Wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 14 december 2018, door de leden J. Simons, O. Wangsabesari en R. Ilahibaks

Datum van goedkeuring: 20 augustus 2019, met algemene 39 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissieleden: A. Aboel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe, W. Asadang.

Doel van de wet: De bedoeling van deze wet is het instellen van een zogeheten Garantiefonds Huisvesting. Personen behorende tot de lage- en de midden inkomensklassen zijn ondanks dat zij een inkomen hebben, onvoldoende bankabel om voor een financiering in aanmerking te komen omdat er bijvoorbeeld onvoldoende zekerheid is dat de kredietontvanger in staat zal zijn om de krediet terug te betalen. Daarnaast acht de financierder c.q. kredietverstrekker vaak het risico te groot. Vanuit het Fonds kunnen aan kredietverstrekkers c.q. financierders garanties worden verstrekt

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota van wijziging: link nota van wijziging