Wet verdovende middelen


<< Terug naar overzicht

WET van 12 februari 1998, houdende vaststelling van de wet verdovende middelen (Wet verdovende middelen) (S.B. 1998 no. 14), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 2002 no. 68.

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. de Minister: de Minister belast met de zorg voor de volksgezondheid;

b. substantie: stof van menselijke, dierlijke plantaardige of chemische oorsprong, daaronder begrepen dieren, planten, delen van dieren of planten, alsmede micro-organismen;

c. preparaat: een vast of vloeibaar mengsel van substanties;

d. middel : substantie of preparaat;

e. Enkelvoudig verdrag: het op 30 maart 1961 te New York gesloten Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (goedgekeurd bij wet van 22 februari 1990, S.B. 1990 no. 16), zoals gewijzigd bij het op 25 maart 1972 te Geneve tot stand gekomen Protocol tot wijziging van dat verdrag (goedgekeurd bij wet van 22 februari 1990, S.B. 1990 no. 16);

f. Psychotrope Stoffen Verdrag : het op 21 februari 1971 te Wenen gesloten Verdrag inzake psychotrope stoffen (goedgekeurd bij wet van 22 februari 1990, S.B. 1990 no. 16);

g. Verdrag tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope in stoffen: het op 20 december 1998 te Wenen gesloten Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (goedgekeurd bij wet van 15 juni 1992, S.B. 1992 no. 57).

2. Voor toepassing van deze wet en de daarop rustende bepalingen worden de zouten van de substanties met die substanties gelijkgesteld.

3. Voor de toepassing van deze wet wordt onder vervaardigen begrepen raffineren en omzetten.

4. Onder invoeren van middelen, bedoeld in de artikelen 3 en 4, is begrepen: het invoeren van de voorwerpen of goederen, waarin de middelen verpakt of geborgen zijn en elke op het verder vervoer, de opslag, de aflevering, ontvangst of overdracht gerichte handeling van wie dan ook, met betrekking tot de hier te lande aanwezige, niet in het vrije verkeer gebrachte middelen zelve, of tot de voorwerpen of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen zijn.

5. Onder uitvoeren van middelen, bedoeld in de artikelen 3 en 4 is begrepen: het uitvoeren van de voorwerpen of goederen, waarin de middelen verpakt of geborgen zijn en het met bestemming naar het buitenland vervoeren, ten uitvoer aannemen of ten vervoer aanbieden, het ten uitvoer aangeven en het in, op of aan een naar het buitenland bestemd vaartuig, luchtvaartuig of voertuig aanwezig hebben van de zich hier te lande en in het vrije verkeer bevindende middelen zelve, of van de voorwerpen of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen zijn.

Artikel 2

Het is verboden te telen Papaver Somniferum (L), Canabis Sativa (L), Erythroxylon coca (Lamarck), Erythroxylon Novogranatense (Morris), Hieronymus, zomede andere Erythroxylaceën en andere soorten van hetzelfde geslacht, uit welker blad rechtstreeks of middelijk cocaïne kan worden gemaakt.

Artikel 3

1. Het is verboden:

a. de middelen vermeld op de bij deze wet behorende lijst I;

b. de middelen aangewezen krachtens het tweede of derde lid van dit artikel

A. in, uit of door te voeren;

B. te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;

C. te bezitten, aanwezig te hebben of aan te wenden;

D. te vervaardigen.

2. Bij Staatsbesluit kunnen worden aangewezen:

a. bewustzijnbeïnvloedende middelen, welke bij aanwending bij de mens kunnen leiden tot schade voor zijn gezondheid en schade voor de samenleving.

b. middelen, welke onder de werking van het Enkelvoudig Verdrag of van het Psychotrope Stoffen Verdrag zijn gebracht.

3. Indien aanwijzing van een middel krachtens lid 2 in overweging is, en naar het oordeel van de Minister een onverwijlde voorziening is vereist, kan aanwijzing geschieden bij besluit van de Minister, na goedkeuring door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie; dit besluit blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht, totdat het Staatsbesluit waarbij het betreffende middel wordt aangewezen, in werking treedt, doch uiterlijk een jaar na het van kracht worden van het besluit; een besluit ingevolge dit lid wordt geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

4. Bij Staatsbesluit kunnen ten aanzien van de in dit artikel bedoelde middelen regelen worden gesteld om naleving van de bepalingen van de Opiumverdragen en van deze wettelijke regeling te verzekeren en misbruiken te voorkomen.

5. Eveneens kunnen bij Staatsbesluit gevallen worden aangewezen waarin verboden, vervat in lid 1, niet gelden.

Artikel 4

1. Het is verboden:

a. de middelen voorkomende op de bij deze wet behorende lijst II;

b. de middelen aangewezen krachtens het tweede lid van dit artikel

A. in, uit of door te voeren;

B te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;

C. te bezitten, aanwezig te hebben of aan te wenden;

D. te vervaardigen.

2. Bij Staatsbesluit kunnen worden aangewezen middelen, welke onder de werking van het Psychotrope Stoffen Verdrag zijn gebracht.

3. Bij Staatsbesluit kunnen ten aanzien van de in lid 1 bedoelde middelen regelen worden gesteld om naleving van de bepalingen van de Opiumverdragen en van deze wettelijke regeling te verzekeren en misbruiken te voorkomen.

4. Eveneens kunnen bij Staatsbesluit gevallen worden aangewezen waarin verboden, vervat in lid 1, niet gelden.

Artikel 5

1. Het voorschrijven op recept van enig middel, in de artikelen 3 en 4 bedoeld, mag slechts geschieden, wanneer dit recept voldoet aan nader bij of krachtens Staatsbesluit vast te stellen voorschriften.

2. Het bestellen van enig middel in de artikelen 3 of 4 bedoeld, door houders van een verlof, bedoeld in lid 1van artikel 7, en door apothekers, apotheekhoudende geneeskundigen en dierenartsen, bedoeld in lid 2 van artikel 7, mag slechts geschieden met inachtneming van nader door de Minister, na goedkeuring door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, of bij Staatsbesluit te geven voorschriften.

3. Het is verboden een vals of vervalst recept aan te bieden ter verkrijging van enig middel in de artikelen 3 of 4 bedoeld.

Artikel 6

1. Het verbod, gesteld in artikel 3 lid 1A, en het verbod, gesteld in artikel 4, lid 1A, is niet van toepassing in geval de in-, uit- of doorvoer, al dan niet gepaard gaande met opslag in entrepots of andere douanebergplaatsen, geschiedt met toestemming van de Minister, na goedkeuring door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, en met inachtneming van bij of krachtens Staatsbesluit te geven voorschriften; deze voorschriften kunnen verschillen voor de onderscheidende middelen, in die artikelen bedoeld.

2. Voor iedere toestemming, in dit artikel bedoeld, kan een vergoeding worden geheven volgens een tarief overeenkomstig regelen, bij Staatsbesluit vast te stellen.

Artikel 7

1. De verboden gesteld, in artikel 2, artikel 3, eerste lid, B, C en D, en in artikel 4, eerste lid, B, C en D, zijn niet van toepassing:

a. voor zover de Minister dit heeft bepaald ten aanzien van een in artikel 3 eerste lid onder b of 4 eerste lid onder b bedoeld middel;

b. voor zover de Minister schriftelijk toestemming heeft gegeven tot het verrichten van één of meer van de daar bedoelde handelingen. Voor iedere toestemming, in dit artikel bedoeld, kan een jaarlijkse vergoeding worden geheven volgens een tarief, overeenkomstig regelen, bij Staatsbesluit vast te stellen.

2. Behoudens bij Staatsbesluit te geven voorschriften zijn de verboden in artikel 3 lid 1 onder B en C en artikel 4 lid 1 onder B en C mede niet van toepassing:

a. op gevestigde apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen, mits zij deze middelen slechts voor geneeskundig doel bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, bezitten of aanwezig hebben, met inachtneming van de bepalingen van de wet van 8 mei 1896, regelende de uitoefening der artsenij bereidkunst in Suriname (G.B. 1896 no. 26, geldende tekst G.B. 1960 no. 77, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1981 no.78), en de nadere voorschriften door de Minister te geven om naleving van de bepalingen van de Opiumverdragen te verzekeren;

b. op gevestigde dierenartsen mits zij deze middelen slechts voor geneeskundig doel ten behoeve van dieren bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, bezitten of aanwezig hebben, met inachtneming van de bepalingen van het besluit van 17 september 1896 regelende het door veeartsen bereiden en tot geneeskundig doel afleveren van geneesmiddelen ten behoeve van vee (G.B. 1896 no. 37) of de bepalingen, welke it besluit te eniger tijd vervangen, en de nadere voorschriften door de Minister te geven om naleving van de bepalingen van de opiumverdragen te verzekeren.

3. De verboden, gesteld in artikel 3 lid 1 onder B en 4 lid 1 onder B, voor zoveel zij het vervoeren betreffen, en de verboden in artikel 3 lid 1 onder C en in artikel 4 lid 12 onder C zijn mede niet van toepassing op hen, die aantonen, dat zij deze middelen in de bevonden hoeveelheid tot uitoefening der geneeskunst, der tandheelkunst of der diergeneeskunst of voor eigen geneeskundig gebruik behoeven of volgens wettelijk voorschrift in voorraad moeten hebben en langs wettige weg verkregen hebben, mits zij in acht nemen nadere voorschriften bij of krachtens Staatsbesluit te geven om de naleving van de bepalingen van de Opiumverdragen te verzekeren.

4. De verboden, gesteld in artikel 3 lid 1 onder B en 4 lid 1 onder B, voor zoveel betreft vervoeren, en de verboden in artikel 3 lid 1 onder C en in artikel 4 lid 1 onder C, zijn, behalve voor zover betreft het aanwenden dier middelen, mede niet van toepassing op hen, die aantonen, dat zij deze middelen vervoeren in opdracht van een daartoe bevoegde, mits zij in acht nemen nadere voorschriften bij of krachtens Staatsbesluit te geven om naleving van de bepalingen van de Opiumverdragen te verzekeren.

Artikel 8

1. De Minister kan de toestemming, bedoeld in artikel 7 lid 1, slechts, na goedkeuring door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, verlenen:

a. voor zuiver wetenschappelijke doeleinden of demonstraties;

b. aan hen, die ten genoege van de Minister aantonen, dat zij handel in het groot in geneesmiddelen of soortgelijke stoffen drijven en die niet over de toonbank verkopen en geen open winkel houden, tenzij als gevestigd apotheker;

c. aan hen, die ten genoege van de Minister aantonen, dat zij in het groot geneesmiddelen bereiden;

d. aan hen, die ten genoege van de Minister aantonen, dat zij de in of ingevolge de artikelen 3 of 4 aangewezen middelen in bepaald aangewezen en nauwkeurig omschreven lokaliteiten vervaardigen;

e. ten behoeve van de Staat in het belang van de zorg voor de volksgezondheid in geval van oorlog, oorlogsgevaar en daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden.

2. De Minister stelt bij de toestemming de voorwaarden, die hij nodig acht, om naleving van de bepalingen van de Opiumverdragen en van deze wet te verzekeren en misbruiken te voorkomen.

3. Een uit kracht van dit artikel verleende toestemming is steeds herroepbaar.

4. De herroeping geschiedt bij een beschikking van de Minister, welke de gronden vermeldt, waarop zij berust; daarbij kan een termijn worden gesteld, binnen welke degene aan wie daartoe toestemming is verleend zich van zijn voor de herroeping op wettige wijze verkregen voorraad zal kunnen ontdoen met inachtneming van de voorwaarden, door de Minister te stellen.

Artikel 9

Met het toezicht op de naleving en het opsporen van overtredingen van de bepalingen van deze wet zijn, behalve de ambtenaren als bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering, belast de Ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen en voorzover het plaatsen betreft waar geneesmiddelen bereid, verpakt, opgeslagen en verstrekt worden, mede de Directeur van Volksgezondheid en de door hem aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 10

1. De opsporingsambtenaren hebben te allen tijde toegang:

a. tot de voer- en vaartuigen, waarvan hun bekend is of waarvan redelijkerwijze door hen kan vermoed worden, dat daarmede ingevoerd of vervoerd worden of dat daarin, daarop of daaraan bewaard worden of aanwezig zijn middelen, bedoeld in de artikelen 3 of 4;

b. tot de plaatsen, waar een overtreding van deze wet gepleegd wordt of waar redelijkerwijze vermoed kan worden, dat zodanige overtreding gepleegd wordt.

2. Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich die desnoods met inroeping van de sterke arm.

3. In plaatsen, die tevens woningen zijn, of alleen door een woning toegankelijk zijn, treden de opsporingsambtenaren, die niet de hoedanigheid hebben van vervolgingsambtenaren of hulpofficier van justitie, niet binnen tegen de wil van de bewoner, dan op schriftelijke lastgeving van een lid van het Openbaar Ministerie of van de betrokken Districts-Commissaris.

4. Van dit binnentreden tegen de wil van de bewoner wordt door hen proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier en twintig uren aan hem, in wiens woning is binnen getreden, in afschrift wordt meegedeeld; in dit proces-verbaal wordt mede van het tijdstip van het binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding gemaakt.

5. Zij zijn bevoegd een persoon, verdacht van een bij deze wet als misdrijf strafbaar gesteld feit, bij het bestaan van ernstige bezwaren tegen deze aan lichaam en kleding te onderzoeken, met inachtneming van artikel 47 van het Wetboek van Strafvordering.

6. Zij zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen; zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.

7. Zij zijn te allen tijde, ook buiten het geval van verdenking, bevoegd bescheiden in te zien waarvan dat naar hun redelijk oordeel met het oog op het toezicht op de naleving van deze wet wenselijk is; zij kunnen daartoe medewerking van de houder van de bescheiden vorderen; deze is verplicht de gevorderde medewerking te verlenen.

Artikel 11

1. Degene die het bepaalde in de artikelen 2, 3 lid 1 onder A, B en D en 4 lid 1 onder A, overtreedt wordt, indien hij het feit opzettelijk heeft gepleegd, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren en een geldboete van ten hoogste vijfhonderd miljoen gulden.

2. Degene die het bepaalde in de in lid 1 genoemde bepalingen overtreedt wordt, indien hij het feit anders dan opzettelijk heeft gepleegd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren en een geldboete van ten hoogste tien miljoen gulden.

3. Degene die het bepaalde in de artikelen 3 lid 1 onder C, 4 lid 1 onder B, C of D, of 5, dan wel de regelen gesteld krachtens artikel 3 lid 4 of artikel 4 lid 3 overtreedt, of niet voldoet aan de voorwaarden of voorschriften bij een toestemming of wettelijke vrijstelling, bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8, dan wel bij de herroeping van zodanige toestemming gesteld, wordt, indien hij het feit opzettelijk heeft gepleegd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste dertien jaren en een geldboete van ten hoogste tweehonderd miljoen gulden.

4. Degene die het bepaalde in de artikelen 3 lid 1 onder C, 4 lid 1 onder B, C of D, of 5, dan wel de regelen gesteld krachtens artikel 3 lid 4 of artikel 4 lid 3 overtreedt, of niet voldoet aan de voorwaarden of voorschriften bij een toestemming of wettelijke vrijstelling, bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8, dan wel bij de herroeping van zodanige toestemming gesteld, wordt, indien hij het feit anders dan opzettelijk heeft gepleegd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en een geldboete van ten hoogste vijf miljoen gulden.

Artikel 12

1. Degene die om een feit, bedoeld in lid 1 van artikel 11, voor te bereiden of te bevorderen:

1°. een ander tracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen;

2°. zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit tracht te verschaffen;

3°. voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft, die zijn bestemd tot het plegen van dat feit; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste elf jaren en een geldboete van ten hoogste tien miljoen gulden.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft de samenspanning tot het feit, bedoeld in lid 1 van artikel 11, indien daarop een daad is gevolgd om de uitvoering voor te bereiden.

Artikel 13

1. Indien de waarde der zaken, waarmee of met betrekking tot welke de feiten, strafbaar gesteld in deze wet, zijn begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van die feiten zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum der geldboete op die feiten gesteld, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste vier maal deze waarde.

2. De in de artikelen 2, 3 en 4 bedoelde planten en middelen, alsmede alle vermogensbestanddelen die geheel of gedeeltelijk door middel van of uit de baten van de feiten, strafbaar gesteld in deze wet, zijn verkregen, worden verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer.

3. Bij veroordeling wegens een in deze wet omschreven strafbaar feit kan ontzetting uit de in artikel 46 van het Wetboek van Strafrecht vermelde rechten worden uitgesproken.

Artikel 14

1. De in de leden 1, 2 en 3 van artikel 11 alsmede de in artikel 12 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven; de in lid 4 van artikel 11 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

2. Deze wet is toepasselijk op ieder die zich buiten Suriname schuldig maakt aan: a. één der in artikel 12 strafbaar gestelde feiten voorzover die zijn gepleegd om een in artikel 11 lid 1 strafbaar gesteld feit dat betrekking heeft op invoer, uitvoer of doorvoer voor te bereiden, te bevorderen of daartoe samen te spannen dan wel b. poging tot of deelneming aan een in artikel 11 lid 1 strafbaar gesteld, in Suriname gepleegd feit.

3. Deze wet is toepasselijk op ieder die zich buiten Suriname in internationale wateren aan boord van een vaartuig schuldig maakt aan een der in artikel 12 strafbaar gestelde feiten.

Artikel 15- 1

Vervallen.

Artikel 16- 2

Vervallen.

Artikel 17- 3

1. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet Verdovende Middelen.

2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

3. Zij treedt in werking op een door de President te bepalen tijdstip.

4. Bij de inwerkingtreding van deze wet vervalt de Opiumwet 1955 (G.B. 1955 no. 91, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1988 no.37); toestemming verleend krachtens de bepalingen van de Opiumwet 1955 blijven vooralsnog van kracht.

5. Met de uitvoering van deze wet zijn belast de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Justitie en Politie. 1 Vervallen bij S.B. 2002 no. 68. 2 Vervallen bij S.B. 2002 no. 68. 3 I.w.t. 20 januari 1999 (S.B. 1999 no. 23).

LIJST I, BEHORENDE BIJ DE WET VERDOVENDE MIDDELEN.

A. Substanties, voorkomende op lijst I bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Enkelvoudig Verdrag. Acetorphine Acetyl-alpha-methylfentanyl Acetylmethadol Alfentanil Allylprodine Alphacetylmethadol Alphameprodine Alphamethadol Alpha-methylfentanyl Alpha-methylthiofentanyl Alphaprodine Anileridine Benzethidine Benzylmorphine Betacetylmethadol Beta-hydroxyfentanyl Beta-hydroxy-3-methylfentanyl Betameprodine Betamethadol Betaprodine Bezitramide Bolkaf en het concentraat4 Clonitazeen Coca blad Cocaïne5 Cocoxim Desomorphine Dextromoramide Diampromide Diethylthiambuteen Difenoxine Dihydromorphine Dimenoxadol Dimepheptanol Dimethylthiambuteren Dioxaphetyl butiraat Diphenoxylaat Dipipanon Drotebanol Ecgonine6 4 Onder bolkaf wordt verstaan alle delen van de plant Papaver somniferum L. na het oogsten, met uitzondering van het zaad. Onder concentraat van bolkaf wordt verstaan het materiaal dat wordt verkregen door bolkaf te onderwerpen aan een behandeling ter concentratie van zijn alkaloïden. 5 Waaronder begrepen ruwe cocaïne. 9 Ethylmethylthiambuteen Etonitazeen Etorphine Etoxeridine Fentanyl Furethidine Heroïne Hydrocodon Hydromorphinol Hydromorphon Hydroxypethidine Isomethadon Ketobemidon Levometorphan Levomoramide Levophenacylmorphan Levorphanol Metazocine Methadon Methadon-tussenprodukt Methyldesorphine Methyldihydromorphine 3-methylfentanyl 3-methylthiofentanyl Metopon Moramide-tussenprodukt Morpheridine Morphine Morphine methobromide7 Morphine-N-oxyde MPPP Myrophine Nicomorphine Noracymethadol Norlevorphanol Normathadon Normorphine Norpipanon Opium8 Oxycodon Oxymorphon Para-fluor (o)fentanyl PEPAP Pethidine Pethidine-tussenprodukt A, B en c 6 Met inbegrip van de esters en derivaten die kunnen worden omgezet in ecgonine en cocaïne. 7 En andere vrijwaardige stikstof morphine-derivaten, met inbegrip met name van de morphine N-oxide-derivaten, waarvan codeïne-N-oxide er een is. 8 Waaronder begrepen ruw opium, medicinaal opium, bereid opium en het concentraat van “poppy straw”. Phenadoxon Phenampromide Phenazocine Phenomorphan Phenoperidine Piminodine Piritramide Proheptazine Properidine Racemetorphan Racemoramide Racemorphan Sufentanil Thebacon Thebaïne Thiofentanyl Tilidine Trimeperidine De isomeren van vorengenoemde substanties in alle gevallen waarin deze isomeren kunnen bestaan overeenkomstig de specifieke chemische aanduiding, met uitzondering van Dextrometorphan en Dextrorphan. De esters en ethers van vorengenoemde substanties. De zouten van vorengenoemde substanties met inbegrip van de zouten van de esters, ethers en isomeren ervan. Preparaten die één of meer van vorengenoemde substanties of hun zouten, esters, ethers of isomeren bevatten. Elk preparaat dat hennephars omvat, met uitzondering van vaste mengsels, omschreven op lijst II, onderdeel B.

B. Substanties, voorkomende op lijst II bedoeld in artikel 2, tweede lid van het Enkelvoudig Verdrag. Acetyldihydrocodeïne Codeïne Dextropropoxyfeen Dihydrocodeïne Ethylmorphine Nicocodine Nicodicodine Norcodeïne Pholcodine Propiram 11 De isomeren van vorengenoemde substanties in alle gevallen waarin deze isomeren kunnen bestaan overeenkomstig de specifieke chemische aanduiding. De zouten van vorengenoemde substanties met inbegrip van de isomeren. Preparaten die één of meer van vorengenoemde substanties of hun zouten bevatten.

C. Substanties, voorkomende op lijst I behorende bij het Psychotrope Stoffen Verdrag. Brolamfetamine Cathinon DET DMA DMHP DMT DOET Eticyclidine Lyserginezuuramide9 MDA (tenamfetamine) MDMA Mescaline 4-methylaminorex MMDA N-ethyl MDA N-hydroxy MDA Parahexyl PMA Psilocine Rolicyclidine STP (DOM) Tenocyclidine (TCP) Tetrahydrocannabinol10 TMA Preparaten die één of meer van vorengenoemde substanties bevatten.

D. Substanties, voorkomende op lijst II van het Psychotrope Stoffen Verdrag. Amfetamine Dexamfetamine Fenetylline 9 Met inbegrip van de mono-, en di-alkylamide, de pyrrolidine- en morfolinederivaten en de daarvan verkregen middelen verkregen door invoering van methyl-, acetyl- of halogeengroepen. 10 Met inbegrip van de (stereo-) isomeren. Lavamfetamine Levomethamfetamine Mecloqualon Metamfetamine Metamfetamine racemaat Methaqualon Methylpenidaat Phencyclidine Phenmetrazine Secobarbital Preparaten die één of meer van vorengenoemde substanties bevatten.

LIJST II, BEHORENDE BIJ DE WET VERDOVENDE MIDDELEN.

Onderdeel A.

1. Substanties, voorkomende op lijst III van het Psychotrope Stoffen Verdrag. Amobarbital Buprenorphine Butalbital Cathine Cyclobarbital Gluthethimide Pentazocine Pentobarbital Preparaten die één of meer van vorengenoemde substanties bevatten.

2. Substanties, voorkomende op lijst IV van het Psychotrope Stoffen Verdrag. Allobarbital Alprazolam Amfepramon Barbital Benzfetamine Bromazepam Butobarbital Camazepam Chlordiazepoxide Clobazam Clonazepam Chlorazepaat Clotiazepam Cloxazolam Delorazepam Diazepam Estazolam Ethchlorvynol Ethinamaat Ethyl-loflazepaat Etilamfetamine Fencamfamine Fenproporex Fludiazepam Flunitrazepam Flurazepam Halazepam Haloxazolam Ketazolam Lefetamine Loprazolam Lorazepam Lormetazepam Mazondol Medazepam Mefenorex Meprobamaat Methylphenobarbital Methyprylon Midazolam Nimetazepam Nitrazepam Nordazepam Oxazepam Oxazolam Pemoline Phendimetrazine Phenobarbital Phentermine Pinazepam Pipradol Prazepam Propylhexedrine Pyrovaleron Secbutabarbital Temazepam Tetrazepam Triazolam Vinylbital Preparaten die één of meer van vorengenoemde substanties bevatten.

Onderdeel B.

Hennep, waaronder wordt begrepen elk deel van de plant van het geslacht Cannabis, waaraan de hars nog niet is onttrokken, onverschillig welke de benaming in de handel ook zij; alsmede gebruikelijke vaste mengsels van hennephars en plantaardige elementen van hennep (zoals hashish, esrar, chiras, jamba, ganja en marihuana), waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd.