Wet Buitenlandse Dienst


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 13 juli 2018

Commissie van rapporteurs: A. Misiekaba (Vz), C. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Afonsoewa, W. Waidoe en A. Nading.

Datum van goedkeuring: 20 november met algemene 34 stemmen

Doel van de wet: Het vaststellen van regels voor de organisatie van de buitenlandse dienst. Een basisregel van het internationaal recht is dat toetreding tot internationale conventies c.q. verdragen impliceert dat de daaruit voorvloeiende bepalingen worden geïncorporeerd in de nationale wetgeving. ln het geval van de Conventie van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen heeft deze incorporatie plaatsgevonden middels de Consulaire Wet van 16 januari 1992, houdende regels omtrent de instelling en functionering van consulaire posten, de bevoegdheden van consulaire ambtenaren en van de consulaire rechtsmacht (S.B.1992 no.2). De incorporatie van de bepalingen van de Conventie van Wenen inzake Diplomatieke Betrekkingen is nog niet geschied. Met de Wet op de Buitenlandse Dienst wordt beoogd in deze lacune te voorzien.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag