen, in het openbaar verkocht dan wel vervallen zij aan den Lande, een en ander met overeenkomstige toepassing van de regeling daaromtrent in artikel 53, § 2 tot en met § 5, gegeven. De Inspecteur kan de opslag in publiek entrepôt weigeren van goederen van ontplofbare of licht ontvlambare aard, ook al zijn daarvoor geen bijzondere entrepôts aangewezen. Mede kan door hem de opslag worden geweigerd van goederen, welke door hun aard of omvang minder geschikt worden geacht in de publieke entrepôts te worden geborgen.

Artikel 27

De entrepositaris is gehouden het verschuldigde entrepôtrecht vóór de uitslag der goederen te voldoen. Bij verlenging van de termijn van opslag, in artikel 26 bedoeld, heeft steeds vooraf aanzuivering van het entrepôtrecht plaats.

Artikel 28

Met iedere entrepositaris wordt vanwege de Administratie der belastingen, voor elk entrepôt afzonderlijk, een rekening gehouden. Op die rekening worden als debet gebracht de goederen, aanwezig bevonden bij de laatste opneming, en de goederen, daarna opgeslagen blijkens aftekening van de documenten tot opslag, en als credit:

a. de uitslagen met betaling van invoerrecht en die waarvan geen invoerrecht geheven wordt;

b. die met bestemming tot opslag in een ander entrepôt;

c. die met bestemming tot wederuitvoer;

d. de tengevolge van verlies of bederf bepaalde vrijstelling of vermindering;

e. de hoeveelheid, waarvoor korting is toegekend krachtens artikel 32 § 2;

f. het bij opneming in particulier entrepôt bevonden tekort, nadat de invoerrechten deswege zijn voldaan;

g. het op nieuwe rekening over te brengen saldo. Geëntreposeerde goederen kunnen in hetzelfde entrepôt op naam van een andere entrepositaris worden overgeboekt. De overboeking vindt plaats door creditering en debitering op de betrekkelijke entrepôtrekeningen na inlevering bij de Ontvanger van een schriftelijk verzoek, dat door beide entrepositarissen of door de rechtverkrijgenden gedaan moet worden.

Artikel 29-22

§ 1. Voor de overbrenging van goederen van het een entrepôt naar het andere wordt ten kantore van de Ontvanger ter plaatse van uitslag door de entrepositaris ingeleverd een schriftelijke aangifte overeenkomstig het bepaalde bij artikel 16 met vermelding tevens van entrepôt, waaruit de uitslag zal plaats hebben.

§ 2. Op die aangifte zal tegen zekerheidsstelling voor het bedrag der invoerrechten worden afgegeven een consent tot overschrijving, vermeldende de tijd, binnen welke de overbrenging zal plaats hebben, welke tijd door de eerstaanwezende ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen kan worden verlengd.

Artikel 30

De goederen, bestemd tot opslag in een entrepôt moeten binnen de tijd, op het document vermeld, daarin worden overgebracht. Voldoet de belanghebbende daaraan niet, dan wordt de gestelde zekerheid ingevorderd, onverminderd het instellen van bekeuring.

Artikel 31

§ 1. Ten aanzien van de goederen, in het vorig artikel bedoeld, kan worden genomen de maatregel van verzegeling, plombering of bewaking, zo te zamen als afzonderlijk.

§ 2. De goederen worden bij opslag in entrepôt of inlading ten uitvoer door de ambtenaren gevisiteerd of geverifieerd; bij opslag of inlading in dezelfde plaats, als waar de lossing of uitslag is geschied, kan dat worden nagelaten, indien de overbrenging der goederen onverwijld en zonder oponthoud plaats heeft, geen vermoeden van fraude bestaat, en voor zoveel betreft de opslag in entrepôt de belanghebbende een ondertekende verklaring stelt op het document, dat hij de aansprakelijkheid op zich neemt voor de bij lossing of uitslag bevonden hoeveelheid. Indien visitatie of verificatie bij opslag of inlading heeft plaats gehad, wordt van de bevinding melding gemaakt op het document.

§ 3. Het recht van het bevonden tekort op de geloste of uitgeslagen hoeveelheid wordt door de Ontvanger, die het document heeft afgegeven, zo spoedig mogelijk verhaald op de gestelde zekerheid, onverminderd het instellen van bekeuring, zo hiertoe termen zijn.

Artikel 32

§ 1. Bij opslag in particulier entrepôt is de entrepositaris aansprakelijk voor de rechten van de goederen, overeenkomstig artikel 28 in debet van zijn rekening gebracht. Hij stelt voor het bedrag daarvan vooraf zekerheid ten behoeve van het Surinaams Gouvernement.

§ 2. Indien de hoeveelheid bij opneming minder is dan die, welke volgens de rekening in particulier entrepôt aanwezig moet zijn, zal een korting voor bevonden ondermaat of onderwicht, voor zoveel betreft de goederen naar de maat of het gewicht belast, behalve voor die bedoeld in artikel 25 § 3, worden toegekend, doch niet hoger dan 1/3 % per maand, berekend over de tijd welke de goederen in het entrepôt, waarin de opneming plaats heeft, zijn opgeslagen geweest. Gedeelten van een maand worden verwaarloosd bij de berekening van de korting.Voor gedistilleerd wordt zij berekend over de hoeveelheid na herleiding tot de sterkte van 50%. De entrepositaris is verplicht de invoerrechten over het bevonden tekort na de verrekening van de korting te voldoen binnen drie dagen, nadat de opneming heeft plaats gehad. Blijft hij in gebreke hieraan te voldoen, dan wordt het verschuldigde recht verhaald op de gestelde zekerheid.

§ 3. Ingeval van gebleken misbruik van particulier entrepôt, waaronder ook zal worden begrepen het bestaan van belangrijk tekort, zonder dat de entrepositaris kan aantonen, dat lekkage of intering daarvan oorzaak is, kan de vergunning door de President bij gemotiveerd besluit worden ingetrokken, onverminderd de straf op misbruik gesteld. Op dezelfde wijze heeft intrekking van vergunning plaats, indien het voor entrepôt bestemde lokaal niet meer voldoet aan de eisen gesteld bij artikel 23 § 2, le zinsnede of wijziging in de inrichting van het entrepôt heeft plaats gehad zonder de daarvoor vereiste vergunning. Het entrepôt houdt als zodanig op te bestaan op de achtste dag na die, waarop het besluit aan de entrepositaris of diens rechtverkrijgenden is betekend. Binnen deze termijn moet de rekening zijn aangezuiverd. Heeft de aanzuivering der rekening niet binnen voormelde termijn plaats, dan kunnen de rechten, volgens de rekening verschuldigd, op de zekerheid worden verhaald of op andere wijze ingevorderd. De nog aanwezige goederen kunnen door de Administratie der belastingen ter verzekering der rechten worden opgeslagen en behandeld op de voet van het bepaalde bij artikel 53.

§ 4. Bij overlijden van de entrepositaris moet de rekening binnen drie maanden worden aangezuiverd, gedurende welke tijd de gestelde zekerheid blijft verbonden; bij gebreke daarvan wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde bij de twee laatste zinsneden der vorige paragraaf. Zolang de aanzuivering niet heeft plaats gehad, treden de executeuren of bij gebreke van deze de erfgenamen in de rechten en verplichtingen van de entrepositaris.

HOOFDSTUK VI

INLADING TEN UITVOER

Artikel 33-23

Het is verboden goederen ten uitvoer in te laden elders dan op de bij of krachtens artikel 2 dezer wet aangewezen reden of losplaatsen. De Inspecteur kan hierop uitzondering toelaten onder zodanige voorwaarden als ter verzekering van een goed toezicht nodig is.

Artikel 34-24

§ 1. Het is verboden goederen in te laden in vaartuigen, tot uitgaan bestemd, of pogingen daartoe aan te wenden zonder voorzien te zijn van een consent, ten kantore van de Ontvanger te verkrijgen, tegen inlevering ener schriftelijke aangifte op de voet van het bepaalde bij artikel 11 § 1 en vermeldende de plaats van herkomst van de uit te voeren goederen, de naam van het schip waarmede, de gezagvoerder door wie, en de plaats of het land waarheen, de goederen zullen worden uitgevoerd.

§ 2. Het consent zal voor goederen uit het vrije verkeer en niet vallende onder de bepalingen van artikel 37 § 1 en 3 worden verleend bij wijze van aantekening door de Ontvanger op de aangifte, mits deze in duplo wordt ingeleverd. Voor andere goederen zal op het consent worden vermeld de tijd binnen welke de inlading en de uitvoer, zomede de overlegging van het landingscertificaat - indien dit nodig is - moeten plaats hebben. De gestelde termijnen kunnen door de eerstaanwezende ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen worden verlengd. Ten aanzien van deze goederen kan worden genomen de maatregel van verzekering, plombering of bewaking, zo te zamen als afzonderlijk.

§ 3. Geen consent wordt afgegeven voor goederen, waarvoor invoerrecht verschuldigd is, dan tegen zekerheidsstelling voor het bedrag der invoerrechten, die voor de goederen bij invoer tot verbruik verschuldigd zijn.

Artikel 35

De ambtenaren zijn bevoegd tot visitatie of verificatie van goederen ten uitvoer aangegeven. De goederen worden niet ingeladen in het vaartuig, waarmede de uitvoer zal plaats hebben dan met voorkennis der ambtenaren.

Artikel 36-25

§ 1. De documenten tot wederuitvoer van goederen worden niet als gezuiverd beschouwd, vóórdat:

a. daarop is vermeld dat de inlading is geschied onder toezicht van ambtenaren;

b. het vaartuig, waarin de goederen zijn geladen, uitgeklaard en in zee is of, voor zover betreft een vaartuig bedoeld in artikel 6 § 3, uit Nieuw-Nickerie: vergunning tot vertrek is verkregen en het in zee is, en uit Albina, het naar de bestemmingsplaats is vertrokken;

c. een landingscertificaat wordt overgelegd ter bestemmingsplaats afgegeven door de hoogste ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen of de Surinaamse Consulaire ambtenaar, of bij ontstentenis van deze personen door enige bekenden overheidspersoon, ten blijke van de behoorlijke lossing der goederen te dier plaatse.

§ 2. Het landingscertificaat wordt niet gevorderd bij uitvoer van goederen:

1°. belast naar het gewicht met niet meer dan f 0,10 KG;

2°. belast naar de maat met niet meer dan f 0,10 per Liter;

3°. belast naar de waarde met niet meer dan 16%;

4°. kennelijk dienende voor scheepsprovisie ten gebruike na het verlaten van het gebied van Suriname, ter beoordeling van de Inspecteur;

5°. na verkregen vergunning van de Directeur der Belastingen onder daarbij te stellen voorwaarden, wanneer de uitvoer geschiedt met schepen, varende in vaste dienst.

§ 3. Het landingscertificaat wordt steeds gevorderd bij uitvoer van goederen met de vaartuigen, bedoeld in artikel 6 § 3.

Artikel 37-26

Vervallen.

HOOFDSTUK VII UITKLARING

Artikel 38

Schepen en vaartuigen, bestemd naar een buitenlandse haven, moeten, alvorens te mogen vertrekken op de wijze, in de volgende artikelen omschreven, worden uitgeklaard. Van uitklaring zijn vrijgesteld oorlogsschepen van alle naties, mits geen goederen vervoerende, kennelijk bestemd tot het drijven van handel, alsmede zodanige schepen, geen handelsgoederen geladen hebbende, als waaromtrent de President dat in sommige bijzondere gevallen mocht bepalen.

Artikel 39

§ 1. De gezagvoerder, zijn lading ingenomen hebbende, of in ballast zullende vertrekken, levert ten kantore van de Ontvanger in een manifest, in tweevoud. De Ontvanger vergelijkt dit manifest met de documenten tot inlading, na aftekening te zijnen kantore bezorgd. Na accoordbevinding geeft de Ontvanger de gezagvoerder een door hem goedgekeurd exemplaar van het manifest af, maar niet dan nadat voldaan is aan alle verplichtingen op de gezagvoerder of zijn scheepsvolk rustende krachtens deze wet of de tariefwet. Het manifest zal voorts worden vertoond aan de ambtenaren belast met het toezicht bij de inlading, die daarop zullen vermelden of, en zo ja, hoe het schip is verzegeld of geplombeerd, dan wel of het zal vertrekken onder bewaking of open en onbewaakt.

§ 2. Voor vaartuigen bedoeld in artikel 6 § 3, en van Nieuw-Nickerie of van Albina uitgaande, behoeft geen manifest te worden ingediend; zij mogen echter die plaats niet verlaten dan met vergunning van de ambtenaar, daartoe door de President aangewezen welke die vergunning niet zal verlenen dan, nadat hem gebleken is, dat alle verplichtingen, bedoeld in § 1, 3de lid van dit artikel, vervuld zijn. Het vertrekken zonder die vergunning wordt gelijk gesteld met het niet nakomen der verplichting tot uitklaring aan andere schepen opgelegd.

§ 3. De gezagvoerder is verplicht het manifest of de vergunning, in § 2 bedoeld, te vertonen aan iedere ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen, die daartoe binnen het gebied van Suriname het verlangen mocht te kennen geven.

Artikel 40-27

Op vertoon van het exemplaar van het manifest, bedoeld bij artikel 39 § 1, 3de lid, wordt, behoudens inachtneming van zodanige andere formaliteiten of verplichtingen, als hem bij andere reeds bestaande of nog uit te vaardigen wetten zijn of nader mochten worden opgelegd, het verlof tot vertrek aan de gezagvoerder door de President of de daartoe door hem aangewezen ambtenaar uitgereikt. De Inspecteur kan onder de voor toezicht nodige voorwaarden vergunning verlenen tot inlading van goederen na uitklaring.

Artikel 41

De schepen, onverschillig of zij geladen dan wel in belast zijn, blijven, zolang zij zich bevinden binnen het gebied van Suriname, onderworpen aan de bepalingen dezer wet. De gezagvoerders zijn verantwoordelijk voor de uitvoer der goederen, die zij overeenkomstig de bepaling van het vorig Hoofdstuk hebben ingeladen.

HOOFDSTUK VIII

KUSTVAART

Artikel 42

Onder kustvaart wordt in deze wet verstaan het vervoer over zee van een punt van Suriname naar een ander, zonder dat gedurende de reis enig vreemd grondgebied wordt aangedaan en zonder dat gemeenschap heeft plaats gehad met vaartuigen van het buitenland komende of daarheen vertrekkende. Onder dit vervoer wordt mede begrepen het inladen en lossen. Op de kustvaart zijn voor de invoer in en voor de uitvoer uit Suriname de bepalingen van de artikelen 1 en 2 niet van toepassing, behalve in het geval, bedoeld bij artikel 44. Indien met een vaartuig, ingeklaard op de voet van artikel 6, de kustvaart zal worden uitgeoefend, zullen de goederen, op een manifest voor volgende reden of losplaatsen vermeld, geladen moeten worden in een afzonderlijk laadruim, dat voor sluiting of verzegeling is ingericht.

Artikel 43

De gezagvoerder van een kustvaartuig, zijn lading ingenomen hebbende of in ballast zullen vertrekken, levert ten kantore van de Ontvanger, of zo deze niet ter plaatse is gevestigd, bij de Districts-Commissaris of andere ambtenaar door de President aangewezen, in, een manifest in tweevoud. De ambtenaar, bij wie de inlevering geschiedt, tekent de beide exemplaren voor "gezien" en stelt één exemplaar ter hand aan de gezagvoerder dat hem als verlof tot vertrek zal strekken.

Artikel 44

Wanneer de gezagvoerder van een kustvaartuig naar het buitenland wenst te vertrekken, hetzij rechtstreeks, hetzij na een of meer andere losplaatsen in Suriname te hebben aangedaan, zijn de bepalingen, vervat in de Hoofdstukken VI en VII van toepassing; de goederen voor uitvoer bestemd zullen op hetzelfde manifest worden vermeld als de overige goederen.

Artikel 45-28

De ambtenaren in artikel 43 genoemd, alsmede de ambtenaren en beambten van politie hebben ten aanzien van de kustvaartuigen dezelfde bevoegdheid als aan de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen in het algemeen bij deze wet is toegekend. De gezagvoerders dier vaartuigen hebben te hunnen aanzien dezelfde verplichtingen, als door hen volgens artikel 4 zijn in acht te nemen tegenover de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen. 

Artikel 46-29

§ 1. Het is verboden goederen uit kustvaartuigen te lossen op andere punten of plaatsen, dan die, vermeld in het manifest. Het manifest moet vooraf worden vertoond aan de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen, of, zo deze aldaar niet gevestigd zijn, aan de naastbijliggende politiepost.

§ 2. Het manifest wordt door de Chef van de visitatiepost of in het geval, aan het einde van de vorige paragraaf bedoeld, door de eerstaanwezende beambte van politie, des nodig geacht na visitatie van het vaartuig en de lading, voor gezien getekend, ten blijke dat aan de verplichtingen, in § 1 van dit artikel bedoeld, is voldaan.

HOOFDSTUK IX

BERGING VAN GESLOKEN GOEDEREN EN MEDEWERKING TOT SMOKKELARIJ

Artikel 47-30

De navolgende goederen, welke boven de daarachter genoemde hoeveelheden bij de visitatie krachtens deze wet verricht, of door de ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten worden gevonden, te weten: Sigaretten Sigarettenpapier meer dan 42 cm2 per vel Sigaren Tabak, geheel of gedeeltelijk tot verbruik bereid Tabak in bladen Gedistilleerd na herleiding tot 50 % Wijn zullen, indien daarvan de herkomst of de betaling der rechten door betrokkene niet kan worden bewezen, worden beschouwd als gesloken.

Artikel 48-31

Vervallen.

HOOFDSTUK X ZEKERHEIDSSTELLING

Artikel 49-32

De zekerheid, ingevolge de bepalingen dezer wet te vorderen, zal worden gesteld ten genoegen van de Ontvanger, te wiens kantore de documenten worden gelicht, of de rekening wegens particulier entrepôt wordt gehouden, of onder wiens kantoor zijn gelegen de bergplaatsen of terreinen, waarin of waarop de tijdelijke opslag, overeenkomstig artikel 8 dezer wet zal plaats hebben. De Directeur der Belastingen kan vergunnen dat zekerheid wordt gesteld voor een som van vijf en twintig duizend gulden om daarmede te kunnen volstaan voor alle gevallen waarin op grond van deze wet zekerheidsstelling geëist wordt.

Artikel 50

§ 1. De zekerheid kan worden gesteld: 1o. in geld, 2o. door borgtocht, 3o. door pand, 4o. door hypotheek.

§ 2. De zekerheidsstelling sub 1o. van § 1 van dit artikel geschiedt door een storting in geld bij de Ontvanger, die een ontvangbewijs afgeeft, dat bij de opheffing of verrekening wordt ingetrokken.

§ 3. De zekerheidsstelling sub 2o. van § 1 van dit artikel wordt bij niet doorlopende zekerheid gesteld ten genoegen van de Ontvanger door verbintenis bij onderhandse akte van een gegoed ingezetene van Suriname, die zich aansprakelijk stelt voor de eventuele schuld, onder afstand van alle voorrechten en excepties door de wet aan borgen toegekend. Bij doorlopende zekerheid wordt de borgtocht gesteld bij notariële akte door verbintenis van twee, ter beoordeling van de Ontvanger, gegoede ingezetenen van Suriname, die zich tot een bij de akte te bepalen bedrag aansprakelijk stellen voor al hetgeen hij, door wie de zekerheid wordt gesteld, overeenkomstig de bepalingen dezer wet schuldig is of mocht worden, onder afstand van alle voorrechten en excepties door de wet aan borgen toegekend. Doorlopende borgtocht kan niet anders dan door betekening worden opgezegd en blijft in elk geval nog van kracht gedurende één maand na die betekening. Bij overlijden van een borg blijft de borgtocht doorlopen tot drie maanden daarna. Wanneer een borg Suriname metterwoon verlaat, zal degene, voor wie de borgtocht gesteld werd binnen 8 dagen na het vertrek van de borg, daarvan kennis geven aan de Ontvanger.

§ 4. Bij zekerheidsstelling door pand, al of niet doorlopend, wordt daarvan opgemaakt een onderhandse akte op de wijze als voorgeschreven in § 3, 1e lid, van dit artikel.

§ 5. Bij de zekerheidsstelling sub 4o. van § 1 van dit artikel wordt de hypotheek niet aangenomen, dan wanneer:

a. de goederen waarop hypotheek wordt verleend, gelegen zijn binnen Suriname;

b. de waarde dier goederen, desnoods op kosten van de belanghebbende te taxeren, ten minste 20% hoger is dan het bedrag, waarvoor zekerheid wordt gegeven, vermeerderd met het bedrag, waarvoor zij reeds met hypotheek bezwaard mochten zijn, terwijl bij vermindering dier waarde onmiddellijk nieuwe of verhoogde zekerheid behoort te worden gesteld;

c. de goederen, voor zoveel het gebouwde eigendommen betreft, tegen brandschade zijn verzekerd onder voorwaarden ten genoegen van de Ontvanger en tot een bedrag, ten minste gelijkstaande met het bedrag, waarvoor de zekerheid wordt gegeven, vermeerderd met dat waarvoor de goederen reeds met hypotheek bezwaard mochten zijn.

Artikel 51

Wanneer de zekerheidsstelling om haar bedrag of om enige andere reden niet meer voldoende mocht geacht worden, zal hiervan aan de belanghebbende, met opgaaf van redenen, schriftelijk kennis gegeven worden. Indien binnen een maand na de dag der kennisgeving geen voorziening ten genoegen van de Ontvanger is getroffen, zullen geen documenten meer daarop worden afgegeven en zal de rekening wegens particulier entrepôt, zo de zekerheid hiervoor mocht zijn gesteld, dadelijk moeten worden aangezuiverd. Geschiedt dit niet, dan worden de rechten van de volgens de rekening opgeslagen goederen op de entrepositaris of zijn borgen verhaald. Indien de zekerheid is gesteld voor de nakoming van de verplichting tot aanzuivering van een document, zal het bedrag daarvan dadelijk invorderbaar zijn. Indien niettemin de documenten binnen de daarin bepaalde termijn gezuiverd ten kantore van de Ontvanger terugkomen, zal teruggave van de geïnde rechten worden verleend.

Artikel 52-33

De documenten, krachtens deze wet afgegeven tegen zekerheidsstelling, moeten ten kantore van afgifte terugkomen, voorzien van het bewijs dat de behandeling der daarin vermelde goederen geheel overeenkomstig de voorschriften dezer wet heeft plaats gehad en zulks binnen de termijn, op die documenten bepaald. De termijn kan in bijzondere omstandigheden door de Inspecteur worden verlengd. Indien na het verstrijken van de termijn het document niet alzo gezuiverd is teruggekomen, wordt ten kantore van afgifte het bedrag van de verschuldigde rechten op de zekerheid verhaald en aan 's landskas verantwoord, onverminderd het instellen van bekeuring, zo hiertoe termen zijn. De Directeur der Belastingen verleent machtiging op een schriftelijk verzoek, bij de Ontvanger in te dienen, om de invordering en verantwoording niet te doen plaats hebben, indien wordt aangetoond, dat aan de verplichtingen is voldaan.

HOOFDSTUK XI

OPSLAG VAN ONBEHEERDE GOEDEREN

Artikel 53-34

§1. De opslag van goederen krachtens de bepalingen van de artikelen 10 § 2, 18 § 4, 20 § 5, 32 § 3 of § 4, zal geschieden in een door de Inspecteur aan te wijzen entrepôt of andere bergplaats. Voor deze opslag zijn dezelfde kosten verschuldigd als voor opslag in publiek entrepôt.

§2. De goederen bedoeld in § 1 van dit artikel worden afgegeven mits binnen drie maanden na de opslag het bewijs is vertoond, dat de kosten, zomede de invoerrechten zijn voldaan. Na verloop van die termijn zullen de niet afgegeven goederen in het openbaar worden verkocht, echter niet dan nadat drie malen met tussenpozen van één week daarvan aankondiging is gedaan in het Gouvernements-Advertentieblad.

§3. Voor opslag, in § 1 van dit artikel bedoeld, van goederen, aan spoedig bederf onderhevig, is de termijn drie dagen, na verloop waarvan zij in het openbaar kunnen worden verkocht; de verkoop wordt vooraf in het Gouvernements-Advertentieblad aangekondigd.

§4. De opbrengst zal na aftrek van de verschuldigde rechten en kosten gedurende één jaar na de dag der verkoping ter beschikking zijn van hem, die zal bewijzen daarop recht te hebben. Na verloop van die termijn worden de gelden als bate aan 's landskas verantwoord.

§5. Indien de goederen bij verkoop overeenkomstig dit artikel niet kunnen opbrengen het bedrag der verschuldigde invoerrechten, vervallen zij aan de Lande, teneinde voor zover bruikbaar voor door de Landsminister van Financiën aan te wijzen doeleinden te worden bestemd en voorzover onbruikbaar te worden vernietigd. Het bedrag dezer rechten zal, ingeval de goederen mochten beschadigd zijn, door de Inspecteur vóór de verkoop worden bepaald in evenredigheid van die beschadiging.

HOOFDSTUK XII

BEHANDELING VAN PASSAGIERSGOEDEREN

Artikel 54-35

§1. Goederen, geen handelsgoederen zijnde, door passagiers of de bemanning meegebracht moeten, indien dit door de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen wordt verlangd, reeds tijdens het verblijf aan boord op hun aanzegging binnen het gebied van Suriname en anders na aankomst ter losplaats vóór de lossing ten invoer worden aangegeven.

§2. De aangifte kan mondeling gedaan worden aan de ambtenaar belast met de visitatie, die de aan invoerrecht onderworpen goederen, naar de onderscheidingen van het tarief, inschrijft in een daartoe bestemd register. De aangifte, aldus ingeschreven, wordt door de aangever ondertekend. De betaling der verschuldigde rechten moet tegelijkertijd geschieden in handen van de ambtenaar, die verplicht is daarvoor onmiddellijk en steeds bewijs af te geven, op hetwelk de visitatie en later de lossing kan geschieden.

§3. De goederen, waarvoor het invoerrecht niet is betaald, worden verzegeld, geplombeerd of bewaakt, totdat een document tot lossing zal zijn verkregen.

Artikel 55

Inladen van goederen, geen handelsgoederen zijnde, door passagiers mede te nemen aan boord van uitgaande schepen, kan mits met voorkennis der ambtenaren, zonder consent plaats hebben.

HOOFDSTUK XIII

STRAFBEPALINGEN

Artikel 56-36

De hierna vermelde overtredingen van deze wet worden, indien het feit niet in een zwaardere strafbepaling valt, gestraft als volgt:

§ 1. Invoer van goederen of poging daartoe in strijd met artikel 2, met een boete van ten hoogste tienduizend gulden.

§ 2. Het weigeren, verhinderen of bemoeilijken van visitatie, verificatie of opneming, die de ambtenaren of beambten, krachtens de bepalingen dezer wet daartoe bevoegd, wensen te verrichten, het verhinderen of bemoeilijken verzegeling of plombering of het niet toelaten tot bewaking of tot onderzoek naar de toestand der zegels of loden, met een boete van ten hoogste duizend gulden. Het niet tijdig stoppen of ten anker gaan, het niet zeil minderen of bijdraaien, het niet verschaffen van de vereiste bijstand, het niet zo spoedig mogelijk stil houden of doen stil houden van vervoermiddelen en in het algemeen het niet verlenen van medewerking overeenkomstig de artikelen 4 en 45 wordt met het weigeren, verhinderen of bemoeilijken in de vorige zinsnede bedoeld, gelijk gesteld en als zodanig gestraft.

§ 3. Het niet verschaffen van spijs en drank en een verblijfplaats, overeenkomstig artikel 5 § 2, met een boete ten laste van de gezagvoerder van ten hoogste duizend gulden.

§ 4. Het niet tijdig inleveren van het manifest overeenkomstig artikel 6 § 1, met een boete van ten hoogste vijf en twintig gulden voor ieder etmaal gedurende hetwelk niet aan de verplichting wordt voldaan.

§ 5. Het lossen vóór de inlevering van het manifest of van de lichterbrief, met een boete ten laste van de gezagvoerder van ten hoogste twee duizend gulden.

§ 6. Het bij invoer verzwijgen of met de waarheid strijdig opgeven van enig deel der lading in het manifest of in de lichterbrief, alsmede het bij invoer niet aanzuiveren van het manifest of van de lichterbrief, met een boete ten laste van de gezagvoerder of wel van hem, die overeenkomstig artikel 8 § 13 de aansprakelijkheid voor de aanzuivering van het manifest heeft overgenomen, van ten hoogste duizend gulden voor elke dusdanige verzwijging of opgave of voor elke niet aangezuiverde post.

§ 7. Het niet opvolgen van het bepaalde bij artikel 7 § 2, laatste zinsnede, en bij artikel 7 § 4, met een boete van ten hoogste vijf honderd gulden.

§ 8. Het niet opvolgen van het bepaalde in artikel 8 § 11, met een boete ten laste van hem die de tijdelijke opslag verricht, van ten hoogste drie gulden voor elk collo of stuk of voor iedere honderd kilogram gestort goed of gedeelte daarvan, en per etmaal of gedeelte daarvan, gedurende de tijd dat daaraan niet is voldaan.

§ 9. Het aanwezig hebben van goederen in strijd met de bepalingen van artikel 8 § 12, ten laste van hem die de bergplaatsen of terreinen voor tijdelijke opslag in gebruik heeft, met gelijke boete, als in § 8 van dit artikel vastgesteld.

§ 10. Het zich toegang verschaffen tot terreinen of steigers, bedoeld in artikel 8 § 10, in strijd met het daar bepaalde of het aan de ambtenaren weigeren, verhinderen of bemoeilijken van de toegang tot de terreinen of bergplaatsen of van de opneming of visitatie van de aldaar tijdelijk opgeslagen goederen, vermeld in artikel 8 § 6, laatste lid, met gelijke boete als in § 2 van dit artikel vastgesteld.

§ 11. Het zich niet gedragen naar hetgeen bepaald wordt krachtens artikel 20 § 5, met een boete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

§ 12. Het lossen, uitslaan, wegvoeren van goederen of poging daartoe zonder geldig document of bewijs, afgegeven overeenkomstig de bepalingen van deze wet of zonder dat dit aan de daartoe bevoegde ambtenaren wordt ter hand gesteld overeenkomstig artikel 20 § 1, of het verwijderen, uitslaan of wegvoeren dier goederen vóórdat de visitatie of verificatie heeft plaats gehad, met een boete van ten hoogste twintig maal het invoerrecht. Met dezelfde boete wordt gestraft het niet voldoen aan de bepalingen van artikel 6 § 3 of artikel 54 § 1. Het lossen, uitslaan, wegvoeren, verwijderen of invoeren of poging daartoe op een der wijzen bedoeld bij het 1e of 2e lid van deze paragraaf van goederen, die bij visitatie mochten blijken vrij van invoerrecht te zijn, met een boete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

§ 13. Het aangeven tot lossing, uitslag, wegvoering of tot invoer overeenkomstig artikel 6 § 3 of artikel 54 § 1 of wel tot uitvoer op de voet van artikel 37 § 1 en 3 van goederen onder een verkeerde benaming, met een boete van ten hoogste dertig maal het invoerrecht. Onder een aangifte onder verkeerde benaming is ten deze te verstaan zowel de aangifte van de een specie voor de andere, als elke andere onjuiste omschrijving van de aard der goederen, waarvan ontduiking van invoerrecht het gevolg zou kunnen zijn.

§ 14. Het te laag aangeven tot lossing, uitslag, wegvoering, of wel tot invoer overeenkomstig artikel 6 § 3 artikel 54 § 1 van de waarde, de hoeveelheid, het gewicht of de maat der goederen, met een boete van ten hoogste dertig maal het ontdoken recht, 24 indien dit 5% of meer bedraagt van het volgens de aangifte verschuldigde recht en van ten hoogste twintig maal dat recht, indien het verschil 2½% tot beneden 5% daarvan bedraagt, onverminderd de verplichting tot bijbetaling van het ontdoken recht, bij verschil zowel boven als beneden 2½%. Voor goederen, bij het tarief van rechten naar de waarde belast, zal de waarde van het in hoeveelheid, gewicht of maat meer bevondene worden bepaald in evenredigheid van die welke aangegeven is. Bij bevinding van goederen, niet op de aangifte vermeld, is de straf een boete van ten hoogste dertig maal het invoerrecht.

§ 15. Het niet ten gebruike verschaffen van de werktuigen, bedoeld in artikel 24 § 4, met een boete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

§ 16. Opslag in entrepôt of inlading ten uitvoer van goederen, waarvoor nog geen invoerrecht is betaald en waarop bij visitatie of verificatie een tekort wordt bevonden, met een boete ten laste van hem, die het document heeft gelicht waarop de opslag of de inlading geschiedt of zal geschieden, van ten hoogste twintig maal het invoerrecht van het tekort, indien dit bedraagt 2½% tot beneden 5% en van ten hoogste dertig maal dat recht indien het tekort bedraagt 5% of meer van de hoeveelheid, blijkens het document gelost of uitgeslagen. Voor goederen, bij het tarief van rechten naar de waarde belast, zal de waarde van het tekort worden berekend op dezelfde wijze als omtrent het meer bevondene in het 2de lid van § 14 van dit artikel is bepaald.

§ 17. Het misbruik van particulier entrepôt of poging daartoe en hetgeen als zodanig wordt beschouwd, overeenkomstig artikel 32 § 3, met een boete van ten hoogste vijf honderd gulden.

§ 18. Het te hoog aangeven van de waarde, de hoeveelheid, de maat of het gewicht der goederen, bestemd tot uitvoer uit het vrije verkeer op de voet van artikel 37 §§ 1 en 3, met een boete van ten hoogste dertig maal het invoerrecht, dat volgens de tariefwet bij invoer zou verschuldigd zijn voor het verschil of tekort, indien dit bedraagt 5% of meer van de aangegeven partij en ten hoogste twintig maal dat recht indien het tekort bedraagt 2½% tot beneden 5% daarvan. Indien het tekort bij de visitatie of verificatie goederen betreft, uitgevoerd anders dan op de voet van artikel 37 §§ 1 en 3, wordt een boete verbeurd van ten hoogste vijf en twintig gulden. De spelingen in § 14, § 16 en in deze paragraaf bepaald, zullen worden berekend over het recht van iedere aangegeven partij op zich zelf beschouwd; onder partij wordt verstaan de goederen onder hetzelfde merk en in één post op de aangifte en het document of bewijs vermeld.

§ 19. Het verlaten van de rede, haven of andere lig- of laadplaats, alsmede poging daartoe zonder voorafgaande uitklaring of zonder dat aan de voorschriften genoemd in de artikelen 38 tot en met 40 is voldaan, met een boete van ten hoogste duizend gulden.

§ 20. Het inladen van goederen, in strijd met de artikelen 33, 34, 35, of 55, met een boete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

§ 21. Het lossen of poging daartoe, uit in lading liggende of uitgaande schepen, van goederen, bestemd om te worden uitgevoerd, met een boete ten laste van de gezagvoerder, van ten hoogste twintig maal de rechten, volgens de tariefwet bij invoer verschuldigd.

§ 22. Het overtreden van de bepalingen omtrent de kustvaart, opgenomen in de artikelen 42 tot en met 46, met een boete van ten hoogste honderd gulden.

§ 23. Het aanwezig hebben van overeenkomstig art. 47 als gesloken te beschouwen goederen, met een boete van ten hoogste dertig maal het invoerrecht, tenzij het aannemelijk is, dat de goederen zich buiten medeweten van betrokkene op de plaats, waar zij worden aangetroffen, bevonden of hij van het aanwezig hebben daarvan vóór het begin van het onderzoek bij de ambtenaren aangifte had gedaan.

§ 24. Het verbreken van afsluitingen, het schenden van gestelde loden of zegels en hetgeen daarmede wordt gelijkgesteld of als zodanig beschouwd, met een boete van ten hoogste vijf honderd gulden ten laste van de gezagvoerder of vervoerder, onverminderd de straf elders in deze wet bedreigd tegen verschillen bevonden tussen de goederen en de daarbij behorende documenten. De boete is niet verschuldigd wanneer de schending wordt bewezen het gevolg te zijn van overmacht en de gezagvoerder of vervoerder zo spoedig mogelijk daarvan heeft kennis gegeven aan de meest nabijzijnde ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen of de Districts-Commissaris ter plaatse, waar geen zodanig ambtenaar is gevestigd. Het ongeschonden zijn van afsluitingen, loden of zegels of het aanwezig geweest zijn van wakers, beveiligt niet tegen bekeuring indien bij latere visitatie of opneming verschil bevonden wordt tussen de documenten en de soort of hoeveelheid der goederen.

§ 25. Het onder zich hebben, dan wel vervoeren of tot zich nemen van goederen van de in artikel 47 genoemde soorten, met de wetenschap of het redelijke vermoeden, dat zij in strijd met deze wet zijn ingevoerd, vervoerd, gelost, uitgeslagen of weggevoerd, met een boete van ten hoogste vijf duizend gulden.

§ 26. Overtreding van de artikelen 4 § 4, 7 §§ 1 en 3, 8 §§ 5 en 8, 30 en 50 § 3, laatste lid met een boete van ten hoogste honderd gulden.

§ 27. Goederen ten aanzien waarvan de strafbare feiten, omschreven in de paragrafen 1, 5, 12 leden 1 en 2, 13, 14, 16, 18 lid 1, 21, 23 en 25 van dit artikel zijn gepleegd, kunnen, in afwijking van het bepaalde in art. 35 van het Wetboek van Strafrecht, door de rechter worden verbeurd verklaard ook indien zij de veroordeelde niet toebehoren.

Artikel 57-37

De termijn bedoeld in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht wordt bepaald op ten minste acht dagen. De tenuitvoerlegging van het vonnis wordt opgeschort, indien binnen acht dagen nadat het in kracht van gewijsde is gegaan, ten genoegen van de Directeur der Belastingen zekerheid wordt gesteld voor de betaling der boeten binnen een termijn van twee maanden. Bij niet betaling binnen laatstgenoemde termijn kunnen de boeten mede op de zekerheid worden verhaald.

Artikel 58-38

§ 1. Voor zover de art.7 en volgende van de Tariefwet 1922 of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling niet van toepassing zijn, wordt, indien bij constatering ener overtreding het bedrag der boete afhankelijk is van het recht naar de waarde, of wel alleen het ontdoken recht hiernaar moet worden berekend, de waarde door de ambtenaren zo spoedig mogelijk na de constatering bepaald, met mededeling daarvan aan de bekeurde of de houder van het document.

§ 2. Wanneer de bekeurde met die waarde geen genoegen neemt, kan hij, alvorens de goederen tot zich te nemen en uiterlijk binnen tweemaal 24 uren na de mededeling, in § 1 van dit artikel bedoeld, bij de Inspecteur een schriftelijk verzoek indienen om de waarde nader te doen bepalen door de Raad van Beroep bedoeld in art. 11 van de Tariefwet 1922 of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling. De goederen blijven in dit geval onder toezicht van de ambtenaren, en kunnen door hen worden opgeslagen, totdat de bekeurde die tot zich neemt of taxatie heeft plaats gehad. Indien dit voor de taxatie door de Raad nodig wordt geacht kunnen de goederen, hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk, worden overgebracht naar en opgeslagen te Paramaribo; na afloop daarvan zullen zij, wanneer de bekeurde dit verlangt weder worden teruggevoerd naar de plaats, alwaar de overtreding is geconstateerd. Indien de taxatie van de Raad hoger is of niet meer dan 2½% lager dan de waarde door de ambtenaren bepaald, komen de kosten der taxatie, alsmede die van opslag en vervoer ten laste van de bekeurde.

HOOFDSTUK XIV

PROCESSEN-VERBAAL

Artikel 59-39

§ 1. Tot het opsporen der overtredingen van deze wet zijn aangewezen de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen en zulks voor geheel Suriname, alsmede in de gevallen, bedoeld bij de artikelen 42 tot en met 47, tevens de ambtenaren en beambten, daarin genoemd. De processen-verbaal van bekeuring wegens overtreding van deze wet worden na daartoe telkens door of vanwege de Inspecteur gegeven last door hen opgemaakt op de eed bij de aanvang hunner bediening afgelegd. Zij behelzen de namen, hoedanigheden en standplaatsen van de ambtenaren door wie het proces-verbaal wordt opgemaakt, de namen van de bekeurden, voor zoverre deze hun bekend zijn en een duidelijke omschrijving van de overtreding, met de daarop betrek-king hebbende omstandigheden, de aanwijzing van de straf op de overtreding gesteld, zomede hetgeen de bekeurde te zijner verdediging mocht hebben aangevoerd.

§ 2. De bekeurde wordt, onverschillig of hij bij de bekeuring al dan niet tegenwoordig was, uitgenodigd om bij de opmaking van het procesverbaal tegenwoordig te zijn; die uitnodiging wordt gericht mondeling tot hemzelf, tot zijn gemachtigde, of wel gedaan door aanzegging ten zijnen huize per aangetekende brief. Een afschrift van het proces-verbaal wordt hem in ieder geval aangeboden of toegezonden. Van een en andere wordt in het proces-verbaal melding gemaakt.

§3. In de gevallen waarin het in de vorige paragrafen bedoelde proces-verbaal niet wordt opgemaakt, wordt volstaan met een eenvoudig relaas der feiten.

Artikel 60

De bij het slot van artikel 5 no. 6 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorgeschreven aankondiging in de Surinaamse Staatscourant heeft niet plaats bij betekeningen en dagvaardigingen ingeval van vervolging krachtens deze wet.

Artikel 61-40

Wegens alle overtredingen dezer wet zal, indien naar het oordeel van de Directeur der Belastingen de overtreding klaarblijkelijk aan verzuim of vergissing kan worden toegeschreven, de vervolging kunnen worden voorkomen door de vrijwillige betaling van een boete tot het bedrag door die hoofdambtenaar te bepalen benevens van de kosten bij en sedert de bekeuring gemaakt.

HOOFDSTUK XV

PARATE EXECUTIE EN PRIVILEGIE

Artikel 62

De wet van 3 April 1869 No. 23 (G.B. No. 24) is van toepassing op de invordering van de ingevolge deze wet verschuldigde belasting, het opslagloon, het entrepôtrecht en de kosten; de kosten van waardebepaling daaronder begrepen, met dien verstande dat: a. 's landskas, behalve de voorrang, bedoeld bij artikel 6 van het besluit, ook voorrang zal hebben op de goederen, welke ten name van de debiteur in publiek entrepôt liggen, onverschillig wie daarvan eigenaar mocht zijn; b. het recht van voorrang ingaat met de dag, waarop de verplichting tot betaling of aanzuivering is ontstaan en eindigt twee jaren daarna; c. het recht van parate executie zich ook uitstrekt tegen de borgen.

Artikel 63-41

Met afwijking van de in het vorig artikel bedoelde bepalingen zijn tot het bezorgen van waarschuwingen en aanmaningen en het doen van exploten en verdere verrichtingen, waarvoor anders deurwaarders worden gebezigd, de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen bevoegd, die daartoe kosteloos hunnen diensten moeten verlenen.

HOOFDSTUK XVI

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 64-42

§ 1. Het tarief van kosten, door de belanghebbenden, volgens deze wet verschuldigd, wordt vastgesteld bij wet.

§ 2. De kosten worden ingevorderd door de Ontvanger of buiten zijne standplaats of wel in spoedvereisende gevallen door de ambtenaar, die de daarmede in verband staande diensten heeft verricht of door zodanige ambtenaar als daarmede door de Inspecteur zal worden belast.

§ 3. De ambtenaren, die de kosten ontvangen, zijn verplicht voor de gedane betaling onmiddellijk kwitantie af te geven. De gelden door andere ambtenaren dan de Ontvanger geïnd, worden zo spoedig mogelijk daarna of wel op tijdstippen, als door de Inspecteur zullen worden bepaald, gestort bij de Ontvanger op hun standplaats.

Artikel 65-43

1. Aan de ambtenaren tot en met de rang van hoofdverifikateur, alsmede aan de autobestuurders bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen, wordt een emolument toegekend als vergoeding voor het verrichten van dagdiensten, nachtdiensten en diensten op zondagen en daarmede gelijk gestelde dagen, voor het verrichten van onregelmatige diensten in het algemeen, alsmede voor het ter beschikking zijn ten behoeve van de dienst en het tijdsverloop bij aflossing en/of het overdragen van de dienst, zo dit een kwartier of minder duurt. 2. Het emolument bedraagt: a. Sf 600,- per jaar voor de ambtenaren behorende tot categorie I, bestaande uit: Kommiezen 1e en 2e klasse, Adspirant-kommiezen, Kommiezen-schipper, Bootslieden, Motoristen, Matrozen en Matrozen-hulpmotoristen; b. Sf 480,- per jaar voor de ambtenaren behorende tot categorie II, bestaande uit: Hoofdverificateurs, Verificateurs, Adjunct-verificateurs, Visiteuses Bode-oproepers en autobestuurders. 3. Als overgangsmaatregel geldt, dat het emolument voor categorie I en II gedurende de periode van 1 januari 1970 tot en met 15 december 1970 respectievelijk Sf 420,- en Sf 300,- bedraagt. 4. De emolumenten worden opgenomen in de pensioengrondslagen van de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren, met uitzondering van de autobestuurders, voor wie geen opname in de pensioengrondslag plaatsvindt.

Artikel 66-44

Deze wet verstaat: onder Inspecteur: de ambtenaar bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen, die als zodanig te Paramaribo is aangesteld, of degene, die bevoegdheid heeft om namens hem op te treden; waar geen van beiden tegenwoordig is, gaat de bevoegdheid of de werkzaamheid van de Inspecteur over op de Ontvanger der belastingen; waar geen Ontvanger der belastingen is, op de ambtenaar, bij speciale beschikking van de President met de ambtsverrichtingen van Ontvanger belast; onder Ontvanger: de persoon op de verschillende plaatsen met de ontvangst der invoerrechten belast of wel bij absentie of verhindering van deze, de ambtenaar die voor hem optreedt.

Artikel 67-45

§ 1. De binnen Suriname gevestigde bestuurders van vennootschappen, rederijen, stichtingen en zedelijke lichamen alsmede allen, die anderen niet in Suriname aanwezig, binnen Suriname vertegenwoordigen, zijn strafrechtelijk aansprakelijk voor overtre-dingen van de bepalingen dezer wet door hen in die hoedanigheid begaan.

§ 2. De tijdelijke opslag van goederen door of voor een buiten Suriname gevestigde vennootschap of rederij met stoomschepen in vaste dienst ingevoerd, moet voor haar ge- schieden door een door haar aangestelde en gevolmachtigde agent. Een verklaring omtrent zijn aanstelling benevens de volmacht, ingericht naar genoegen van de Inspecteur, worden bij deze ingeleverd. De agent is strafrechtelijk aansprakelijk voor overtreding van de bepalingen dezer wet in die hoedanigheid begaan.

§ 3. De agent, in § 2 van dit artikel bedoeld, is op de voet, als in § 4 van dit artikel bedoeld, strafrechtelijk aansprakelijk voor overtreding van bepalingen dezer wet begaan door de bedienden, arbeiders, knechts en alle andere personen voor de lossing van schepen en tijdelijke opslag in lokalen of op terreinen in dienst.

§ 4. De personen in § 1 bedoeld, kooplieden, neringdoende lieden, schippers, voerlieden en verdere personen, welke wegens hun handel of bedrijf in een betrekking staan met de administratie der belastingen in zaken, bij deze wet geregeld, zullen te dezen aanzien strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor de daden van hun bedienden, arbeiders, knechts of verdere bij hen dienst zijnde personen, voor zover die daden op het door hen uitgeoefend bedrijf betrekking hebben, tenzij blijkt dat die daden buiten hun toedoen zijn gepleegd, in welk geval de persoon, die de overtreding heeft begaan, zelf strafrechtelijk aansprakelijk is.

HOOFDSTUK XVII

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 68-46

§ 1. Op de dag van het inwerking treden dezer wet zal de in de entrepôts aanwezige voorraad goederen worden opgenomen en gebracht in debet van de overeenkomstig artikel 28 dezer wet, te houden rekening.

§ 2. De op dat tijdstip bestaande particuliere entrepôts zijn onderworpen aan de bepalingen omtrent die in gebruik genomen na het in werking treden dezer wet. Zij worden geacht te zijn ingetrokken indien zij niet binnen drie maanden daarna, blijkens verklaring deswege af te geven door de Inspecteur, zodanig zijn ingericht, dat zij voldoen aan de vereisten, bedoeld bij artikel 23 § 2, of geen zekerheid gesteld is als voorgeschreven bij artikel 32 § 1, 2de lid. De goederen daarin aanwezig, worden in dat geval voor het overblijvend gedeelte van de termijn, bedoeld bij artikel 25, 3e lid, der wet van 3 November 1871 (G.B. 1872 No. 6), opgeslagen in het publiek entrepôt te Paramaribo. Wenst de entrepositaris van deze bevoegdheid geen gebruik te maken, dan kan worden gehandeld op de wijze, als bepaald bij het laatste lid van artikel 32 § 3.

Artikel 69

Bij besluit van de President worden vastgesteld de modellen voor de manifesten en aangiften, overeenkomstig deze wet in te leveren, zomede een instructie voor het handhaven en voor het toezicht op het naleven der voorschriften van deze wet.

Artikel 70

Bij het in werking treden dezer wet vervalt de wet van 3 November 1871 (G.B. 1872 No. 6) met al de daarin gebrachte wijzigingen en voorts alle bepalingen met deze wet in strijd, met dien verstande dat van genoemde wet voorlopig van kracht blijft het tarief lett. K, vastgesteld bij artikel 46 van die wet.

Artikel 71

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel van "Scheepvaartwet". 1 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 2 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 3 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 4 Gew. bij G.B. 1940 no. 174, G.B. 1971 no. 139. 5 Gew. bij G.B. 1928 no. 51, G.B. 1971 no. 76, G.B. 1971 no. 139. 6 Ingev. bij G.B. 1922 no. 57; Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 7 Gew. bij G.B. 1971 no. 76, G.B. 1971 no. 139. 8 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 9 Gew. bij G.B. 1971 no. 76, G.B. 1971 no. 139 10 Gew. bij G.B. 1971 no. 139, S.B. 1994 no. 61. 11 Gew. bij G.B. 1939 no. 72, G.B. 1971 no. 139. 12 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 13 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 14 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 15 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 16 Gew. bij G.B. 1922 no. 57, G.B. 1971 no. 139. 17 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 18 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 19 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 20 Gew. bij G.B. 1922 no. 57, G.B. 1926 no. 59, G.B. 1971 no. 139. 21 Gew. bij G.B. 1951 no. 171, G.B. 1971 no. 139. 22 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 23 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 24 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 25 Gew. bij G.B. 1926 no. 59, G.B. 1971 no. 139. 26 Vervallen bij G.B. 1939 no. 72. 27 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 28 Gew. bij G.B. 1971 no. 139 29 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 30 Gew. bij G.B. 1928 no. 51, G.B. 1939 no. 6. 31 Vervallen bij G.B. 1928 no. 51. 32 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 33 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 34 Gew. bij G.B. 1951 no. 171, G.B. 1971 no. 139. 35 Gew. bij G.B. 1922 no. 57, G.B. 1971 no. 139. 36 Gew. bij G.B. 1928 no. 51, G.B. 1939 no. 6, G.B. 1971 no. 139. 37 Gew. bij G.B. 1939 no. 6, G.B. 1971 no. 139. 38 Gew. bij G.B. 1922 no. 57. 39 Gew. bij G.B. 1940 no. 174, G.B. 1971 no. 139. 40 Gew. bij G.B. 1940 no. 174, G.B. 1971 no. 139. 41 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 42 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 43 Gew. bij G.B. 1926 no. 136, G.B. 1940 no. 174, G.B. 1961 no. 64, G.B. 1969 no. 61, G.B. 1971 no. 139. 44 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 45 Gew. bij G.B. 1971 no. 139. 46 Gew. bij G.B. 1971 no. 139.