Buitenlandse contacten

De rol van De Nationale Assemblée in het proces van de buitenlandse politiek wordt in de artikelen 103 en 104 van de Grondwet geregeld. Uit deze artikelen blijkt dat overeenkomsten met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties door of met machtiging van de president worden gesloten en voor zover de overeenkomst dat eist, door de president bekrachtigd. Deze overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk aan De Nationale Assemblée voorgelegd; zij worden niet bekrachtigd en treden niet in  werking dan nadat zij door De Nationale Assemblée zijn goedgekeurd. De goedkeuring wordt uitdrukkelijk of stilzwijgend verleend. De uitdrukkelijke goedkeuring wordt verleend bij wet. De stilzwijgende goedkeuring is verleend, indien niet binnen 30 dagen na een daartoe strekkende voorlegging van de overeenkomst aan De Nationale Assemblée, door haar de wens te kennen wordt gegeven dat de overeenkomst aan haar uitdrukkelijke goedkeuring zal worden onderworpen.Het Surinaams Parlement is onder andere lid van de volgende parlementaire organisaties:

 • ParLamericas
 • Het Latijns-Amerikaans Parlement (Parlatino)
 • De Interparlementaire Unie (I.P.U.)
 • De ACP-EU Partnerschaps- overeenkomst

 

Het Amazoneparlement

Het Amazoneparlement is een orgaan dat vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de landen van het Amazonegebied, t.w. Bolivia, Brazilië, Colombia, Equador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela verenigt. Ons land is één der medeoprichters (18 april 1989) van het Amazoneparlement.

 

Het Latijns-Amerikaans parlement

Het Latijns-Amerikaans parlement werd in 1964 te Lima opgericht en heeft als primaire doelstellingen de integratie in Latijns-Amerika te bevorderen en te waken over de naleving van de wetten betreffende de rechten en vrijheden van de mens en de parlementaire democratie. Het Surinaamse Parlement werd in 1971 voor de eerste maal officieel toegelaten tot dit Parlement en vervolgens opnieuw na de militaire periode in 1988.

Lees meer hierover op http://www.parlatino.org/

 

De Interparlementaire Unie

De IPU werd opgericht in 1889 en heeft de volgende doelstellingen:

 • de persoonlijke contacten tussen de leden van de parlementen in nationale groepen verenigd, te bevorderen
 • hen te verenigen in een gemeenschappelijke actie ter verzekering en handhaving van de volledige deelneming van hun staten aan het stevig grondvesten en het tot ontwikkeling brengen van democratische instellingen
 • internationale vrede en samenwerking te bevorderen, in het bijzonder door middel van een universele organisatie van naties

De IPU komt normaliter tweemaal per jaar, steeds in een ander land, in vergadering bijeen en heeft haar zetel te Genève, Zwitserland, alwaar het secretariaat gevestigd is.
Met een onderbreking van augustus 1980 tot april 1988, vanwege een schorsing opgelegd na de ontbinding van het Parlement, is Suriname vanaf 1976 lid van de IPU.

Lees meer hierover op www.ipu.orgHet Caraibisch Parlement (Assembly of Caribbean Community Parliamentarians (ACCP))

De inaugurele vergadering van de ACCP vond van 27-29 mei 1996 te Barbados plaats. De Nationale Assemblée had niet geparticipeerd bij de vergadering vanwege de toen heersende verkiezingsdrukte en mede vanwege het feit dat Suriname geen partij was bij de Overeenkomst ter oprichting van de ACCP.

De ACCP is een forum voor regionale Parlementariërs, bedoeld voor het bespreken van regionale vraagstukken.

Lees meer hierover op http://www.caricom.org/jsp/community/accp.jsp?menu=communityDe ACP-EU Partnerschapsovereenkomst

Deze overeenkomst kwan op 23 juni 2001 te Cotonou, Benin.
Het is een volkenrechtelijk instrument tussen Noord en Zuid en komt in de plaats van de 4 Lome Conventies. Met de ondertekening van de Cotonou Overeenkomst is er een nieuw tijdperk in de samenwerking aangebroken die gebaseerd is op:

 • het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling.
 • Het reduceren van armoede
 • Het geleidelijk integreren van ACP lidlanden in de wereldeconomie
 • Het bevorderen van de relatie tussen de EU en de ACP.
 • Het involveren van het maatschappelijk middenveld, de NGO’s, het bedrijfsleven en andere
 • niet-overheids actoren bij het ontwikkelen van duurzame ontwikkelingsprocessen.
 • Het instellen van een raamwerk van economische en handelssamenwerking.
 • Het rationaliseren van de financiele instrumenten.

De overeenkomst is gesloten voor twintig jaren. Om de vijf jaar zal er een revisie plaatsvinden.

Lees meer over de ACP op http://www.acp.int/

Lees meer over de ACP-EU Partnerschapsovereenkomst op http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm