Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende regels in verband met de uitvoering van een burgerlijke uitzonderingstoestand afgekondigd ingevolge artikel 23 jo. artikel 72 van de Grondwet (Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand).

Datum van indiening: 27 juli 2020

Datum van goedkeuring: 7 augustus 2020, met algemene 43 stemmen

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet ingediend door de leden; A. Gajadien, D. Sharman en E. Sampie

Commissie van rapporteurs: C. Dijksteel (Vz), J. Vreedzaam, D. Vorswijk, A. Sadie, P. Etnel, R. Asabina, H. Ramdien

Doel van de wet: Het doel van deze ontwerpwet is om in verband met de bescherming van de volksgezondheid of de algemene veiligheid van burgers van Suriname ingevolge artikel 23 jo. artikel 72 van de Grondwet algemene regels die gelden tijdens een burgerlijke uitzonderingstoestand vast te stellen.

De Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand geeft algemene regels met betrekking tot een bij wet en ingevolge de Grondwet afgekondigde uitzonderingstoestand. Deze algemene regels geven het belang weer van eenduidigheid van de bij een uitzonderingstoestand toepasselijke regels en de toepassing daarvan, alsmede met betrekking tot de uitoefening van bevoegdheden en de begrenzingen van de uitoefening van die bevoegdheden. Daarmee wordt, ook in een uitzonderingssituatie, de rechtszekerheid steeds gewaarborgd.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota v. wijz.: link nota v wijz.

Nota v. wijz.: link nota v wijz. (6 aug)

Nota v. wijz.: link nota v wijz. (7 aug)