Soorten vergaderingen

Openbare Vergaderingen
In artikel 82 van de Grondwet is aangegeven dat alle vergaderingen van De Nationale Assemblée openbaar zijn, uitgezonderd die bijzondere gevallen waarin zij besluit om achter gesloten deuren te vergaderen.

Ook in artikel 98 van het Reglement van Orde wordt aangegeven dat de vergaderingen van De Nationale Assemblée openbaar zijn.
De Voorzitter belegt de vergaderingen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt of indien tenminste vijf leden schriftelijk met opgave van het onderwerp aanvragen.

Huishoudelijke Vergaderingen
In een huishoudelijke vergadering geschiedt het vooronderzoek van wetsontwerpen en andere voorstellen. Tevens wordt er over allerhande zaken beraadslaagd en worden ter zake beslissingen genomen. De besprekingen in huishoudelijk verband hebben een vertrouwelijk karakter.

Comité-Generaal
De Nationale Assemblée kan besluiten dat met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. Een voorstel daartoe kan uitgaan van de Voorzitter of op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden met opgave van het onderwerp. Over de punten die in besloten vergadering zijn behandeld, kan ook een besluit worden genomen. Hetgeen behandeld is in de vergadering met gesloten deuren, welke niet huishoudelijk is, is geheim.

De geheimhouding wordt door alle leden, ook door hen die later van het verhandelde kennis hebben genomen, bewaard. De verplichting tot geheimhouding kan door De Nationale Assemblée worden opgeheven nadat hiertoe tijdens een vergadering met gesloten deuren is besloten.
Van de vergaderingen met gesloten deuren worden door de griffier notulen gehouden. Zij worden of dadelijk of in een volgende vergadering met gesloten deuren gelezen en aan goedkeuring onderworpen. Behalve het voorgeschrevene bij artikel 33 tweede lid van het Reglement van Orde, behelzen zij een beknopt verslag van de beraadslagingen.

De Verenigde Volksvergadering
De Nationale Assemblée is bevoegd besluiten te nemen bij 2/3 meerderheid omtrent het houden van een Verenigde Volksvergadering of een Volksraadpleging in de gevallen waarin De Nationale Assemblée zulks nodig acht, onverminderd het bepaalde in artikel 181 lid 2 van de Grondwet.

De Verenigde Volksvergadering bestaat uit:

  • De Nationale Assemblée
  • De Districtsraden
  • De Ressortraden

De Verenigde Volksvergadering komt bijeen voor de derde stemming:

  • Bij grondwetswijzigingen die betrekking hebben op de bevoegdheden en de taken van de afgevaardigden naar de verschillende vertegenwoordigende lichamen, waarvoor de goedkeuring ten minste 2/3 deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen benodigd is, als deze meerderheid niet kan worden bereikt in De Nationale Assemblée na twee stemmingen;
  • Bij de verkiezing van de President en de Vice-President, indien geen der kandidaten na twee stemmingen in De Nationale Assemblée de grondwettelijke meerderheid heeft behaald;
  • Bij het nemen van een besluit bij wet met gewone meerderheid van stemmen over al dan niet aftreden van de President, indien De Nationale Assemblée hiertoe niet tot overeenstemming geraakt.

Besluiten in de Verenigde Volksvergadering worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, indien meer dan de helft van het totaal aantal in functie zijnde leden van de in lid 1 genoemde organen tegenwoordig is.